Kelet-Magyarország, 1990. március (50. évfolyam, 51-76. szám)

1990-03-01 / 51. szám

A nap Ilire: Drágább lett a Főtaxi Március elsejével tarifát emelt a nyíregyházi Fő­taxi. A kilométerdíj a korábbi 11 forint helyett mától 14, a várakozási dij percenKent 3 tonnt He­lyett 4 forint. Az alapdíj viszont változatlanul tíz forint. Folytatja munkáját az Országgyűlés Hála a segítőknek Az Országgyűlés sie#*’" dán az oktatási törvény vitájával folytatta mun­káját. A nemzeti kisebb­ségek képviseletével, a hadsereg nevének meg­változtatásával, a köz- társasági elnök válasz­tással kapcsolatos alkot­mánymódosításokról csak csütörtökön dönte­nek. Az illetékes bizott­ság ugyanis még nem készült el a jelentéssel. A soros elnök bejelentette azt is: az Alkotmánybíróság megsemmisítette a válasz­tójogi törvénynek azt a ki­tételét, amely kimondta, hogy a szavazás napján külföldön tartózkodók aka­dályoztatásuk miatt nem voksolhatnak. Az" oktatáspolitikai kon­cepció felvázolására és a régi rendszer megszünteté­sére van most szükség — válaszolta az oktatási tör­vény vitájában elhangzot­takra egyebek mellett Glatz Ferenc. A miniszter egyet­értett azzal, hogy a módosí­tás kevés, de nincs igaza annak, aki ezt a toldozást is le akarja venni a napi­rendről. A törvényjavaslatot előbb nem fogadták el, de később úgy döntöttek: csü­törtökön újra szavaznak a módosításról. A következő téma a gaz­dálkodó szervek és szerve­zetek átalakításáról szóló törvény ■ módosítása volt az­zal a céllal, hogy az átala­kulást lehetővé tegyék, il­letve megkönnyítsék a me­zőgazdasági üzemeknek, fel­dolgozó vállalatoknak. A módosítást a törvényhozás elfogadta. Ugyancsak elfo­gadták az általános forgal­mi adóról szóló törvény módosítását. Bartha Ferenc, az MNB elnöke az ország pénzügyi helyzetéről számolt be. El­mondta, erre az évre kiala­kult egy megbízható, telje­síthető program. A Parlamentben február 28-án folytatta munkáját az Országgyűlés. Képünkön, Horváth Lajos, Németh Miklós, Fodor István, Hütter Csaba és Kulcsár Kálmán az üléste­remben. Eleiem, gyógyszer, vér, ruha ... autók százaival. A múlt évi romániai. segély­akcióról van szó, melyből . Szabolcs-Szatmár-Bereg megye is derekasan kivet­te részét. Bensőséges ünnepséget tartottak február 28-án Nyíregyházán a megyei tanácson, ahol köszöntöt­ték azokat, akik nemcsak átérezték a szomszédos or­szágban zajló tragikus eseményeket, hanem a szenvedőkön segítettek is. Bürget Lajosné, a Vörös- kereszt megyei vezetőségé­nek titkára kiemelte: az ön­kéntes, áldozatkész munkára az embereket nem kelteti hívni, kérni. A humániffn ezernyi megnyilbánulásál megható volt látni, tapasz­talni. '~ A Vöröskereszt segélyak­ció-koordináló szerepét'" az üzemek, valamint a kü­lönböző szervek, szerveze­tek és a lakosság is elfo­gadta. A múlt év végén az üze­mek és as kereskedelmi vál­lalatok 4tS0 tonna, a lakos­ság pedig 77 tonna élelmi­szert küldött Erdélybe, de hasonló úticéllal 31 tonna ruhát, 11 ezer tojást, hetven élő sertést, ötven libát, va­lamint 13 tonna tisztító- és mosószert, illetve hétmillió forint értékű gyógyszert is eljuttattak a nélkülözőknek Az ünnepség végén dr. Vágvölgyi János, a megyei kórház főigazgató főorvosa., a Vöröskereszt megyei ve­zetőségének elnöke emlékla­pot adott át. Cs. Gy. Az átmenet időszaka meg­követeli, hogy hatályon kí­vül helyezzék az elavuli jogszabályokat — hangsú­lyozta Kulcsár Kálmán igazságügyi miniszter a de­regulációs törvényjavaslat előterjesztésekor. Ennek a tervezetnek a feladata egye­bek között az állampolgári függőség, kiszolgáltatottság megszüntetése, valamint az állami monopóliumok' lebon­tása. A tervezetről szintén csütörtökön döntenek. A föld ne legyen spekulá­ció tárgya — mondta a me­zőgazdasági bizottság kép­viselője. Az új javaslat ér­telmében szigorítanák a földtörvényt, de nem fa­gyasztanák be a földeladá.^t. Évente a területek egy szá­zaléka lenne elidegeníthető a szövetkezeteknél. A felszóla­lok véleménye megoszlott a bizottság indítványáról. A képviselők végül nem dön­töttek a törvényjavaslatról, így a januárban elfogadott törvény maradt érvényben. Az Országgyűlés nyugdíja­zás miatt felmentette tiszt­ségéből Szilbereky Jenőt, a Legfelsőbb Bíróság elnökét és Szíjjártó Károly legfőbb ügyészt. A parlament ma folytatja munkáját. N yugdíjas pedagógus hívta telefonon iszer- ikesztőségüniket, hogy megossza velünk — és a közvéleménnyel — gondját, gondolatát. „Pillanatig sem kételkedem a jó szándék­ban, mégis elgondolkodtat tegnapi hírük, amelyben a NYIRDISZ szövetségi tana-’ csa arra szólít fel, hogy miután egy állami gondo­zott gyermek havi zsebpén­ze csupán 40 forint, s ez semmire sem elég, közada­kozással duplázzuk azt meg, hogy az elhanyagolt gyer­mekek is érezzék az embe­rek törődését.” Annyit tett még hozzá: ő hosszú időn át falun tanított, még jól emlékszik rá, hogy több gyerek munkától kipirult arccal — olykor egy ki­csit fáradtan ás — érkeztek az iskolába, mert neki ott­hon segítenie kellett Elgondolkodtató az ész­revétel, ami szemernyit sem kisebbíti az említett szövetségi tanács kezdemé­nyezését (hiszen abban az is szerepel, hogy rendez­vény bevételét például az értelmi fogyatékos gyerme­kek támogatására kívánják átadni.) Törődni sokféleképpen lehet másokkal. A tálcán nyújtott -segítség, amiért nem jár elszámoltatás, Zsebpénz olyan, mint az illóanyag, gyorsan semmivé válik. Ám, aki erejét, szorgalmát nyújtja 'kisebb vagy na­gyobb mértékben, jobban becsüli az így megszerzett javakat. Ugyancsak a pe­dagógus mondta él: mert arra jár, gyakran látja, hogy az állami gondozot­tak otthonának udvarát kü­lön udvari munkás tartja rendben. „Miért nem lehet ezt rábízni a már nem is olyan kicsi gyerekekre, s netán a munkáért egy kis zsebpénzt juttatni nekik?” Avagy: több park van a. városban — s mert már er­re volt korábban kezdemé­nyezés — miért nem lehet kibővíteni a kört, s alkár szerződést is kötni a park gondozására képes tizen­évesekkel, hogy szabadide­jükben, munkájuk nyomán zsebpénzhez jussanak. Ez- esetben a jó szándékkal kezdeményezett alapítvány összegét olyan közösségi célra lehetne fordítani (já­tékok, színes televízió stb.) aminek egy-egy ilyen kis kollektíva hosszabb időn át hasznát látja. Miként a munkára szok­tatást, a könnyelmű életre nevelést sem lehet elég ko­rán kezdeni. " Ezért intő a jelzett észrevétel, amellyel magunk is azonosulni tu­dunk. Csak a süldő hízik, a buksza nem (3. oldal) Itt a Start stop Megkezdték a Szmog-üzemanyag csökkentő elektronikus műszer gyártását a nyírbátori Építőipari Kisszövetkezet­ben. Székely László budapesti feltaláló műszere, mint ne­vében Is kifejeződik csökkenti a káros kipufogógázok le­vegőben jutását és az üzemanyag fogyasztást. A kisszö­vetkezet vállalkozott a műszer gyártására. Erre a célra új üzemet létesítettek/ ahol az első 500 darab elektronikus műszer gyártását megkezdték. Képünk Veres Bertalan feladata az alkatrészek beültetése a panelbe. Elek Emil felvétele. Fogyókúra a Tungsramnál Több autólámpa Kisvárdáról Szerencsés ember, aki marad a lesoványított vál­lalatnál, — nyilatkozta teg­napi sajtótájékoztatóján a Tungsram RT. elnöke, Gá­bor András. A szervezetet ugyanis fogyókúrának ve­tik alá, viszont a megma­radtak egy kapitalista tí­pusú vállalatnál dolgozhat­nak tovább. A 18 ezer főt foglalkoztató magyar mammutvállalai részvényeinek ötven százalé­kát, plusz egyet tavaly vásá­rolt meg az amerikai General Electric. A tengerentúli cég az egyik legjobban vezetett vállalat a világon, forgalmát tekintve harmadik az ameri­kai listán. Tizennégy üzlet­ágában 400 ezer ember ta­valy 55 milliárdos forgalom mellett 4 milliárd dollár nye­reséget produkált. A házasság révén a Tungsram pénzfor­ráshoz, technológiához, újabb piacokhoz jutott, valamint erősítette managmentszemlér letét és szervezeti korszerűsí­tést hajtott végre. A vezérigazgatónak Varga Györgyöt nevezték ki, aki 1962. óta alkalmazottja a Ge­neral Electricnek, legutóbb a cég hollandiai vállalatának vezetője volt. A kisvárdai gyáruknál nem várható radikális változás, a tervek szerint az autólámpák gyártását fogják növelni. Ar­ra a kérdésre, hogy az 1993- ig tervezett 50 millió dolláros beruházásból mennyi jut Kis­váráénak, Varga György azt válaszolta, hogy ezt az össze­get még nem osztották fel. Annyi azonban bizonyos, hogy a vidéki gyárak profitcentru­mok helyett költségcentru­mok lesznek, és a Tungram legjobb menedzsereit 2—3 évig Amerikában fogják to­vábbképezni. Futár m m j laptársat köszön- MJ tünk ma: a tervek szerint délután ket­tőkor kerül utcára a Nyí­ri Futár című. Nyíregyhá­zán szerkesztett napilap. Dömping van ma az új­ságokból, ám a Futár ala­pítói —, akik szerkesztő­ségünkből léptek az önálló gazdasági vállalkozás út­jára — úgy vélik, megta­láltak egy rést a hírözön- ben. s ók ebéd után már az aznapi hírek, esemé­nyek összefoglalóit is az olvasók kezébe adják. Merész dolog ma a lap­alapítás. kockáztatnak is szerkesztők, kiadók. De ilyen időket élünk, új öt­letekre. még nagyobb kí­nálatra, s egyszerűen: vál­lalkozásra van szükség. Amikor olvasóink meg­tisztelő figyelmébe ajánl­juk szűkebb hazánk leg­fiatalabb újságját, arra is utalunk: eddig Nyíregy­házán csak egy napilap jelent meg, ezután kettő. Mégsem a konkurrenciát látjuk elsősorban laptár­sunkban, hanem a színe­sebb, teljesebb tájékozta­tás lehetőségét, amellyel együtt is szeretnénk kiér­demelni az• olvasó bizal­mát. ragaszkodását. Ter­veink vannak az együtt­működésre, egymás lap­szemléinek közlésére, al­kalmanként közös akciók­ra. Ennek jegyében kívá­nunk jó munkát, érdekes ' lapot a Nyíri Futár új­ságíróinak. XLVII. évfolyam, 51. szám ÁRA: 4,30 FORINT 1990. március 1., csütörtök ■ ____________________________ __________________™ Tájékoztatásul közöljük, ^ hogy a 213 éves nagymúltú £ Hollóházi porcelángyár H 1990. március 02-án pénteken 11 órakor NYITJA MEG LEGÚJABB: márkaboltját I Nyíregyházán I a Városi Tanács épületében kialakított üzlethelyiségben, Kossuth L. tér 1. szám. § Minden kedves érdeklődőt szeretettel * várunk és jó vásárlást kívánunk, a hH huÍjary Hollóházi Porcelángyár (653*) nyíregyházi márkaboltjában

Next

/
Oldalképek
Tartalom