Kelet-Magyarország, 1989. augusztus (46. évfolyam, 179-205. szám)

1989-08-01 / 179. szám

Az utóbbi napok SZOT kontra VOSZ vitája után a két érdekképviseleti szerve­zet között hétfőn tárgyalások kezdődtek. Mint ismeretes, a Vállalkozók Országos Szö­vetsége tiltakozott az SZOT július 20-ai felhívása ellen, amelyben a Szakszervezetek Országos Tanácsa arra szólí­totta fel a szakszervezete­ket, hogy' fogjanak össze a magánmunkáltatóknál dol­gozok érdekelnék védelmé­ben. (Mintegy figyelmen kí­vül hagyva azt, hogy létezik az érdekeiket képviselő szer­vezeti) Egyetértés . volt abban, hogy a vállalkozóknál fog­lalkoztatottak szociális prob­lémái nem elhanyagolhatók. Igaz, hogy összességében a társas magánvállalkozóknál foglalkoztatottak jövedelmi viszonyai mintegy 30—40 szá­zalékkal jobbak az állami vállalatoknál dogozókénál, és így lehetőségük van bizo­nyos szociálpolitikai ellátá­sok megvásárlására. Arra kérték fel a SZOT- ot, hogy dolgozzon ki olyan programtervezetet, amely a magánmunkáltatóknál foglal­koztatottak körülményeit ve­szi számba, és amely javasla­tot is ad e körülmények ja­vítására. Természetvédelmi tábor ÜtvSs, szakápoli, gépjárművezető Átképzés hiányszakmákra Májusban ért véget a munkanélküliek számára meghirdetett E és D kategóriájú gépjárművezető­képző tanfolyam a megyeszékhelyen, amit augusztus­ban a Munkaerő-szolgálati és Szervező Iroda kezde­ményezésére újabbak követnek. Az induló tanfolya­mokról és a megyei érdeklődésről kérdeztük Husin József irodavezetőt. Az egészséges és biztonságos munkavégzés szempontjá­ból a TRANSINNOV Műszaki Fejlesztő Leányvállalat munkatársai vizsgálják a CATERING SERVICE kocsit, ami a háromszáz személynél több befogadásit repülő­gépek élemiszer kiszolgálására alkalmas. A jármű 5,2 méter magasságig tudja kiszolgálni a Ferihegyre érke­ző repülőgépeket. (MTI FOTO: Balaton József) Hat hónapos textil- és ru­haipari ágazati képzés kezdődik a Szakmai Továbbképző és Átképző Vállalat (SZTÁV). valamint a Vörös Október Férfiruhagyár együttműkö­désével. A fővárosi vállalat gondoskodik az elméleti kép­zésről, míg a ruhagyár a gya­korlati oktatásban vállal sze­repet. A tanfolyamra eddig 93-an jelentkeztek, és ebből a létszámból az egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgá­latok után 13-an maradtak, de még közel 10 embernek függőben van az elbírálása. Ha a megfeleltek . létszáma eléri a húszat, akkor már augusztus 7-én elkezdődhet a féléves oktatás. Az érdeklő­dők közül sokan azért nem vállalkoztak az átképzésre, mert távol a megyeszékhely­től nem tudták vállalni * a gyakori ingázást. A tervek szerint még eb­ben a hónapban megkezdő­dik az ötvös betanító képzés is, amelyre eddig 15-en ad­(Folytatás a 4. oldalon) Mátészalkán működik a Tridea Természetvédelmi Oktatóközpont Balogh Ist­ván vezetésével. Ennek szervezésében az idén már harmadjára szervezték meg Tiborszállás-Vadas- kert úttörőtáborában a természetvédelmi tábort. Jelenleg 55 a természetba­rátok létszáma. Az ornito­lógus munkatárs Petrilla Attila. A felvételen éppen egy csúszkát gyűrűztek meg. Petrilla Attila segí­tői Kujbus Norbert és Molnár Krisztina voltak. (Baján Erzsébet). Egy adag fagylalt Ara... ... mindössze ennyibe kerül egy évre a könyvtári beiratkozás. Ugyanakkor nemcsak könyv, hanem folyó­irat- és hanglemezkölcsönzés is lehetséges, a nyelvlec­kékhez átmásolják a hangfelvételeket. (2. oldal) Nyugati tőke az építőanyag-iparban Bőséges kínálat építkezőknek Van elegendő tüzelő Fordul a kocka az építőanyagfronton. Míg a korábbi években az építőanyagokból krónikus hiány volt, ad­dig, most már lassan túlkínálat alakul ki. Falazóanyagokból megfe­lelő az ellátás — tudtuk meg Űri Bélától, a KeleL-Magyar- országi Tüzép Vállalat osz­tályvezetőjétől. Az idén a HB' 30 és HB 38-as ka­zincbarcikai hőtakarékos gázszilikát falazóblokkokból is kielégíthetők az igények. Az elmúlt években ezekhez csak előjegyzés és hosszas várakozás után lehetett hoz­zájutni. Kisméretű tégla is van. Hasonló a helyzet a vas- betongerendák, a kőzetgya­pot és a hungarocell eseté­iben is. Ez utóbbiakkal töb­bek között a beépített tetőte­reket hőszigetelik. A hazai égetett tetőcsere­pékből nincs elegendő. Igaz drágábban, de helyette ju­goszláv tetőcseréppel szol­gálhatnak. A nyíregyházi Tüzép-telepen hódfarkú •- VÁÉV—BRAMAC betoncse­rép korlátlan mennyiségben kapható. A választékot alpe­si plusz tetőcseréppel is bő­vítették. E két típusra bár­melyik Tüzép-telepen befi­zethető, és az árut — megfe­lelj mennyiség esetén — a vásárló által megjelölt hely­re szállítják, A hódfarkú cse­repet csak a nyíregyházi te­lepen tárolják. Az importliberalizálás nyo- • mán megszűnt a padlócsem­pehiány, főként Olaszor­szágból, Jugoszláviából és Törökországból érkezett nagy mennyiségű hazánkba. De kapható szocialista országban gyártott is. Cementből megfelelő a kínálat,' viszont oltott mész- ből több is elkelt volna. Az építőanyag-ellátás ja­vulásában a hitelfeltételek Petifi csontjait találták meg (4. oldal) CsalAdili A z-épf töknek Új téglagyártó fiztuf Pulitokon Az Észak-magyarországi Tégla- és Cserépipari Válla­lat putnoki gyárában elké­szült és megkezdte a folya­matos termelést a 170 millió forintos költséggel készült új üzem, amely a családi ház építkezésekhez szükséges fa­lazóanyagok választékát bő- • • víti. Az NSZK—csehszlovák li- cenc alapján megvalósult korszerű gyárból emberi kéz érintése nélkül kerül ki a késztermék, az úgynevezett HB 38-as típusjelű; hőtaka­rékos falazóblokk. Naponta 9 ezer darab készül belőle. Ez három családi ház építé­séhez elegendő mennyiség. Az ilyén blokkból épült ház normál vakolattal borítva megfelel az új hőtechnikai szabvány előírásainak. A szakemberek számításai sze­rint egy-egy fűtési szezon­ban 35—4Ö százaléknyi fűté­si energia takarítható még az új falazóblokkból épült há­zaknál. A falazóblokk égetéséhez szükséges kiváló minőségű anyagot a gyár szomszédsá­gában bányásszák, és szállí­tószalagon kerül a gyártósor­hoz, ahol az égetés megkez­dése előtt fűrészport és fi­nom szénport kevernek hoz­zá. A boldogkőváraljai Hunyadi Termelőszövetkezet barackosában az utóbbi évek legna­gyobb termését szedik. A gyümölcsöt a helyszínen kimagozzák, mert így magasabb árat kapnak a konzervgyártól. (MTI FOTO: Kozma István) kedvezőtlen változása mel­lett a hazai építőanyag-ipar­ba egyre inkább beáramló nyugati tőke is közrejátszott. Ez utóbbi révén mind több, valamint stabilan jó minősé­gű anyagok kerülnek piacra. Például a tapolcai szigetelő­anyag-gyár hőszigetelő-ter­mékek gyártására egy olasz céggel kft.-t alapított, a sal­gótarjáni üveggyár pedig üveggyapot-előállításra ja­pán vállalattal részvénytár­saságot hozott létre. A nyergesújfalui etemitgyár egy osztrák céggel hullám­os szabvány (sík) pala gyár­tására kötött megállapodást. Sőt, új technológiával világ- színvonalú cikkek előállítá­sára készülnek. Az építőanyag-kínálat és -kereslet viszonylagos egyen­súlya, a gyártóművi beszerzé­si lehetőségek javujása, a kis­kereskedők, magánfuvarozók és mások a Tüzépet a koráb­binál nagyobb rugalmasságra, több szolgáltatásra kénysze­rítik. Például ' házhoz szállí­tást valósított meg. Zavartalan a tüzelőanyag­ellátás is. Kostyál Sándomé áruforgalmi előadó elmond­ta, hogy van elegendő dorogi, gyöngy- és NDK-brikett. Viszont a magas kalóriaér- ‘fcékű importszenekből nem tudják az igényeket kielégí­teni. A berentei szén is fo­lyamatosan érkezik, de a Tüzép-telepeken a közép-du­nántúli • szenekből is talál­hatók készletek. Tűzifából sincs hiány. Jelenleg a "tüzelőanyagok iránt csekély a kereslet, pe­dig’ a telepeiken mosf ké­nyelmes, nyugodt a kiszolgá­lás. A vevők nagyobb roha­ma várhatóan szeptemberben és Októberben kezdődik. (csgy) XLVI. évfolyam, 179. szám ÁRA: 4,30 FORINT 1989. augusztus 1., kedd Önállóság helyett egyesülés Vihar volt Nyírtasson május végén, mert a helyi állami gazdaság feladta önállóságát, egyesült a Debreceni Tartósipari Kombináttal. (S. oldal) VOSZ—SZOT párbftiiéd Érdekvédelem a magánmunkáltatóknál I tárgyalóteremből Két ártana* bárány (2. oldal)

Next

/
Oldalképek
Tartalom