Kelet-Magyarország, 1989. július (46. évfolyam, 153-178. szám)

1989-07-01 / 153. szám

XLVI évfolyam, 153 szám ÁRA: 5,30 FORINT 1989. július 1„ szombat Ki a konkoly? F anyalogva írja or­szágos napilapunk, hogy a kombájmos- demonstráció mem más, mint a TOT ereje-muto- gatása, amely a tsz-elnök- kel együtt meg akarta mutatni mit tud. Van ugyan mit javítani az ér­dekképviseleten, ezegysaer azonban kár lenne alábe­csülni az eddig párját ritkító tüntetést. A tény ugyanis tény: valahol el­tűnik egy tíz forint körü­li összeg amíg egy kiló búzából ugyanannyi ke­nyér lesz. Valamennyi 'költségnék nyilvánvalóan rá kell rakódni a kenyér­gabona árára, no de eny- nyi... Magas kitüntetéssel le­hetne dekorálni keblét annak az embernek, aki mindenki számára elíhihe- tően és elfogadhatóan fillérről fillérre bebizo­nyítaná hová lesz, kié lesz a magas árkülönbözet. Mivel az már senki előtt sem vitatott, hogy a me­zőgazdaság — az egyen­leget tekintve — a költ­ségvetésbe csak befizet, az árkülönbözet azoké lesz, akiknek a költség- vetésből egészítik ki a jö­vedelmét. Ma a rotterdami búza- átlagár 175 dollár körül mozog, ami azt jelenti, hogy 1000 forint körül le­het eladni egy mázsát a kenyérgabonából. Kétszer annyit, mint amennyit a termelő kap. Azaz min­den második zsák arra megy el, hogy... Felsoro­lás helyett visszatérek a gyanús momentumra. Nem bántom most a tő­keinjekciókkal életben- tartott ipart, és a többi válságágazatot, sőt azo­kat se akiket tulajdon­képpen ki akarok prédi­kálni. Minek is bántsam meg azoknak az embe­reknek a seregét, akik­nek a fele, harmada elég lenne a termelőnek nem mondható ágazatok fel­adatainak ellátására. Kik ők? Nem látszanak ki, mint a konkoly a bú­zából. Magyar állampol­gárok, akik fel se tételez­nék magukról, hogy ép­pen róluk van szó. Végte­lenül elhamarkodott cse­lekmény lenne elítélni őket, mert nem ők, hanem a kor a hibás, amely kiter­melte rétegüket és ma nem képes nekik új, jobb feladatot teremteni. Ezért aztán ne haragudjon a paraszt a munkásra, mert az acél akikor is kell, ha ráfizetéses. Az álszerveze­tek jól fizetett adminisz­trációjára, a számunkra gamhamód szaporodó ka­csalábon forgó irodahá­zakra (is) kár a búza árá- . ból egy fillér is. A mi pedig a szabol- csi-szatmári-be- regi tüntetőiket il­leti: nekik nem itt kellett volna kiállni az útra, mert e megyének még a , nem termelő szférából is , alig jut. Mivel azonban ők biztosan tudják, hogy a búzából a konkoly kiros­tálható, bizodalmuk nem j alap nélküli felvonulásuk I hasznát illetően, (és) Júliusban nyolc napon tanácskozott az országgyűlés Befejeződött a plánéit maratoni ülésszaka Konpramisszumis megoldások a honvédelmi tirvémynyel kapcsolatban • Médssitották a Büntető Törvénykönyvet • Berecz János a külügyi bizottság elnöke A honvédelemről szóló 1976. évi törvény módosítá­sára benyújtott törvényja­vaslat feletti szavazással folytatta munkáját pénteken reggel 9 órakor az Ország­gyűlés soros ülésszaka. Az elnöklő Jakab Róbertné be­jelentette, hogy a csütörtö­kön kialakult patthelyzet után a Honvédelmi Bizottság ülésén sikerült kompromisz- szumos megoldást találni a polgári szolgálat időtartamát illetően. Mivel azonban a kongresszus alapján létrejött megoldás kihatással van a csütörtökön már elfogadott módosításokra, így az utóbbi­ak ügyében is újra kellett szavazni. Ezután a Honvédelmi Bi­zottság jelentése alapján elő­ször arról szavaztak a képvi­selők, hogy a katonai szolgá­lat együttes időtartama ne haladja meg a 28 hónapot. Az indítványt az Országgyűlés két ellenszavazattal és két tartózkodással fogadta el Ezután egy ellenszavazatta! és tizenegy tartózkodással el­fogadták azt, hogy a polgári szolgálat időtartama 28 hó­nap legyen. Egy másik mó­dosító indítvány alapján ar­ról döntöttek, hogy a törvény a tartalékos hadköteles kato­nai és polgári szolgálatának együttes időtartamát 28 hó­napban határozza meg. Ezt az indítványt hét tartózko­dással fogadták el. Végül ar­ról a módosításról szavaztak, amely a tartalékos katonai szolgálat időtartamát lSihe- lyett 16, illetve 12 helyei 10 hónapban állapítja meg, va­lamint a 24 hónapos fegyver nélküli szolgálat letöltése után 6 helyett 4 hónapos tar­talékos szolgálati időt ír elő. Ezt a javaslatot nyolc tar­tózkodással fogadták el. Végül az Országgyűlés a (Folytatás a 4. oldalon) Áz exportalma ára A télialma-termelők tavalyi elégedetlenségének két alapvető oka volt. Késve alakították ki az exportára­kat, másrészt az előző évihez viszonyítva az exportár csökkent. Idén — okulva a tavalyi problémákból — az ■almaexport-társaság már meghirdette az őszi árait. Ik- lódi László tájékoztatója szerint az 1989. évi szovjet ex­portár első osztályú almánál a tavalyihoz mérten 1 fo­rint 30 fillérrel, másodosztályú almánál 60 fillérrel nö­vekszik. A részletes ártájékoztatót az almatermelő üze­mek, felvósárlószervek július 15-ig megkapják. Jó lenne, ha a felvásárlószervek szerződéses partnereik­kel, az irányár alapján szintén időben közölnék árai­kat, és az almafelvásárlással kapcsolatos feltételeket. Peiagégnsbérek emelésére 27 millié forint A Szabolcs-Szatmár Megyei Tanács V. B. szakigazgatási szervei főosztályvezetőinek és a vb-titkárság osztályveze­tőjének kinevezése volt a fő napirendje a Szabolcs-Szat­már Megyei Tanács pénteki ülésének. A testület egy ko­rábbi ülésén döntött a szakigazgatási szervezet átalakítá­sáról és tevékenységének korszerűsítéséről. Az új szerve­zetnek megfelelő főosztályvezetői és osztályvezetői álláshe­lyek betöltésére pályázatot hirdettek. összesen tizenhét pályázat érkezett, s ezek közül titkos szavazással választotta meg a tanács testületé az új veze­tőket. A közgazdasági főosztály- vezetői kinevezést Medgyesi József nyerte el, a 78 leadott szavazatból 57-en adták rá voksukat. Kenéz Sándor 21 szavazatot kapott. A műszaki főosztályvezetői állást dr. Zilahi József nyer­te el 73 szavazattal. Kerekes Kálmán 3, dr. Vincze István 2 szavazatot kapott. Juha Istvánra nem szavazott sen­ki. A termelésellátási főosz­tály vezetője 50 szavazattal Takács László lett. Takács József 24, Kánási Erika 4 szavazatot kapott. Hering At­tilát nem választotta senki. A szociálpolitikai-egészség­ügyi főosztály vezetője 74 szavazattal dr. Király Sándor lett. Az igazgatási és törvényes­ségi felügyeleti főosztály ve­zetőjévé 65 szavazattal dr. Czap Lajost választották. Dr. Bige László 10 tanácstag sza­vazatát nyerte el. A művelődési és ifjúsági főosztály vezetője Pataki József lett. Valamennyi ta­nácstag rá adta szavazatát. A vb-titkárság személyze­ti és oktatási osztály vezető­jévé 72 szavazattal dr. Mező­si Pált választották. Dr. Sza­bó Attila 5 szavazatot kapott. Nem érkezett pályázat a szervezési és jogi osztályve­zetői állásra, ezért újabb pályázatot írtak ki. A tanács tagsága úgy dön­tött. hogy kezdeményezi a Minisztertanácsnál Sza­bolcs-Szatmár megye állam- igazgatási helynevének Sza- bolcs-Szatmár-Bereg megye helynévre változtatását. A testület az igazgatási ki­adások támogatásának csök­kentéséről. valamint pótelő­irányzatok engedélyezéséről és átcsoportosításáról is döntött. Egyik legtöbb em­bert érintő része volt en­nek. hogy az ország más te­rületeihez képest is elma­radt pedagógusbérek emelé­sére 27 millió forintot enge­délyeztek. ami körülbelül 2 százalékos béremelést tesz lehetővé. Ez ugyan nem ne­vezhető jelentős összegnek, de saját erőből nem telik többre. Az interpellálok közül Sándor Miklós, Tunyo#ma- tolcs megyei tanácstagja azt hiányolta, hogy a Kelet-Ma- gyarország nem ad teret a megyei tanácstagok felszóla­lásainak. javaslatainak, in­terpellációinak, pedig azok, akiket a testületben képvisel, elsősorban a lap hasábjairól szerezhetnének tudomást te­vékenységükről. Kulcsár László (Csaroda) a kishatár- menti forgalom miatt zsúfolt­tá vált forgalom széthúzásá­ra javasolta: hosszabbítsák meg az étkelés lehetőségét. Bánóczi Gyula válaszul el­mondta : kezdeményezték, hogy 6-tól 20 óráig legyenek nyitva a határátkelőhelyek, választ az illetékesek adhat­nak. Dr. Csabák Zoltán (Tisza- becs) az egészséges vízháló­zat bővítéséhez kért segítsé­get a megyei tanácstól. Ojto- zi János (Szatmárcseke) a műemlék jellegű épületek megóvásához kért pénzt, s javasolta, hogy adják azokat a helyi tanács kezelésébe. Lengyel György (Csenger) azt tette szóvá, hogy a csaro- dai templom kazettás meny- nyezete a sok eső miatt az (Folytatás a 4. oldalon) BEFEJEZŐDÖTT a IX. Országos Népművészeti Kiállítás pályázatára beküldött alkotások zsűrizése. Megyénk nép­művészei, iparművészei szép sikert értek el: Gránátalma dí­jat kapott történelmi pantheonáért Papp Endre mátészalkai fafaragó, vászonszőtteséért Vattai Jánosné és K. Kiss Sán- dorné paszabi szövő; arany plakettet kapott gyerniekszak- köri, jó humorú kerámiáiért és a helyi fazekas hagyomá­nyokból építkező konyhai edényeiért a nyíregyházi Dorogi­házaspár. Az országos népművészeti kiállítás július 29-én nyílik a nyíregyházi Váci Mihály művelődési központban. Kenyeres Imre felvétele zsűrizés közben készült. Szeszélyes időjárás kevesebb csapadék (4. OLDAL.) Az I. Nemzetségi Színházi Találkozó keretében Kisvár­dán csütörtökön este a sza­badkai társulat bemutatta az Esterházy Péter Kis magyar pornográfia című regénye motívumai alapján készült koreodrámáját a művelődé­si központ színháztermében. Pénteken este a Várszín­házban Móricz Zsigmond: Nem élhetek muzsikaszó nél­kül című darabja került színre Léner Péter rendezé­sében. A Móricz-évforduló jegyében Szatmári irodalmi napok A Kölcsey Társaság felhívása közös ünieplásre Várszinházi premier: Bárány Frigyes, Zubor Ágnes, Pécsi Ildikó és Tordai Teri. (csutkái) Szakmai programokkal folytatódott tegnap a II. szat­mári irodalmi napok ren­dezvénysorozata. A résztve­vők előadásokat hallgattak meg Móricz és Ady barátsá­gáról, Móricz szülőhelyéről, az író és az ifjúsági irodalom kapcsolatáról valamint a Mó- ricz-értékelésekről. Délután szekcióüléseken folytatódott a munka. Este az irodalmi tábor la­kói Kisvárdára látogattak el, ahol megtekintették a Vár­színházban a Nem élhetek muzsikaszó nélkül című Mó- ricz-darabot a Várszínház társulatának előadásában. Szombaton délelőtt a Mó­ricz nyomában tett autóbusz­kirándulás után koszorúzás következett Tiszacsécsén, Móricz Zsigmond szülőházá­nál. (Folytatás a 4. oldalon) Nehéz aratás várható (4. oldal) lavatlat: legyen megyénk neve Szabolcs-Szatmár-Bereg Kinevezték a menyei tanács ni főosztályainak vezetőit RM» wmmmmmmmmmm—mmmmmmmmmmmmn F—————i—mi mi ni n i unni i n iii—iain n — Színházi fcemutatnk Kisvárdán

Next

/
Oldalképek
Tartalom