Kelet-Magyarország, 1968. szeptember (25. évfolyam, 205-229. szám)

1968-09-01 / 205. szám

VILÁG PROLETÁRJAI.EüYESOuETEK! A LAP TARTALMA Bőt: Szabolcs és az árreform 3. oldal Szeptemberi kaleidoszkóp 4. oldal „Aranyláz” a Kossuth téren 4. oldal Érzelmi szociográfia 5. oldal Az olimpia földjén 11. oldal XXV. ÉVFOLYAM, 205. SZÁM ÄRA: 1 FORINT 1968. szeptember 1, vasärnap Elítélték a szívtelen anyát 12. oldal •• üdvözöljük a moszkvai megállapodást Vélemények, állásfoglalások megyénk üzemeiben Lelkesítő program A Dél-vietnami Nemzeti Fel- szabadítási Front tavaly augusztusában Dél-Vietnam valamelyik felszabadított kör­zetében rendkívüli kongresz- szusra ült össze. A tanácsko­záson két fő napirendi pont szerepelt: az akkor már hét esztendeje folyó háború átte­kintése, valamint a DNFF új programjának elfogadása. A két napirendi pont szer­vesen összefüggött. A szabad­ságharcban elért eredmények valamint a harc további fela­datai szükségessé tették az ennek megfelelő politikai platform kidolgozását is. A most egy esztendeje, 1967. szeptember 1-én elfogadott új program azonban nemcsak a fegyveres és politikai harc jól átgondolt összhangja, hanem az eljövendő béke utáni poli­tikai és társadalmi berende­zések alapja is. Ma, egy év távolából meg­állapítható, hogy a DNFF új programja Dél-Vietnam egész lakosságára nagy hatást tett és az azóta bekövetkezett ese­ményekben, a szabadsághar­cosok nagyszabású, merész ak­cióinak jelentős katonai sike­reiben fontos szerepet vitt. Az új program soraiba hív minden hazafit — társadalmi, vallási és világnézeti különb­ségre való tekintet nélkül — aki kész kiállni az amerikai agresszorok ellen. Bár az' ilyesmit nehéz konk­rét mércével lemérni, egész bizonyos, hogy a DNFF új programja — amely tavaly december óta hivatalos ok­mányként az ENSZ előtt fek­szik — jelentősen közreját­szott és közrejátszik abban a mélységes rokonszenvben és támogatásban, amely a sza­badságharcosok iránt a még amerikai megszállás alatt le­vő országrészekben is meg­nyilvánul. Nemkülönben ab­ban a nagyon is fontos tény­ben, hogy a még megszállt városokban is erősödnek, lét­számban gyarapodnak a DNFF-tal együttműködést hirdető politikai és társadal­mi szervezetek. A program olyan eszméket és célokat hirdet, amely a dél-vietnami hazafiak leghöbb vágyait fe­jezi ki. Megyénk üzemeiben ezek. ben a napokban a dolgozók ezrei kísérik fokozott figye­lemmel a csehszlovákiai ese­ményeket. Állásfoglalásaik­nak, véleményüknek adnak hangot azokon a gyűléseken, összejöveteleken, amelyeken a fejlemények alakulását vi­tatják. A baráti nép sorsa iránti aggodalmukat, a moszkvai magállapodás he­lyeslését és üdvözlését feje­zik ki azok a táviratok, ame­lyeket az MSZMP Központi Bizottságához, a kormányhoz és más szervekhez juttatnak el. A Nyíregyházi Konzerv­gyár pártalapszervezete után most a gyár készáruraktárá­nak, gyümölcs- és főzelék, a szállító és egyéb üzemrészei­nek dolgozói röpgyűléseken tárgyalták meg a baráti se­gítségnyújtás szükségességét, s támogatásukról szintén táviratban biztosították a magyar forradalmi munkás­paraszt kormányt. A Nyíregyházi Cipőgyár kommunistái — többek kö­zött — a következőket írták az MSZMP Központi Bizott­ságához címzett táviratuk­ban; „...helyeseljük a Var­sói Szerződésbe tömörült testvéri szocialista országok kollektív intézkedéseit. Tá_ mogatjuk pártunk és kormá­nyunk döntéseit. Mélysége­sen elítéljük a szocialista vívmányok eltörlésére, a népi hatalom megdöntésére, a proletár nemzetköziség bom- lasztására irányuló mester­kedéseket. Egyetértünk az el­lenforradalmi erők fékentar. fására nyújtott katonai se­gítséggel.” Mátészalkán is röpgyűlése- ket, megbeszéléseket tartot­tak a Csehszlovákiában le­zajló eseményekről az üze­mekben, intézményekben. Az MSZMP községi alapszerve, zetének kommunistái a kö­vetkező táviratot küldték el a Központi Bizottság címé­re: „Mi, a mátészalkai köz­ségi alapszervezet tagjai hosszú idő óta aggodalommal figyeljük a csehszlovákiai helyzetet örömmel és meg­nyugvással vettük tudomá­sul az öt szocialista ország — köztük hazánk — közös akcióját a csehszlovák nép­nek szocialista vívmányaik megvédésére, az ellenforra­dalmi cselekedetek ellen! Hasonló táviratot küldtek a község más üzemeinek és intézményeinek dolgozói is. A nyíregyházi kisipari szö­vetkezetek pártszervezetei­nek kommunistái, szövetke­zeti tagsága és dolgozói ne­A Tudományos Ismeretter­jesztő Társulat az évi egész, ségügyi és mezőgazdasági ti>- gusztus 30-án folytatta min. dornányos vándorgyűlése au- káját a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban. Dr. Kemény Lajos megyei főor­vos nyitotta meg a második nap programját A vándorgyűlésen ár. Ré­ti Endre, a Budapesti Orvos- tudományi Egyetem könyv­tárának igazgatója Korányi Frigyes munkásságát ismer­tette. Referátum hangzott el a szarvasmarha-állomány gü- mőkórmentesítésének köz. egészségügyi vonatkozásairól, erről dr. Kemenes Ferenc, kandidátus, a Budapesti Ä1- latorvostudományi Egyetem tudományos kutatója számolt be. Dr. Jeney Endre Kos- suth-dí jas egyetemi tanár, a Debreceni Orvostudományi Egyetem Közegészségügyi Intézete professzorának elő­adása után dr. Walthier Jó­zsef, az Országos Élelmezés vében, az MSZMP Központi Bizottságának küldött táv­irat többek között a követ­kezőket tartalmazza: „...Az MSZMP Központi Bizottsá­gának eddig tett intézkedé­seivel egyetértünk és azt helyesnek tartjuk. Továbbra is támogatjuk azokat az in­tézkedéseket, melyeket pár­tunk Központi Bizottsága tesz internacionalista kötele, zettségünkből fakadóan.” A Fehérgyarmati Ruháza­ti és Szolgáltató Ktsz tagsá­ga is hasonló szövegű táv­iratban biztosította támoga­tásáról a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottságát és kormányunkat. ég Táplálkozástudományi In. tézet munkatársa tartott elő­adást. A délelőtti munka- programban részt vettek még': dr. Fazekas Árvád, dr. Kemenes Ferenc, dr. Bod­nár Boránd és dr., Sziráki László. Tudományos kuta­tásokat ismertek meg a vándorgyűlés részvevői többek között a direkttermő borok ártalmairól, melyek ma még megyénkben nem lebecsülendő veszélyt jelen­tenek. Augusztus 31-én befejezte háromnapos tudományos mun­káját az egészségügyi és me­zőgazdasági vándorgyűlés. A délelőtt folyamán dr. Rigó Já­nos kandidátus, a Budapesti Orvostudományi Egyetem Kórélettani Intézet dietétikai munkacsoportjának vezetője a mezőgazdasági dolgozók táplálkozásának problémái­val foglalkozott. Referátumot tartott dr. Szodoray Lajos, a Debreceni Orvostudományi Egyetem professzora, dr. Sze­gő László nyíregyházi bőr­gyógyász főorvos és dr. Mét- neky -János, az Egészségügyi Minisztérium egészségügyi fel- világosító központjának igaz­gatója A harmadik nap prog­ramjában továbbra is a me­zőgazdaság kemizálása és az egészségnevelés foglalta el a központi helyet. A tudományos ülés vitája után dr. Buga László, a TIT országos egészségügyi választ­mányának titkára értékelte a Nyíregyházán megtartott ván­dorgyűlés munkáját. Megálla­pította, hogy a vándorgyűlés eredményes munkát végzett, számos kutatásra irányította a figyelmet, hozzájárult a ha­tékonyabb egészségügyi isme­retterjesztéshez. Értékelte a közös vándorgyűlés munkáját Szilágyi Géza is, a TIT or­szágos mezőgazdasági és élel­mezési választmányának tit­kára. Az 1969. évi egészség- ügyi vándorgyűlés megrende­zésével Tolna megyét, a me­zőgazdasági vándorgyűlés le­bonyolításával Borsod megyét bízták meg. A TIT közös egészségügyi és mezőgazdasági vándorgyű­lését dr. Zsögöny József, a megyei egészségügyi szakosz­tály elnöke zárta be. A ván­dorgyűlés résztvevői ezután to­kaji autóbuszkiránduláson vettek részt, útközben megte­kintették a rakamazi Kisga­léria anyagát Munkásmozgalmi, képzőművészeti tárlatok, százéves jubileum A múzeumi hónap szabolcsi programja Változatos rendezvénye­ket, tartalmas tudományos és népművelési eseményeket ígér októberben a múzeumi hónap szabolcsi programja. A mú­zeumi hónap nyitánya lesz a megyei tanács nagytermében a Nyíregyházi .Jósa András Múzeum fennállásának száz­éves jubileumát méltató ün­nepi ülés. Tudománytörténeti előadáson emlékezik meg „Jó­sa útján a mai kutatásig” címmel a szabolcsi múzeum­alapításról dr. Banner János nyugalmazott egyetemi tanár, a történettudományok dokto­ra. Dr. Ortutai Gyula akadé­mikus, a TIT országos elnöke Kiss Lajos és Túri Sándor munkásságát ismerteti, s a két világháború közötti Jósa Múzeum munkáját. Több kiállítás nyitja meg kapuját: a megyeszékhelyen a Felszabadulás útja 6. sz. alatti teremben a „Polgári demokratikus forradalom és a Tanácsköztársaság 50 éve”, JSzaboles-Szatmár a bronz­korban”, Szabolcs megye a honfoglalás korában”, Sza- bolcs-Szatmár megye népszo­kásai”, s a megye népművé­szete című tárlatokat tekint­hetik meg az érdeklődők. A megyeszékhely eseményei kö­zött találjuk „A magyar könyvművészet” című vándor­kiállítást, a néprajzi és hon­ismereti pályázatok díjkiosztó ünnepségeit, különböző elő­adásokat. Mátészalkán és Sza mosszegen irodalmi klubes­ten emlékeznek meg Ámi La­josról, a nagy szabolcsi mese­mondóról, az előadó dr. Er­dész Sándor tudományos fő­munkatárs. Nyírbátorban a múzeumi hónap során adják át a res­taurált és a közelmúltban ha­zakerült reneszánsz padsort, diapozitív előadást rendeznek a leningrádi Ermitázs és a párizsi Louvre képeiből dr. Telepy Katalin művészettör­ténész részvételével. A mú­zeumban megnyílik a Festők és modellek című kiállítás. Október 27-én kerül sor a „Kommunisták Magyarorszá­gi Pártja megalakulásának 50. évfordulója és Nyírbátor az 1919-es Tanácsköztársaság idején” című anyag bemuta­tására, a kiállítást dr. Sza- lontai Barnabás múzeumigaz­gató ismerteti. Vaján, a Vay Adám Múzeumban is megren­dezik a KMP jubileumi kiál­lítását, történelmi előadások hangzanak el, sor kerül a mú­zeum baráti körének találko­zójára. Vásárosnaményban Az 1918-as októberi forradalom című vándorkiállítás, Kisvár­dán helytörténeti vetélkedő, plakátkiállítás, Berecz And­rás nyíregyházi festőművész tárlata, hangverseny, számos filmvetítéssel egybekötött elő­adás, a Tiszavasvári Vasvári Pál Múzeumban a polgári de­mokratikus forradalmat szem­léltető kiállítás — teszik vál­tozatossá a múzeumi hónap programját. IP. G.) Befejezte munkáját a TIT vándorgyűlése Magyar államférfiak távirata a VDK vezetőihez Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, Losonczi Pál, a Magyar Népköz- társaság Elnöki Tanácsának elnöke, Fock Jenő, a magyar for­radalmi munkás-paraszt kormány elnöke üdvözlő táviratot küldött Ho Si Minh elvtársnak, a Vietnami .Dolgozók Pártja Központi Bizottsága elnökének, a Vietnami Demokratikus Köztársaság elnökének, Pham Van Dong elvtársnak, a Viet­nami Demokratikus Köztársaság miniszterelnökének, Truong Chinh elvtársnak, a Vietnami Demokratikus Köztársaság nemzetgyűlése állandó bizottsága elnökének Hanoiba. „Kedves elvtársak! A Vietnami Demokratikus Köztársaság kikiáltásának 23: évfordulóján a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottsága, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány és az egész magyar nép nevében szívből jövő, testvéri üdvözletünket küldjük önök­nek és a hazája szabadságáért, az emberi haladás ügyéért küzdő hős vietnami népnek. A felszabadulás óta a vietnami nép, a Vietnami Dolgozók Pártja vezetésével kiemelkedó eredményeket ért el a szocia­lizmus építésében és évek óta sikeresen védelmezi hazája függetlenségét, szocialista vívmányait az amerikai agresszo­rok barbár támadásaival szemben. A magyar nép — inter­nacionalista érzelmeitől vezettetve — erejéhez mérten a jö­vőben is megad minden segítséget, támogatást harcoló viet­nami testvéreinek. Szilárd meggyőződésünk, hogy igazságos harcuk győzedelmeskedni fog! — hangzik többek közt a távirat A felszabadító erők sikerei Vietnamban A dél-vietnami felszabadí­tó népi fegyveres erők könnyű- és nehéztüzérsége szombatra virradó éjszaka súlyos csapásokat mért az amerikai expediciós hadtest és a saigoni bábhadsereg több fontos támaszpontja és hídfőállására az ország egész területén. Az AP amerikai hírügy­nökség helyzetrajza szerint a szombat hajnalra virradóan végrehajtott rajtaütéseiben a gerillahadsereg váltakozva alkalmazta aknavető T és 122 mm-es rakéták kilövésére alkalmas rakétavetőit. A katonai objektumokat hang­talanul és láthatatlanul megközelítő partizántüzérség a Da Nang-i tengerészgya. logsági és légitámaszpont be­rendezéseit, a kulcsfontossá­gú Bien Hoa-i amerikai lé­gitámaszpont kifutópályáit, Plei Ku erődítményváros katonai építményeit, vala­mint a Márvány-hegyen kiépített amerikai helikop- tertémaszpont fel- és leszál­ló pályáit szemelte ki cél­pontnak. A legsúlyosabb károkat az amerikaiak Plei Kuban szenvedték, mert a DNFF tüzérsége ide össz­pontosította nagy hatósugarú rakétavetőinek tüzét. A központi hatóságok szeptember 4-ig riadóké­szültségbe helyezték a rend­őrséget. A Dél-vietnami Nemzeti Felszabadítási Front ugyanis szeptember 2-án em­lékezik meg arról, hogy 23 évvel ezelőtt ugyanezen a napon indította el Ho Si Minh elnök a francia gyar­matosítók elleni harcát. A csehszlovák helyzet rendeződéséről tudósít a Pravda A Pravda csehszlovákiai tudósítói a lap szombati szá­mában a helyzet további rendeződéséről számolnak be. Az ipar, a közlekedés, a ke­reskedelem lassanként visz- szaállítja normális tevékeny­ségét. Ez nem könnyű dolog, mivel Csehszlovákia gazda­sági élete jelentős mérték­ben függ az importtól: a nyersanyag körülbelül 50 százalékát külföldről hozzák be. Ezért igen fontos, hogy a Szovjetunióból újra megin­dultak az ércet, szenet és gabonát szállító szerelvé­nyek. Helyreállt a Prága— Moszkva nemzetközi vasúti közlekedés. A tudósítók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a hely­zet rendeződése nem migy simán. A prágai repülőtér vezetői például nem akarják helyreállítani a repülőtér normális tevékenységét, bár ezt a szovjet fél többször ja­vasolta. Jellemző, hogy a repülőtér vezetői megtiltot­ták még azoknak a szovjet repülőgépeknek a kiszolgálá­sát is, amelyek a Szovjet­unióban üdülő csehszlovák gyerekeket hozták haza. A gyerekeket szovjet katonai autóbuszok juttatták vissza szüleikhez. Szergej Borzenko írja ugyancsak a Pravdában, hogy a fővárosban és az ipari városokban vereséget szenvedett ellenforradalom most a vidékre teszi át mű­ködését. Bőrzakós, pisztolyos ifjoncok járják a falvakat és halállal fenyegetik azokat a parasztokat, akik kenyeret adnak a „megszállóknak”. Teszik ezt annak ellenére, hogy mint közismert, a Szovjetunió évenként csak­nem másfél millió tonna kenyérgabonát szállít Cseh­szlovákiának. Borzenko végezetül rámu­tat, hogy a becsületes cse­hek és szlovákok maguk sürgetik az ellenforradalmát bandák felszámolását, ame­lyek létszáma mintegy 40 000-re tehető.

Next

/
Oldalképek
Tartalom