Kelet-Magyarország, 1968. október (25. évfolyam, 227-256. szám)

1968-10-01 / 230. szám

XXV. ÉVFOLYAM 230. SZÁM ÄRA: 70 FILLER A munkahely „törvényköny-’ ve”. (3. oldal) Helyzetkép az 1968-as Üjfe- hértóról. (3. oldal) Jelentések bajnoki labdarúgó­mérkőzésekről. (5. oldal) Gyorslista a lottó 38. heti ju­talomsorsolásról. (5. oldal) 1968. OKTOBER í, kedd Mit fizet a totó? (5. oldal) MegBYílt a kommunista és munkáspártok nemzetközi tanácskozását Előkészítő Bizottság illése A kommunista és munkáspártok nemzetközi tanácskozását Előkészítő Bizottság 1968. szeptember 30-án Budapesten megkezdte munkáját. Az Előkészítő Bizottság ülésén részt vevő pártok képviselői tudomásul vették a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának jelentését a nemzetközi tanácskozás előkészítésének eddigi munkálatairól, majd megkend ték a napirenden szereplő kérdések tárgyalását. Péter János elutazott az EjNSZ ülésszakára Péter János külügyminiszter hétfőn New Yorkba utazott az ülésszakára. ENSZ-közgyűlés 23. (Wormser Antal felvétele) Péter János külügyminisz­ter vezetésével hétfőn reg­gel elutazott New Yorkba az ENSZ-közgyűlés 23. ülés­szakára a magyar küldött­ség. A küldöttség búcsúztatá­sára a Ferihegyi repülőté­ren megjelent Púja Frigyes, a külügyminiszter első he­lyettese. Szilágyi Béla és dr. Házi Vencel külügyminisz­ter-helyettesek, és a Kül­ügyminisztérium több vezető munkatársa. Péter János elutazása élű hi nyilatkozatában el­mondta: — Azzal a gondolattal utazom a közgyűlésre, hogy a földkerekség nagyon ösz- szezsugorodott. Budapestről ugyanis 9 óra 10 perckor indulunk, s New Yorkba ér­kezünk helyi idő szerint délután fél 4 körül, magyar idő szerint este 10 órakor. Ez mutatja, hogy mennyire összezsugorodott a világ. Viszont ennek nagy politi­kai jelentősege is van, mert bármi történik a világ bár­mely sarkán, az, ha jelen­tős esemény, tulajdonkép­pen kihat az egész nemzet­közi helyzetre, a világ min­den más tájára. Nem lehet azt mondani, hogy nagyon egyszerű nemzetközi viszo­nyok között indulok erre a közgyűlésre, és azt sem, hogy nagyon egyszerű nem­zetközi viszonyok között kezdődött el az Egyesült Nemzetközi Szervezetének mostani közgyűlése. De jól megalapozott reményem, hogy sokkal jobb hírekkel jövök vissza az Egyesült Nemzetek Szervezetének közgyűléséről, mint amilyen hírekkel erre a közgyűlésre indulok. Ez a feladata ennek a közgyűlésnek, hogy javít­sa a nemzetközi viszonyokat. Péter János külügyminisz­ter hétfőn megérkezett New Yorkba. A külügyminisztert a Kennedy nemzetközi repü­lőtéren Csatordai Károly nagykövet, hazánk állandó ENSZ-képviselője, valamint a magyar ENSZ-misszió tag­jai fogadták. Megjelent a re­pülőtéren számos állam ENSZ-képviseletének veze­tője, köztük Jakov Malik, a Szovjetunió állandó képvise­lője a világszervezetben. Bensőséges ünnepségeit megyénkben a fegyveres erők napján Elismeréseket, jutalmakat nyújtottak át a munkában kitünteknek Ünnepségek, megemlékezé­sek voltak megyeszerte szombaton és vasárnap, a fegyvere« erők napjának tiszteletére. Megyénk terüle­tén a fegyveres erőknél, a honvédségnél kitüntetéseket és jutalmakat adtak át a kiváló munkát végzett ka­tonáknak, honvéd tisztek­nek. A BM megyei rendőr­főkapitányságán ugyancsak ünnepség volt, amelyen megemlékeztek a fegyveres erők napjáról, s a munká­ban kitünteknek oklevele­ket, kitüntetéseket és jutal­makat adtak át. Benőséges ünnepség volt a munkásőrség megyei pa­rancsnokságán. A munkás­őrség országos parancsnoka a fegyveres erők napjának alkalmából kitüntetéseket adományozott. A kitünteté­seket Orosz Ferenc, a me­gyei pártbizottság első tit­kára adta át azoknak a munkásőröknek, valamint párt, gazdasági és társadal­mi vezetőknek, a társfegy­veres erők tagjainak, akik több éven át segítették a munkásőregységek munkáját. A Haza szolgálatáért ér­demérem arany fokozatát kapta Gyurján László vá­rosi munkásőrparancsnok. A Haza szolgálatáért érdem­érem ezüst fokozatát kapta Kiss Antal tiszalöki mun­kásőr szakaszparancsnok. A munkásőrség országos pa­rancsnoka a Munkásőr em­lékjelvényt adományozta Galló Andrásnak, a MÁV pártbizottság titkárának, Gu- lácsi Sándornak, a Fehér- gyarmati Járási Pártbizott­ság első titkárának, Szolcolai Sándornak, a városi párt- bizottság osztályvezetőjének, Varga Jánosnak, a Tisza- vasvárl Alkaloida Gyógy­szervegyészeti Gyár igazga­tójának, Unatenszki Pál ez­redes, megyei kiegészítő parancsnoknak, Borbiró Gyula honvéd őrnagynak, Szeműn Sándor rendőr had­nagynak, Józsa Lajos határ­őr főhadnagynak. A KISZ-fiatalok megye­szerte köszöntötték a fegy­veres erők tagjait. A KISZ Központi Bizottságának kö­szöntő levelét Baglé Mária, Puhl Mária és Szim János, a KISZ Központi Bizottsá­gának tagjai adták át állo­máshelyeiken a katonafiata­loknak. Az ifjú gárdaegységek laktanyalátogatáson vettek részt, a KISZ-fiatalok közös klubdélutánokat rendeztek katonafiatalokkal, több KISZ-alapszervezet távirat­ban köszöntötte testvér­szervezetét a fegyveres erők napján. Több helyen KISZ- esek és kiváló katonák ta­lálkozóját rendezték meg. A konzervgyár KlSZ-szerveze- ténél honvédelmi szellemi vetélkedőt rendeztek. A nyír­bátori gimnázium KTSZ- szervezete és az ifjú gárda század harci túrát rendezett a baktalórántházi erdőben. A nyírbátori 2. számú iskola úttörői laktanyalátogatáson voltak, ahol koszorút helyez­tek el egy hősi halált halt határőr fiatal sírjára. Jubileumi taggyűlések, munkaverseny, forradalmi nemzedékek találkozója A nagy évfordulók programja a fehérgyarmati járásban A közelgő nagy évfordulók méltó megünneplésére ké­szül a fehérgyarmati járás. Az 1913-as polgári demok­ratikus forradalom 50. év­fordulójának tiszteletére a fehérgyarmati járási művelő­dési házban rendeznek októ­ber 29-én megemlékezést, amelyre ünnepi műsorral ké­szülnek a művelődési ház művészeti csoportjainak tag­jai. Az évforduló tiszteletére a járás minden KlSZ-szerve- zeti ünnepi taggyűlést szer­vez, ahol megemlékeznek a polgári demokratikus for­radalom napjairól. Az 1963—69-es ismeretter­jesztő évadban a TIT járási vezetősége előadássorozatot indít, amelynek témái a hár­mas évforduló történelmi je­lentőségű napjait elevenítik fel. Az előadássorozat első előadását október folyamán tartják meg a járás közsé­geiben „Az őszirózsás forra­dalom Magyarországon” cím­mel. Az MHSZ járási szer­vezete az őszirózsás forrada­lomról készített kiállítás anyagát szeptember ás ok­tóber folyamán hat község­ben bemutatja. A Kommunisták Magyar­országi Pártja megalaku­lásának 50. évforduló­ja tiszteletére a járási és községi pártbizottság közös ünnepi ülést tart november 23-án. A járás pártszervezetei november 20—24 között ün­nepi taggyűléseken emlékez­nek meg a KMP megalaku­lásáról. A járási KlSZ-bi­Apró Antal hazaérkezett Moszkvából Hétfőn hazaérkezett Moszk­vából Apró Antal, a Magyar Szocialista Munkáspárt Po­litikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnökhelyet­tese. A KGST Végrehajtó Bizottságának 36. ülésszakán vezette a magyar küldöttsé­get és töltötte be az ülésszak elnöki tisztét Szovjet küldöttség érkezett megyénkbe Szabolcs-szatmári delegáció látogatott a Szovjetunióba A Szabolcs-Szatmár me­gyei és a Szovjetunió Kár- pátontúli Területi Pártbi­zottságának közös éves programja alapján szeptem­ber 30-án küldöttség érke­zett megyénkbe a Szovjet­unió Kárpátontúli területé­ről Misko Anatolij Mihaj- lovics, a Kárpátontúli Terü­leti Pártbizottság osztályve­zetőjének vezetésével. Tag­jai: Lipej Jurij Ivanovics, a kárpátontúli területi fo­gyasztási szövetkezetek me­gyei központjának elnökhe­lyettese, Pál Bertalan Ber­tolomej, az ungvári járási fogyasztási szövetkezet elnö­ke, Karabenos Andrij Va- szilovics, a jirsavai járási felvásárlási kirendeltség ve­zetője, Kobulej Mária Fe­dorovna, a szojvai járási áruház osztályvezetője. Szabolcs-Szatmár megyé­ből ugyancsak hétfőn dele­gáció utazott a Szovjetunió Kárpátontúli területére. A delegáció vezetője Cs. Nagy István, a megyei pártbizott­ság osztályvezetőhelyettese, tagjai: Szilágyi Gyula, a MÉSZÖV elnökhelyettese, Baráth Sándor, a MÉSZÖV főosztályvezetője, Oláh Elek, a tarpai fmsz elnöke és Koncz László, a vásárosna- ményi fmsz-áruház igazga­tóhelyettese. A határon a szovjet de­legációt fogadta és a ma­gyar delegációt búcsúztatta Kállai Sándor, a megyei pártbizottság titkára, Kuhár András, a megyei pártbizott­ság osztályvezetője, Acél Béla, a MÉSZÖV elnöke, Hegedűs Sándor, a Vásáros- naményi Járási Pártbizott­ság első titkára. zottság és az úttörőelnökség szervezésében valamennyi alapszervezetnél és úttörő- csapatnál november 15—27 között ünnepi taggyűlést, il­letve csapatgyűlést tartanak. A Kommunisták Magyaror­szági Pártjának megalakulá­sa tiszteletére megrendezik a „Forradalmi nemzedékek ta­lálkozóját”, amelyre idősebb párttagokat, veteránokat, községi vezetőket hívnak meg. Október elsején a fe­hérgyarmati járási művelő­dési házban a KMP és a Ta­nácsköztársaság ■ ötvenéves évfordulójával kapcsolatos fényképkiállítás nyílik. A dokumentumokat a járás ti­zenegy községében bemutat­ják. A Tanácsköztársaság meg­alakulása 50. évfordulójá­nak tiszteletére a járás ter­melőszövetkezeteiben és üzemeiben széles körű szocia­lista munkaversenyt szer­veznek. Március 21-én kerül sor azoknak a fiataloknak találkozójára, akik már 10 éve tagjai a KISZ-nek. A já­rási könyvtár elkészíti Kari­kás Frigyes 39-es dandár cí­mű regényének ismerteté­sét, amelyből a járás vala­mennyi községében ankéto- kat tartanak. A nagy évfor­duló megünneplésére való felkészülés programját vetél­kedők, kulturális szemlék te­szik gazdagabbá. T. L VKA6 PROLETÁRJAI,EKYESÜLJETEK!

Next

/
Oldalképek
Tartalom