Kelet-Magyarország, 1990. január (50. évfolyam, 1-26. szám)

1990-01-02 / 1. szám

Újévi koncert Tisztelt Honfitársaim! Boldoci új évet kívánok a Magyar Köztársaság va­lamennyi állampolgárának, a határainkon túl élő ma­gyaroknak, minden becsületes, jó szándékú embernek szerte a világon. 1989. kiemelkedő év volt hazánk életében. Nagy és ígéretes történelmi átalakulást, mindenre kiterjedő, radikális reformfolyamatot bontott ki a társadalmi és az állampolgári akarat. Ezt azonban szinte az általá­nos összeomlás közvetlen veszélyével szembesülve si­került megtenni, s az új esztendőben gazdasági talpon maradásunkért és nemzeti méltóságunkért — a törté­nelemben nem először — újra aggasztó körülmények között keli megküzdenünk. Súlyos teherként nehezednek ránk négy évtized kö­vetkezményei. Kudarcot vallott a szocializmusnak ki­kiáltott gazdasági és politikai gyakorlat, mert magával az emberrel került összeütközésbe. Kitartásra, megsok­szorozott energiára van most szüksége a nemzetnek a politikai, az anyagi és erkölcsi romok eltakarításához, a demokrácia és a jólét megalapozásához. A bölcs és haragmentes szembenézésnek, a józan számvetésnek lehet csak helye és haszna. Megjelentek és működnek már az új politikai erők és pártok, létrejöttek az állampolgári szabadság, a jog- államiság biztosítékait jelentő első sarkalatos törvé­nyek, gyökeresen megújítottuk alkotmányunkat, kiki­áltottuk a köztársaságot. Bízhatunk már a demokra­tikus rend erejében, nem fenyeget immár bénítóan az erőszak és a visszarendeződés. Működő demokráciára, türelmes humanizmusra, tör­ténelmi értékeink vállalására van ma szükségünk. Le­gyen beleszólásuk az állampolgároknak a közügyekbe, az országos és helyi döntésekbe. Az eltartott tisztség- viselők, a minisztereket is beleértve, legyenek az adó­fizető polgárért és ne fordítva. Türelemre és megértésre kérem önöket. Manapság elengedhetetlen, hogy a gazdaságos, nye­reséges termelés legyen az értékmérő: kapjon illő el­ismerést minden, valóban értéket teremtő munka. Az állam és a költségvetés tartósan csak akkor nyerheti Vissza egyensúlyát, ha az ország polgárai szociális biz­tonságot, garantált jólétet élveznek. Célunk a vegyes tulajdonú szociális piacgazdaság megteremtése, a magas műveltség, a kultúra elterjesz­tése, a vállalkozó kedv ösztönzése. A hétköznapi valóságban a kibontakozó demokrácia sok hordalékot is felszínre dobott: az indulatok, az acsarkodás jelei is szaporodnak. Az új társadalom szükségszerűen plurális jellegű, amelyben természetes, hogy egymással ellentétes nézetek léteznek egymás mellett. Mindenkinek joga van a maga módján gondolkodni és kedve szerint berendezni saját életét, de a törvényes keretek között, és kötelessége is ugyanezt a jogot a má­sik embernél tiszteletben tartani. A magyar társadalom előtt ma sorsdöntő választási lehetőség áll: képes-e visszailleszkedni a fő európai fo­lyamatokba, és fokozatosan felzárkózni a fejlődés él­vonalához, vagy véglegesen leszakad, és hosszú időre a perifériára szorul. A világ demokratikus erőinek részeként kívánunk fellépni a nemzetközi színtéren, folytatva a nyitás kül­politikáját. A közép- és kelet-európai változások előretörése az egyetlen lehetséges út a nemzeti, nemzetiségi ügyek tisztességes rendezésére is. Talán majd feljegyzi a tör­ténelem, hogy a berlini fal leomlása, a Vencel téri rendőrpajzsok leeresztése, a szófiai tüntetők háborítat­lansága, de az Erdélyből kiindult tragikus áldozatokkal járó romániai népfelkelés is nem utolsó sorban azzal kezdődött, hogy Magyarország felszámolta a vasfüg­gönyt. Nemzeti célunk a szabad, demokratikus Magyaror­szág megteremtése a XX. század végén. Ha összefo­gunk és jól dolgozunk, eredményesen ível majd át ha­zánk útja a következő évezredbe. Azt kívánom, hogy nemes törekvéseinket, hazánk út­ját kísérje áldás és békesség, és legyen béke a Földön! A hét költője: Váci Mihály Néhány napja emlékez­tünk Váci Mihály 65. szü­letésnapjára, s az idén lesz- húsz éve annak, hogy elra­gadta közülünk a halál. El­ső versei Illyés Gyula aján­lására láttak napvilágot. Ezért nem véletlen, hogy a Magyar Rádió A hét költő­je című sorozatában Váci verseit is ő ajánlja a rádió- hallgatók figyelmébe. Az új esztendő első heté­ben öt alkalommal (hétfőn, kedden, vasárnap) hallha­tunk Váci-verseket Berek Kati, Horváth Sándor, Mádi Szabó Gábor és Szabó Gyu­la tolmácsolásában. A Linka Agnes szerkesztésében ké­szült 43 perces versváloga­tás külön érdekessége, hogy vasárnap a Kossuthon 22 óra 51 perckor Váci Mihály előadásában hallhatunk né­hány verset. Sokan feleslegesnek tart­ják, vagy értelmetlennek, hiszen ma már annyi helyen és formában tartanak ben­nünket nyilván, hogy kár lenne szaporítani az adathal­mazt. Hogy mégis nagy szükség van rá, azt Hajnal Bélától, a KSH megyei igaz­gatójától tudtuk meg. El­mondta, hogy hármas -célja van a nép- számlálásnak, egyrészt kielégíteni a köz­ponti igazgatás igényeit, más­részt az önkormányzati tör­vény közeli megszületésével egyre több az igény a tele­pülés szintű adatokra, har­madrészt pedig a szerzett adatok felhasználhatók a tu­dományos kutatásban, illet­ve részt vehetünk a nemzet­közi összehasonlításokban. Tehát nem a Központi Sta­tisztikai Hivatal ügye a kér­dőív, hiszen összeállításában, véleményezésében minisztéri­umok, tudományos intézetek, egyetemek is részt vettek, az egészet pedig a tanácsok bo­nyolítják le. A KSH az elő­készítésben és a szakmai szempontok érvényesítésében segédkezett. Országos szinten egyéb­ként ötvenezren, megyénkben kétezeröt- százan vesznek részt a népszámlálásban. Teljesen önkéntes alapon jelentkez­hettek az összeírok, s ami a korábbiaktól eltérő, most tiszteletdíjat is kapnak. Pa­píron január elsején nulla órakor kezdődik a népszám­lálás, az utolsó napja pedig a tervek szerint február har- madika lesz, de a kisebb községekben még korábban befejezik. Mostanában egyre gyak­rabban fordul elő, hogy ké­tes külsejű alakok csenget­nek be a lakásba, és villany- számlásnak, erdélyi mene­kültnek, szemetesnek, postás­nak adják ki magukat. Nyil­ván most is lesznek olyanok, akik a népszámlálást kihasz­nálva összeíróként mutatkoz­nak, hogy bejuthassanak a lakásba. Az összeírok hivata­los igazolást kapnak, és azt javasoljuk, ha valaki bizalmatlan a jövevénnyel szemben, in­kább kérje el az igazol­ványát. Kérik, ne küldjék el az Munkatársunk, Esik Sándor riportsorozatot készített a Szabad Szatraár első napjairól. Ennek első része la­punk 4. oldalán olvasható. Képünkön: tüntető tömeg á szatmárnémeti RKP-székház mellvédjén és a téren. Január elsején már hagyományosan megrendezik Nyíregyházán az újévi koncertet. Tegnap este első ízben volt a színhely a Bujtosi Szabadidő Csarnok, ahol most a zene mellett a látvány is helyet kapott: majorettek és tánckar színesítette a programot. 1990. január 2„ kedd XLVII. évfolyam, 1. szám ÁRA: 4,30 FORINT Az adatokat bizalmasan kezelik Mától: népszámlálás Hazánkban az első népszámlálást 1869-ben tartottak, s attól kezdve tíz évenként megismételték. Még a két világháború sem lehetett akadálya ennek, 1929-ban és 1941-ben is szigorúan megszámláltattunk. Egyébként a fejlett országokban tíz évenként tartanak népszámlá­lást, jövőre Magyarországon kívül még több mint negy­ven országban. összeírókat, mert a népszám­lálás mindenki számára köte­lező. Az adatokat bizalmasan ___ (Folytatás az 5. oldalon) Mit akar a Vállalkozók' Pártja? (3. oldal) ÉJFÉL UTÁN TÍZ PERCCEL Nyíregyháza főterén: nappa­li világosság és csúcsforgalom. Sokan itt köszöntötték az új esztendőt. (A szilveszter éjszakáján készített, és mai la­punkban megjelent felvételek Balázs Attila munkái.) A Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt Szabolcs-Szatmár-Bereg me­gyei elnöksége a közeljövő­ben részletesen foglalkozik a pártban történt események­kel, egyelőre röviden a kö­vetkezőkről tájékoztatja tag­ságát és a párt híveit: „A megyei elnökség to­vábbra is határozottan kitart a Vörös Vince, dr. Balogh György, Prepeliczay István nevével fémjelzett vezetés mellett, a „Kecskeméti Nyi­latkozatot” elutasítja és a „kecskemétiektől” elhatárolja magát. Miután megyénkben dr. Nagy Miklós — a korábbi el­nök — a szakadárokhoz csat­lakozott, ezzel maga zárta ki magát a Független Kisgazda. Földmunkás és Polgári Párt­ból és így a pártban viselt tisztségei is megszűntek Ugyanez vonatkozik csekély számú követőire (Jakab Sán­dorra, Gombos Józsefre, Bá­lint Pálra, Olajos Dánielre) is. Felhívjuk ezért alapszer­vezeti elnökeinket, titkára­inkat és más funkcionáriusa­inkat, hogy a korábbi elnököt és szakadár társait semmiben se kövessék, tőlük direktívá­kat, utasításokat ne fogadja­nak el. Az elnökség ezúton hívja fel a korábbi vezetést, hogy a pártjavakkal és iratokkal ha­ladéktalanul számoljon el.” A fenti kommüniké is tanúsít­ja, hogy immár tény: megyénk­ben is kettészakadt a Kisgazda Párt. Mint az MTI közleményei­ből megtudtuk: az elmúlt hét péntekén Szegeden több megye — köztük Szabolcs-Szatmár-Be­reg és öt budapesti kerület — kisgazda alapszervezeti képvise­lői bejelentették, kiválnak az eddigi Független Kisgazda, Föld­munkás és Polgári Pártból és megalakítják a Nemzeti Kisgaz­da és Polgári Pártot. A jelzések szerint az eddigi Kisgazda Párt tagságának mintegy húsz száza­léka áll az új szerveződés mö­gött. Lapunkban korábban beszá­moltunk a Nyíregyházán tartott — még közös — viharos választ­mányi ülésről, ahol a szakadás megkezdődött. Az eddigi Kisgaz­da Párt vezetői akkor deklarál­ták jogfolytonosságukat, mire az ellencsoport is megjelentette elha­tárolódását. jelezvén, hogy janu­árban új választmányi ülést hív­nak egybe az őket támogatók tá­borának. Ez a mostani közle­mény tehát az eddigi Kisgazda Párt véleményét tükrözi. Lapunk ezzel befejezettnek tekinti a nyilvános nyilatkozatütközéseket s a jövőben csupán a kettésza­kadt párt csoportjainak esemé­nyeiről, rendezvényeiről hajlandó tárgyilagosan beszámolni. Demokráciát, humanizmust ^ ír ■■ ki r . f f ■ / ■ I ii ■■ - w Szűrös Mátyás újévi köszöntője ky köszöntöttük az új évet Munkatársaink, tudósító­ink beszámolói Nyíregy­házáról, Fehérgyarmatról, Kisvárdáról, Kajaaniból, Moszkvából. (7. oldal) Szabolcs-Szatmár-Beregben is Kettészakadt a kisgazdapárt

Next

/
Oldalképek
Tartalom