Kelet-Magyarország, 1968. június (25. évfolyam, 127-152. szám)

1968-06-01 / 127. szám

XXV. ÉVFOLYAM 127. SZÁM ÄRA: 70 FILLÉR 1968- JÜNIUS 1, SZOMBAT A LAP TARTALMÁBÓL: A rádió és a televízió heti műsora (4. oldal) Sportje!entéseiiih (7. oldal) Biszku Béla beszéde a belpolitika időszerű kérdéseiről a Hazai Fésüsfonéban Gazda« program Sóstón az építők napfán Az Elnöki Tanács ülése A népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tar­tott. Törvényerejű rendele­teket hozott a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Politi­kai Főiskolája, továbbá Győrött Közlekedési és Táv­közlési Műszaki Főiskola lé­tesítéséről. A Politikai Fő­iskolán az oktatás az 1968— 69-es tanévben kezdődik. A Politikai Főiskola fel­adata, hogy a társadalmi élet különböző területein a vezető munkakörök betölté­séhez szükséges egyetemi szintű politikai képzést nyújtson. A főiskola az ál­talános elméleti és politikai lépés mellett gazdaságpoliti­kai, propagandista-tanári és más tagozatokon — a gya­korlati feladatok követelmé­nyeinek megfelelő kiegészítő képzést is biztosít. A Közlekedési és Távköz­lési Műszaki Főiskola felett a felügyeletet a művelődés- ügyi miniszter gyakorolja. A főiskola közlekedés-építési kara már az 1968—69. tan­évben Budapesten, a mű­szaki egyetem közreműkö­désével megkezdi tevékeny­ségét és mindaddig ittmarad, amíg Győrbe való áttelepíté­sének tárgyi feltételei nem valósulnak meg. A főiskola többi kárán az oktatás a IV. ötéves terv időszakában indul meg. Az Elnöki Tanács Püspök­lak és Geresd községet — a községek lakosságának javaslata alapján — Geresd- lak néven egyesítette. Biszku Béla, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, a Központi Bizottság titkára látogatást tett a XX. kerületben. Felkereste a Hazai Fésüsfonó és Szö­vőgyárat, amelynek vezetői tájékoztatták a vendéget a vállalat gazdasági és politi­kai helyzetéről, majd be­mutatták az üzemet. Biszku Béla a különböző munkahe­lyeken hosszan elbeszélge­tett a dolgozókkal, majd a gyár művelődési házában — péntek délután — rendezett gyűlésen találkozott a ke­rületi üzemek dolgozóival, a párt és egyéb szervezetek aktivistáival. Tájékoztatta őket a belpolitika időszerű kérdéseiről, a nemzetközi élet legutóbbi fejleményei­ről, s válaszolt kérdéseikre. Országunk belső helyzetét elemezve megállapította, hogy a politikai légkör nyu­godt, a munkások, parasz­tok, dolgozó értelmiségiek körében a hangulat bizako­dó, népünk politikai közér­zete változatlanul jó. Éle­tünk természetesen nem mentes az ellentmondások­tól, vannak gondjaink, egé­szében véve azonban nép­gazdaságunk jó irányban, megfelelő ütemben fejlődik, — mondotta. A belső helyzet általános jellemzése után Biszku Bé­la rámutatott, hogy az év első négy hónapjában a termelés a tervezettnek megfelelően — a napi átla­got véve alapul, a múlt év hasonló időszakához viszo­nyítva mintegy öt százalék­kal — nőtt, a fogyasztás mértéke is a várakozásnak megfelelően alakult, növe­kedett a foglalkoztatottság. A felvásárlás mind a nö­vényi, mind az állati ter­mékekből jóval magasabb, mint az elmúlt évben volt. Ami pedig a fogyasztói árak alakulását illeti, a tapaszta­latok szerint egyes termé­kek ára emelkedett ugyan, másoké viszont csökkent. — A mostani időszakban az embereket joggal foglal­koztatja az a kérdés, milye­nek a mezőgazdaságban a terméskilátások, s hogy a várható rossz terméseredmé­nyek nem befolyásolják-e majd az árakat — mondot­ta Biszku Béla, s hozzátet­te: a szárazság az idén elő­reláthatólag súlyos káro­kat okoz majd a mezőgaz­daságnak. Ez minden bizonnyal kihatással lesz az állatállo­mány számszerű alakulására is. A kormány ezért már most intézkedik, hogy az állatok takarmányozását megfelelően biztosítani le­hessen. Szólott Biszku Béla az új gazdaságirányítási rendszer­rel kapcsolatos tapasztala­tokról is. A reform beveze­tése különösebb zökkenő nélkül ment végbe, az első eredmények biztatóak, azon­ban az is vitathatatlan, hogy a reformmal összefüggő ösztönzők hatása még nem érvényesül a gazdálkodás minden területén, vagy nem olyan mértékben, mint kí­vánatos lenne. Például bizo­nyos szakmákban, mint a textilipar, az építőipar, egyes vasipari, kohászati ágaza­tok. Krónikus a munkaerő- hiány, ugyanakkor másutt esetleg a kelleténél jóval magasabb a létszám. Arra kell tehát törekedni, — s itt várnak a gazdasági ösz­tönzőktől kedvező eredményt —, hogy az ilyen helyeken felszabaduló létszámot ott foglalkoztassák, ahol való­ban szükség van a mun­kás kézre. Végezetül Biszku Béla a munkaidőcsökkentésről szólt, az ezzel kapcsolatos tapasz­talatok kedvezőek, a válla­latok, üzemek nagy gonddal készítették elő az áttérést a rövidített munkahétre. Az érdekelt munkahelyek dol­gozói a rövidebb munkaidő ellenére is elérik korábbi keresetükét. 1968. július 1— 1970. december 31. között mintegy másfél millió fő tér át csökkentett munkaidőre. Ebből a második fél évben újabb üzemekre — mintegy 550—650 ezer dolgozóra — terjesztik ki a rövidített munkahetet. A fennmaradó létszám 1969—1970-ben tér át a csökkentett munka­időre. Annak azonban ha­tározottan ellene vagyunk mondotta —, hogy a havi egy vagy két szabadszombat biztosítása érdekében — megnövelve a munkanapok hosszát — esetleg osztott munkaidőt vezessenek be. Ez ellentétes volna aZ üzem és a dolgozók érdekeivel egyaránt. A vállalatok gon­dos számítások alapján, a lehetőségek mérlegelése után, a dogozók véleményét is figyelembe véve térjenek át a 44 órás munkahétre. Biszku Béla befejezésül hangoztatta: a párt és a kormány következetesen folytatni kívánja eddigi po­litikáját, s a következő idő­szak feladatainak megoldá­sához kéri a munkásosz­tály, egész népünk odaadó támogatását. Az idén immár tizennyol­cadszor kerül sor a hagyo­mányos építők napjának megrendezésére. Az építő­munkások tevékenységének megbecsülését jelképező ün­nepségre ezúttal — me­gyénkben is — június 9-én kerül sor. A központi ün­nepség színhelye a Sóstó lesz, de — tekintettel a munkahelyek szétszórtságá­ra, Mátészalkán, Tiszavasvá- riban, Sátoraljaújhelyen is megemlékeznek az építők napjáról A Sóstón az ünnepi mű­sor már délelőtt kilenc óra­kor kezdetét veszi. Köszön­tik az építőket, majd ezt követően — déli egy óráig — tréfás játékokat rendez­nek. Ezúttal kerül sor a le­pényevésre, zsákban futásra, kötélhúzásra, valamint röp­labda-mérkőzésekre, ököl­vívásra. Péter János külügyminisz­ter meghívására a közeljö­vőben néhány napos hiva­talos látogatásra hazánkba Ebéd után kultúrmű­sor lesz az erre az alkalom­ra felállított szabadtéri szín­padon, majd vidám szórako­zás következik. A megyei, központi ün­nepségre öt és fél ezer építőmunkást, hozzátartozót és vendéget vár a rendező­ség. A vendéglátási igények­kel számolva, elegendő sát rat állítanak fel, ahol a ven déglátó szervek biztosítják majd a kiszolgálást. Ugyan akkor mozgóárusok is segí tenek. A vidéki ünnepségeken — az elmúlt évek hagyomé nyaihoz híven — elsősorba kirándulásokkal, majáit sokkal, szervezetten emit keznek meg a dolgozók t családtagjaik az építők nap járói­(t érkezik Malick Zorome, Felső-Volta Köztársaság kü ügyminisztere. Hazánkba látogat a felső-voltai külügyminiszter A HNF Országos Tanácsa elnökségének határozatai Fokozódik a feszültség Franciaországban @ De Gauite Massu főhadiszállásán H Csapatmozdulatok Párizs környékén 0 A CGT közleménye Pénteken ülést tartott a Hazafias Népfront Országos Tanácsának elnöksége. Kál­lai Gyula, a Hazafias Nép­front Országos Tanácsának elnöke beszámolt a legfon­tosabb bel- és külpolitikai kérdésekről, majd összefog­lalót adott a Hazafias Nép­front IV. kongresszusának tapasztalatairól. Kállai Gyu­la előterjesztését az elnök­ség beható vita után elfo­gadta. A helyi tapasztalatok alapján is megállapította, hogy a kongresszus helye­sen éá megfelelő hangsúly- lyal foglalkozott a legfonto­sabb társadalmi és politikai kérdésekkel- Egyetértett abban, hogy a kongresszus határozatai kedvező fogad­tatásra találtak és sok he­lyen a megyei, városi bizott­ságok ezek szellemében megkezdték munkájukat. Bugár Jánosné főtitkár- helyettes javaslatai szerint az elnökség megbízta a tit­kárságot, hogv a kongresz- szusi bizottságban elhang­zott viták alapján „A társa­dalmi struktúra és a szocia­lista hazafiság”, „Az új gaz­dálkodási rendszer társadal­mi és politikai kérdései”, „Az ifjúság és társadal­munk kapcsolatának né­hány kérdése” című témák szövegét megjelentesse és a népbizottságok rendelkezé­sére bocsássa. A titkárság megbízást kapott arra is, hogy „A szocialista demok­rácia fejlődése”, valamint „Nemzeti érdek és nemzet­közi szolidaritás” című té­mák további kidolgozásáról gondoskodjék. Erdei Ferenc főtitkár elő­terjesztésére az elnökség jó­váhagyta a kongresszuson elfogadott országos társa­dalmi bizottságok működé­si elveit. Elhatározta, hogy az elnökség mellett működő országos társadalmi bizott­ságként megalakítja a me­zőgazdasági, a városi és köz­ség politikai és a honis­mereti bizottságot, valamint szükségesnek ítélte, ho^ elő kell készíteni egy orszá­gos kulturális és egy társa­dalompolitikai fórum meg­szervezését. A Szabolcs-Szatmár Me­gyei Tanács Végrehajtó Bi­zottsága pénteken ülést tar­tott. Megtárgyalta és a fel­szólalásokban elhangzott javaslatokkal kiegészítve el­elfogadta a megye közmű­ves ivóvízellátásának és csa­tornázásának helyzetéről és fejlesztésének feladatairól: szóló előterjesztést. Az egyéb tájékoztatók kö­zött jóváhagyta az MSZMP megyei vb 1965. szeptem­ber 17-i, „Az ár- és belvíz- védelmi munkákra vonat­kozó” határozatának vég­rehajtásáról, a mézőgazda- sági termelőszövetkezetek alapszabályainak készítésé­vel kapcsolatos tapasztala­tokról szóló jelentést, to­vábbá a harmadik ötéves terv időszakában megvalósí­tandó mezőgazdasági és ipari beruházások terüle­teinek előzetes kijelölésére vonatkozó javaslatot. Günther Diehl, a bonni kormány szóvivője péntek délutáni sajtóértekezleten hivatalosan közölte, hogy De Gaulle francia elnök repülő­gépe szerdán délután „rö­vid időre leszállt a Banden- Baden-i repülőtéren és Franciaország nagykövete erről előre tájékoztatta Kiesinger kancellárt — je­lenti az AFP. A UPI amerikai hírügy­nökség bonni kormányforrá­sokra hivatkozva közli, hogy De Gaulle francia elnök szerdán, amikor vidéki bir­tokára utazva, több órára „eltűnt” a nyugat-németor- sági Baden-Baden-ben Mas­su tábornokkal, az NSZK- ban tartózkodó francia csa­patok parancsnokával ta­lálkozott a legnagyobb ti­tokban. Baden-Badenben van Massu főhadiszállása. A nyugatnémet források szerint a bonni kormányt diplomáciai csatornákon tá­jékoztatták az útról, azon­ban felkérték, tekintsen el azoktól a formalitásoktól, amelyek normális körülmé­nyek között a francia ál­lamfő nyugat-németországi tartózkodásával együttjár­nának. Az amerikai hírügynök­ség szerint a találkozó eredményeként a Nyugat- Németországban tartózko­dó francia alakulatok közül 14 000 főt riadókészültségbe helyeztek, hogy bármely pillanatban visszatérhesse­nek Franciaországba. A nyugatnémet—francia egyéz- mények értelmében a bonni kormányt tájékoztatták er­ről a lehetséges intézkedés­ről. Azokat a híreket, amelyek szerint az NSZK-ban állo­másozó 55 000 francia kato­na felét vagy egészét riadó­készültségbe helyezték, mind a francia nagykövetség, mind pedig a bonni had­ügyminisztérium cáfolta. Az AP és az AFP köz­li „tájékozott francia kato­nai források” bejelentését, amely szerint a Párizs kör­nyéki utakon feltűnt fran­cia katonai egységek csu­pán hadgyakorlatokról tér­nek vissza. A különböző katonai oszlopok e források szerint csupán azért vették igénybe az országutakat, mert a vasúti szállítás a sztrájk következtében le­hetetlen. E visszatérő moz­dulatokban részt vett a má­sodik páncélos brigád, ai 501-es tankezred és eg) haditengerészeti tüzérség ezred, továbbá a 9. brigád több egysége. A francia kormány pénte­ken több intézkedést lépte­tett életbe. A hivatalos lapban közlemény és több rendelet jelent meg. A köz­lemény bejelenti Pompidou miniszterelnöknek azt a szándékát, hogy a maga részéről életbe lépteti a szakszervezeti vezetőkkel a múlt héten lefolyt tárgya­lásokon vállalt kötelezettsé­geit. A hivatalos lapban megjelent rendelet ennek megfelelően június elsejei hatállyal három frankra emelte fel az eddigi 2,22 frankról a garantált legala­csonyabb minimális órabért és eltörölte az eddigi érvé­nyes bérzónákat, azaz a vidéki bérek hátrányos meg­különböztetését a fővárosi­akkal szemben. Az államosított iparágak dolgozóival folytatott tár­gyalások továbbra sem ve­zettek eredményre. A szak- szervezetek visszautasítot­ták a postaügyi miniszter­(Folytatás a 2. oidaioi!) Ülést tartott a megyei tanács végrehajtó bizottsága VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK

Next

/
Oldalképek
Tartalom