Kelet-Magyarország, 1968. július (25. évfolyam, 153-178. szám)

1968-07-02 / 153. szám

VTIÁG PR01ETÁR1A!, EGYESÖ ti ETEK! AZ MSZMP. SZABÓICS-SZATMAR MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS IAPJA XXV. ÉVFOLYAM, 153. SZÁM ARA: 70 FILLÉR 1968. JÚLIUS 2. KEDD Hasznára lenni a falunak, 'i. jldaU Egy termelőszövetkezet gyümöl­csöző kapcsolatai és újdonságai. 3. oldal. Gyorslista a lottó tárgynyeremény­sorsolásáról. 4. oldal. Riport a mátészalkai repülőnapról, 5. oldal. Mit fizet a totó? 5. oldal. Mi újság az „AngyaF’-Ial? 6. oldal. A LAP TART ATM A Bőt* Eszl-magpr barátiági nagygyűlés Tallinnbaa Kádár János és I. Kabin mondott beszédet * PoSy ellenőrizve Moszkvában elsőként aláírták \ az atomsorompó szerződést Koszigin méltatta a nagy eseményt A magyar párt- és kor­mányküldöttség, amely Ká­dár Jánosnak, az MSZMP Központi Bizottsága első titkárának vezetésével június 27-e óta tartózkodik a Szov­jetunióban, Volgográdban tett kétnapos látogatásának befejeztével hétfőn elutazott a hős városból és Tallinnba, -SS25tország fővárosába láto­gatott. ­A tallinniak őszinte szere­tettel, rokonérzéssel fogadták magyar vendégeiket. A ma­gyar, szovjet és észt zász­lókkal díszített repülőtéren a gépből kiszálló Kádár Jánost és a delegáció tagjait I. Kä- bin, az Észt Kommunista Párt Központi Bizottságának KÁDÁk IÁNOS: első titkára, A. Mjuriszep, az észt minisztertanács el­nöke, valamint a köztársa­ság több más vezető szemé­lyisége fogadta. Délben a magyar delegáció találkozott és közvetlen han­gulatú eszmecserét folytatott az Észt Szovjet Szocialista Köztársaság vezetőivel. A ko­ra délutáni órákban küldött­ségünk felkereste az Eszi Kommunista Pórt Központi Bizottságának és a városi pártbizottság újonnan épüli tízemeletes, korszerű székhá­zát, s annak tetejéről gyö­nyörködött a tengerparti vá­ros panorámájában. Rövid sé­ta következett az óváros kö­zépkori hangulatot árasztó keskeny, kanyargós utcáin. Ezután a küldöttség Tallinn- környékének néhány neveze­tességét tekintette meg. Tisz­telgett az 1918-as balti-tengeri „jégcsata” hős matrózainak és katonáinak emlékét hirdető obeliszk előtt. A magyar párt- és kor­mányküldöttség délután a Kalev sportcsarnokban észt- magyar barátsági nagygyűlé­sen vett részt. A csarnokot zsúfolásig megtöltötték a tal- lini gyárak, üzemek, hivatalok és intézmények dolgozói, akik őszinte szeretettel köszöntöt­ték az elnökségben helyet foglaló magyar vendégeket. Hosszan zúgott a taps, amikor Kádár János, a magyar dele­gáció vezetője lépett a mik­rofonhoz. Moszkva (TASZSZ) Moszkvában megkezdődött a nukleáris fegyverek tovább­terjedését megakadályozó szerződés aláírása. Országa nevében elsőként Andrej Gro miko szovjet külügyminiszter látta el kézjegyével a szerző­dést. Utána aláírta Lewellyr E. Thompson, az Egyesüli Államok moszkvai nagyköve­te, majd sir Goeffrey Harri­son, Nagy-Britannia moszk­vai nagykövete is. Az ünnepélyes aláíráson megjelent és beszédet mon­dott Alekszej Koszigin, a Szovjetunió minisztertaná­csának elnöke. Engedjék meg, — szólt többek között — hogy a szov­jet kormány nevében a leg­nagyobb megelégedésünket fejezzem ki azzal kapcsolat­ban, hogy ma elkezdődött a nukleáris fegyverek tovább­terjedését megakadályozó szerződésnek, e fontos, az ENSZ-tagállamok nagy több­sége által jóváhagyott nem­zetközi dokumentumnak az aláírása. Az atomsorompó- szerződés megkötése — hatal­mas siker a béke javára. A Szovjetunió a nukleáris fegy­ver megjelenésének pillana­tától kezdve, szilárdan és kö­vetkezetesen síkra szállt azért, hogy megszabadítsa az em beriséget a nukleáris veszély­től. E szerződés fontos lépés az ide vezető úton, minthogy gátat vet a nukleáris fegyvei további elterjedésének, s ez zel csökkenti a nukleáris há ború kitörésének veszélyét. Igen sok állam képviselőj vesz részt ma a szerződés alá­írásában, s ez meggyőzőéi, bizonyítja, hogy az államok megtalálhatják az egész em beriség számára létfontpsságú bonyolult nemzetközi problé mák kölcsönösen elfogadható megoldását. Az egyezmény kidolgozása nagy erőfeszítése­ket és hosszas tárgyalásokat követelt meg, amelyekben kü­lönböző társadalmi rendszerű államok vettek részt, nukleá­ris és nem nukleáris hatal­mak, nagy és kis, fejlett és fejlődő országok. A szerződés tükrözi a különböző államok által előterjesztett sok-sok kívánságot és javaslatot, fi­gyelembe veszi az atomso­rompó problémájának megol­dására vonatkozó különböző szempontokat. Am a legfon­tosabban a szerződést helyes­lő államok egyetértenek: meg vdl akadályozni a nukleáris fegyver elterjedését. Fontos kiegészítése a szer­ződésnek az a határozat, amelyet a Biztonsági Tanács a napokban fogadott el a szerződést aláíró nem nukleá­ris hatalmak biztonságának szavatolásáról. A szovjet kor­mány, amint ezt a Biztonsági Tanácsban elhangzott nyilat­kozatában is kimondotta, feltétlenül végre kívánja haj­tani ezt a határozatot. öt évvel ezelőtt itt Moszk­vában aláírtuk azt az egyez­ményt, amely három közeg­ben betiltotta a nukleáris (Folytatás a 2, oldalon) Soha nem volt szükségesebb a kommunista és munkáspártok nemzetközi tanácskozása mint most Kedves elvtársak, észt ba­rátaink! Testvéri érzéssel és szán­dékkal jöttünk a nagy szovjet földre. Küldöttségünk látoga­tásának célja, hogy közelebb­ről megismerjük a kommu­nizmust építő szovjet nép hatalmas alkotó munkájának újabb eredményeit, tovább fejlesszük pártjaink, orszá­gaink együttműködését, még erősebbé, még megbonthatat- lanabbá tegyük a magyar szovjet barátságot. A magyarok és az észtek egyaránt a finnugor népek családjához tartoznak, né­peinket a közös származás, a rokonság szálai *és máig élt> emlékei is összekapcsol­ják. Még abban is sok a ha­sonlóság, hogy- népeink az elmúlt századokban sokáig harcoltak idegen elnyomók ellen, míg végül is győztek és a szocializmus építésének út­jára léptek. Ismerjük az észt munkás- osztály, a dolgozó nép hősi harcát, amelyet kommunista pártja vezetésével a szocia­lista forradalom győzelméért, az Észt Szovjet Szocialista Köztársaság megteremtéséért vívott. Tudjuk, hogy hősie­sen küzdöttek a fasiszta meg­szállók ellen, a szabadságért. Nagy áldozatokkal járt a köztársaság újjáépítése, hi­szen a háború alatt az ipari üzemek 45 százaléka, a lakó­házak több. mint fele elpusz­tult. A nép hősi harcát, nagy­szerű helytállását bizonyítja az Észt Szovjet Szocialista Köztársaságnak adományo­zott magas kitüntető^ a Le- nin-rend is. Engedjék meg, hogy mi is gratuláljunk nagyszerű eredményeikhez és új sikereket kívánjunk a kommunista építésben test­vérünknek, az észt népnek. Hazánkat a hitlerista iga alól a Szovjetunió szabadí­totta fel, s ennek nyomán született meg nálunk is a rnunkáshatalom, amely vég- é fényesen megszabadította n pünket a kapitalizmus rab- s iától. Pártunk, munkás­0 itályunk forradalmi harca, n -)ünk szorgalmas munkája T ett a Szovjetunió szo­1 fásának, állandó és önzetlen támogatásának köszönhetjük, hogy, ma a magyar nép szocialista ter­veinek megvalósításán mun­kálkodhat és bizakodva te­kinthet a jövőbe. A felszabadulást követően munkásosztályunk kivívta, 1956-ban a nemzetközi mun­kásosztály internacionalista támogatásával az ellenforra­dalmi támadással szemben megvédte, s azt követően megszilárdította hatalmát. Pártunk eszmei és politi­kai harcban győzte le a dogmatizmust, a revizioniz- must, a szoc.ialistaellenes po­litikai áramlatokat. Álla­munk a hatalom eszközeivel számolt le azqjckal, akik erő­szakkal támadtak szocialista rendünk ellen. Elvi szilárdságunk és po­litikai harcunk biztosította, hogy a magyar nép tovább haladjon a szocializmus épí­tésének útján. Pártunk a marxizmus—le- ninizmus elveihez hűen, in­ternacionalista szellemben dolgozik, következetes bel- és külpolitikai irányítást bizto­sítva forradalmi párthoz méltóan törekszik a fejlődés új kérdéseinek helyes meg­oldására. Pártunk IX. kong­ment felsőházának titkára. A vendégek fogadására a Ferihegyi repülőtéren meg­jelent Kállai Gyula, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, az országgyűlés resszusa meghatározta soros tennivalóinkat, amelyek ósz- szessége a szocialista társa­dalom felépítésére irányul. Ezeknek az új követelmé­nyeknek megfelelően ez év elején hazánkban megrefor­máltuk a gazdaságirányítás rendszerét. Eddiginél haté­konyabb, tudományosabb és megalapozottabb szocialista tervgazdálkodást igyekszünk kialakítani. Az a célunk, a reformmal, hogy a szocia­lizmust minél előbb teljesen felépítsük hazánkban. Az el­ső kedvező eredmények már­is érezhetők. Kedves elvtársak! A Magyar Népköztársaság­nak, a magyar népnek a szo­cialista tervek valóra váltásá­hoz biztonságra és békére van szüksége. Ezért törek­szünk őszintén és fáradhatat­lanul minden nép és or­szág viszonylatában a ren­dezett. normális kapcsolatok­ra. Külpolitikánk sarkalat ... tétele a Szovjetunióhoz fű­ződő megbonthatatlan barát­ságunk, a sokoldalú kapcso­társaság budapesti nagykö­vete. — Jószolgálati látogatásra érkeztünk Magyarországra — mondta a repülőtéren adott nyilatkozatában a kül­Ifjúsági találkozó Csepgerben Ifjúsági nap volt vasárnap Csengerben. A járási KISZ- bizottság a VIT jegyében ren­dezte meg a fiatalok nagy járási demonstrációját. Több, mint 1500-an vettek részt a járás 22 községéből a külön­böző rendezvényeken. Az if­júsági napon részt vettek a járás párt- és tanácsi vezetői. Az egésznapos programban szerepelt a VIT-vetélkedő, amelyben a korábbi fesztivá­lok eseményeit, történetét elevenítették fel a fiatalok. A legjobb eredményt Stróf Mi­hály porcsalmai tsz KISZ-tag érte el. Délután színes kultúr- és sportműsor volt. Este ifjúsá­gi nagygyűlést rendeztek, amelyen a járás KISZ alap­szervezeteit 1500 fiatal képvi­selte. Ezt követően a „Szoli­daritás, béke, barátság" fesz­tiváljelszó szellemében sza­badtéri kultúrműsort adíak az alapszervezetek, majd VIT- I bállal zárták a jól sikerült if- I júsági napot. ménnyel jár majd négyna­pos magyarországi progra­munk is, — fejezte be nyi­latkozatát dr. N. Sandzsiva Reddi. latok és testvéri együttmű- (Folvtatás a 2. oldalon) Indiai parlamenti küldöttség érkezett Budapestre A magyar országgyűlés meghívására hétfőn Buda­pestre érkezett az indiai par­lament küldöttsége. A dele­gáció vezetője dr. N. Sand­zsiva Reddi, az indiai parla­ment alsóházának elnöke. A küldöttség tagjai: B. And­zsanappa, H. N. Mukerdzsi. Rabi Ray, S. Szpakar, D. Thengari és Ds. Bhandra Jadzsi képviselő, valamint B„ N., Banerdzsi, a parla­elnöke, Kisházi Ödön, az Elnöki Tanács helyettes el­nöke, Cseterki Lajos, az El­nöki Tanács titkára, Dimény Imre mezőgazdasági és élel­mezésügyi miniszter, Vasi Istvánná és Beresztóczy Mik­lós, az országgyűlés alelnö- kei, továbbá a Parlament több tisztségviselője, és a Külügyminisztérium több ve­zető munkatársa. Ott volt J. C. Kakar, az Indiai Köz­döttség vezetője. — Baráti országnak tekintjük az önök hazáját, s látogatásunkkal is szélesíteni, szorosabbra fűzni kívánjuk az országaink közötti baráti szálakat. Utunk Moszkvából vezetett Budapestre, 14 napot töltöt­tünk a Szovjetunióban, sok­felé jártunk, sok élményben volt részünk, gazdag tapasz­talatokat szereztünk. Bizo­nyos, hogy hasonló ered­et első tapasztalat az átvevóheiyen: A terménygabona jó minőségű, száraz Már az év első napjaiban a nyárra készültek a Gabo­nafelvásárló és Feldolgozó Vállalatnál. Év eleji terveik­ben két fontos pont szere­pelt. Az egyik az volt, hogy ebben az esztendőben növe­lik a kombájntól való köz­vetlen szállítást, a másik pe­dig, hogy fokozzák a közpon­ti telepeken a szárítókapaci­tást. Természetesen ez nem jelentette 'azt, hogy a raktár­bővítésekről vagy új raktárak építéséről elfeledkeznek. Az új raktárak építésével mintegy 400 vagonnyi több­letférőhelyet tudnak az idén biztosítani, mint az elmúlt év­ben. így vált csak lehetővé 1600 vagon új árpa fogadása, amelyből szombatig mintegy 1000 vagon érkezett már meg A beszállított terményeket vizsgálva az első megállapí­tás az volt, hogy minőségük kitűnő, s csak nagyon kis hányadát kell mesterségesen szárítani. Amint azt a szak­emberek elmondották ezt el­sősorban a jó időnek, de ugyanakkor a termelőszövet­kezetek jó munkamódszeré­nek is köszönhetik. Ugyanis sok tsz-ben kétmenetes kom­bájnolással aratnak, ami je­lentősen elősegíti a szára­dást. Az elmúlt hét szombatján és a hét elején már megje­lent az átvevőhelyeken a bú­za is. A vállalat búzából ösz- szesen 5900 vagon fogadásá­ra készült fel. Természetesen a hosszú elő­készületek még nem jelent­hették teljes mértékben azt, hogy nem lesznek tárolási problémák. De, ott ahol ez a lehetőség fennállt a vállalat jó előre tárolási megállapo­dást kötött azokkal a termelő- szövetkezetekkel és állami gazdaságokkal, amelyek rak­tárépületekkel rendelkeztek. (b«0 Vasárnap országszerte megnyíltak a KISZ ifjúsági építőtáborainak kapui, hét­főn megkezdődött a munka. Megyénkből kétezer kö­zépiskolás fiatal vesz részt idén az építőtáborokban, to­vábbá száz KISZ-es a felső­fokú intézmények diákjai 1 képvisel. Ez alkalommá í először nyolcadikos úttörők is táboroznak: a Tiszavas- vári Állami Gazdaságban a mákszedésben segítenek. Ünnepélyesen búcsúztatta a KISZ megyei bizottsága az első csoporttal induló tábo- rozókat, vasárnap. ötszáz lány és 120 fiú Indult. A lá­nyok Bács megyében a laki­teleki és az Izsáki Állami Gazdaságban zöldség- es gyümölcskertészetekben dol­goznak. A fiúk a Kiskőrös melletti Tabdiban ugyancsak gyümölcsösben végezne!) munkát. Megkezdődött a munka az egyetlen megyei táborban, a Tiszavasvári Állami Gazda­ságban is. Nyíregyházi, nyír­bátori, kisvárdai és tiszalö- ki diáklányok dolgoznak a rázompusztai üzemegységben, A munka mellett gazdag kulturális és sportprogram­ról, pihenésről is gondoskod­nak a táborok vezetői Megnyíltak az építőtáborok

Next

/
Oldalképek
Tartalom