Kelet-Magyarország, 1968. február (25. évfolyam, 26-50. szám)

1968-02-01 / 26. szám

VILAG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK f £XV. ÉVFOLYAM, 26. SZÁM ÁRA: 70 FILLÉR 1968. FEBRUAR 1, CSÜTÖRTÖK A LAP TARTALMÁBÓL: Vita a megye kőlt&égvetésérői (3. oldal) Olvasóink leveleiből ______________(5_ oldal) Sportjelentéseiok (4. oldal) Országos almatermesztési tanácskozás NYíregybázáo Az MSZMP Szabolcs- Szatmár Megyei Végrehajtó Bizottsága és a Szabolcs- Szatmár Megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága ren­dezésében január 31-én egésznapos almatermesztési és értékesítési tanácskozást tartottak a Felsőfokú Me­zőgazdasági Technikum ta­nácstermében. A tanácsko­záson részt vett Szirmai Jenő, az MSZMP Központi Bizottságának tagja. Patai János, az MSZMP központi Bizottsága alosztályvezetője, Kadaraczki Kálmán mező- gazdasági és élelmezésügyi miniszterhelyettes. Megyénk képviseletében Orosz Ferenc, az MSZMP Szabolcs-Szat­már Megyei Bizottságának első titkára, dr. Tekszi Ist­ván, a megyp» tanács vb elnöke, .Görri bás Sándor, Kállai. Nándor, az MSZMP Szabolcs-Szatmár Megyei Bizottságának titkárai, dr. P. Szabó Gyula és Gulyás Emilné dr. a megyei tanács elnökhelyettesei. Részt vettek a tanácsko­záson a Szabolcs-Szatmár megyei termelőszövetkezetek területi szövetségének elnö­kei, titkárai, a MÁV Deb­receni Igazgatóságának kép­viselői, a kül- és belkeres­kedelmi szervek képviselői, ezenkívül még számos ipa­ri, valamint mezőgazdasági üzem képviselője. A tanácskozáson elnökölt és megnyitót mondott Orosz Ferenc elvtárs, bevezető elő­adást dr. Fekszi István tar­tott. A vitában csaknem íél- százan szólaltak fel, majd a vitát Orosz Ferenc foglalta össze. (A tanácskozás ismerteté- . v séTe visszatérünk.) A Trybuna Ludu szerdai száma megemlékezik a há­ború utáni első lengyel— magyar kulturális egyez­mény aláírásának 20. évfor­dulójáról. A húsz évvel ezelőtti esemény jelentősé­gét kidomborítva a lap rá­mutat: ez volt az első ilyen jellegű a nemzetek közötti megállapodás, ame­lyet Lengyelország népi de­mokratikus kormánya kö­tött. Természetesen — írja a lap — a két nép barát­sága, kulturális kapcsolata sokkal régebbi keletű. Mé­gis csak 1945 után oonta- kozhattak ki igazán ezek a kapcsolatok. Az elmúlt húsz esztendő alatt a klasszikus és a modem magyar irodalom 120 alkotása jelent meg lengyel fordításban, a len­gyel mozikban több mint 120 magyar játékfilmet ve­títettek, a lengyel színpado­kon 24 magyar színdarabot adtak elő, s a lengyel kö­zönség 260 kitűnő magyar esztrádművésznek tapsolha­tott. Igen erősen fejlődik a két ország tudósainak együttműködése is. Csupán az elmúlt esztendőben több mint 500 lengyel tudós, il­letve tudományos dolgozó járt Magyarországon, Megdöbbenés Wcishingtenbqn Pára tin it fin rtraá iá brav úr Saigonban Páncélöklökkel nyitották tel az amerikai nagykövetség épületét — Az egész város egyetlen csatatér Saigon (MTI): Hírügynökségi jelentések szerint Saigonban a szerda reggeli órákban folytatód­tak a harcok. A város különböző pontjain géppuskidövöl- düzés hallatszott és páncélöklök robbanlak. A hazafias egységek to­vábbra is körülzárva tart­ják a saigoni elnöki palo­tát. Az AFP szerint a reggeli órákban a partizánok el­lenőrzése alá került a fő­városból a repülőtérre ve­zető útvonal. A saigoni rádió továbbra is hallgat. A partizánok feltehetőleg behatoltak a központ épületébe és lerom­bolták a rádióadó berende­zéseit. A saigoni katonai parancsnokság a közlemé­nyeket egy pótadó segítsé­gével sugározza. A városban egyébként teljes a zűrzavar. A tele­fonszolgálat megszakadt, a katonai hatóságok 24 órás kijárási tilalmat rendeltek el- ' A hazafias erők- egyik osztaga kedden a késő esti órákban roham­mal betört az amerikai nagykövetség épületé­be. A partizánok páncél öklök­kel nyitottak rést a követ­ség épületét védő hatalmas betonfalon, majd a nyíláso­kon keresztül hatoltak be, a követség épületébe. Hat emelet közül a . hazafias erők osztaga ötöt tartott több órán át megszállva. Az amerikaiaknak csal: hatórás elkeseredett küzde­lem. után sikerült az épüle­tet visszafoglalni. Helikop­terek segítségével ejtőer­nyősöket szállítottak a kö­vetség épületének tetejére és ezek bocsátkoztak harc­ba a hazafias osztagokkal. Az AFP hírügynökség szerint a partizánegy­ségek példátlan bátor­sággal indítottak táma­dást a főváros vala­mennyi stratégiai pont­ja ellen. A partizánok kisebb cso­portokban érkeztek Saigon­ba és több oldalról intéztek egybehangolt támadást a katonai fontosságú pontok ellen. Mint az AFP írja, a partizánok két legfontosabb célja a következő: fegyve­res támadás a palota, az amerikai nagykövetség, a rádió, az amerikai szállodák a repülőtér és a katonai lakótelep ellen. Másik: propaganda-felvilágosító te­vékenység Saigon polgári lakossága között. Ennek Eltemették Sipkay Barnát Szerdán délután a Nyír­egyházi Északi temető ra­vatalozójában mintegy ezer főnyi gyászoló közönség mély részvéte mellett bú­csúztatták Sipkay Barna Jó­zsef Attila és SZOT-díjas író-újságírót, a Kelet-Ma- gyarország munkatársát, aki rövid szenvedés u+án. életé­nek negyvenegyedik évében váratlanul meghalt. Tizenöt évet töltött a Kelet-Ma- gyarország szerkesztőségé­ben. A lap egyik szellemi irányítója volt. Fiatalabb kollégái minden tekintetben sokat tanultak tőle. Szer­kesztőségi munkája mellett írói tevékenysége is igen jelentős volt. Több kötete látott napvilágot, színda­rabjait a rádió, televízió és színház is bemutatta. Neve országosan ismertté vált. Írói-újságírói munkájáért többször kapott kitüntetést. Filmforgató könyv írása közben ragadta ki kezéből a tollat a halál. A búcsúztatáson megje­lentek munkatársai barátai, ismerősei, tisztelői. Ott vol tak a megyei és városi pár' tanács, társadalmi és tö­megszervezetek, oktatási és kulturális intézmények kép­viselői. A megye, a város társa­dalma, a hozzátartozók, ba rátoktól Jósvai László bú csúztatta Sipkay Barnát Meleg Szavakkal emlékezett a rendkívül nagy teherbí­rású, szerény, halk hang1') író rövid, de tartalmas életútjáróL A Kelet-Magyarország szerkesztősége; a kiadóhiva­tal, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége nevé­ben Csikós Balázs, főszer­kesztő-helyettes búcsúzott Sipkay Barnától. A sírnál a Magyar író­szövetség nevében Végh Antal író, a Magvető Könyv­kiadó képviseletében Kaja- tán Endre főszerkesz'ő vett búcsút az elhunyttól. A frissen hantolt sírt el­borították a hála és kegye­let virágai. mégfelelöen a hazafias erők a. főváros négy, körzetében az éjszaka folyamán lakó­gyűléseket hívtak össze s a főváros népét a hazafias erők támogatására szólítot­ták fel. A legújabb jelentések szerint a saigoni katonai főparancsnokság elhatároz­ta, hogy kiüríti a saigoni repülőtér közelében levő la­kótelepeket és falvakat. A katonai adó felszólította a körzet lakosságát, hogy sür­gősen költözzék ki otthoná­ból, mert bombázni fogják a térséget, A rádió azt is közölte, hogy a területre nap) létszámú pactizánegységek hatoltak be és többségük a Vina- texco nevű textilüzemben barikádozta el magát. Az AFP szerint az amerikai diplomaták még mindig nem tértek vissza a nagykövetség épületébe és Bunker amerikai nagykövet to­vábbra is ismeretlen helyen tartózkodik. Az AFP gyorshírben kö­zölte, hogy a hazafias erők szerdára virradó éjszaka a deltavidék 16 tartománya közül 14-ben indítottak tá­madást az amerikai állások ellen. Egy amerikai szóvivő azt mondotta, hogy „a hely­zet rendkívül zavaros”. A partizánok behatoltak a Can Tho nevű stratégiai fontosságú városba és a 4. katonai körzet lakótelepét támadják. A partizánok tűz alá vették a város re­pülőterét is. A dél-vietnami nemzeti felszabadító hadsereg egy­ségei szerdára virradó éjjel • másodízben intéztek nagy­erejű támadást Da Nang, Dél-Vietnam második leg­nagyobb városa ellen. A hazafias egységek tüzérségi tüzet zúdítottak a városra, majd partizáncsapatok ha­toltak be Da Nar.gba. Más jelentések szerint súlyos harcok folynak Dél-Viet­nam északi területein is. E térségben öt tartományi fővárosban dúlnak utcai harcok. Washingtonban a hazafias erők minden eddiginél na­gyobb erejű offenzívája mélységes megdöbbenést és nyugtalanságot keltett. Mint az AFP írja, Amerika ; önérzetén nagy selint ejtett, hogy a partizánoknak sike­rült elfoglainiok a Sai­gon! nagykövetség épü­letét, Johnson elnök a Fehér Házban katonai tanácsadói­val folytat megbeszéléseket. George Christian, a Fehér Ház szóvivője kijelentette, hogy Dél-Vietnamban „a helyzet rendkívül komoly”. A Pravda szerdai számá­ban 'kommentárt közöl » legújabu dei-vieLnaini fejle­ményekről. Miként írja, a dél-vietnami hazafiak új támadássorozata, 15 del- vietnami város és tíz nagy amerikai támaszpont ellen intézett egybehangolt táma­dás leleplezi az amerikai agresszoroknak azt az állí­tását, hogy a Dél-vietnami Felszabadítási Front ereje „kimerülőben van”. Hírügynökségi jelentések szerint szerdán a- délutáni órákban minden eddiginél hevesebb harcok lángoltak fel Saigonban. Az egész vá­ros egyetlen csatatérré vál­tozott Az utcákon és a sugár­utakon a partizánok és az amerikaiak, valamint szövetségeseik elkesete- dett csatákat vívnak. A UPI gyorshírben szá­mol be arról, hogy a parti­zánok százai ismét óeh a tol­tak az amerikai nagykövet­ség területére, áttörték az amerikai katonai főhadi­szállás köré vont páncélos védelmet és tűzzel árasz­tották el az elnöki paiotat, a szállodákat és a kor­mány épületeket. Ezt meg­előzően Thieu tábornok üei- vietnami elnök a reggel üzembe helyezett potaüó hullámhosszán egész Dél- Vietnam területére rendkí­vüli állapotot rendelt cl és felszólította a lakosságot, hogy ne támogassák a par­tizánokat A saigoni nagy­adó nem működik, mert a partizánok csaknem a föl­dig lerombolták az adóép u- ietet és annak berendezé­seit Közben az amerikaiak és szövetségeseik meg­kezdték a saigoni kül­városok bombázását Előzőleg felszólították a lakosságot, hogy hagyják el otthonaikat. Az AFP szerint a Saigon­ban bekövetkezett drámai eseményeket követően Thieu elnök ismeretlen helyre tá­vozott Hírügynökségek újabb részleteket közölnek a sai­goni amerikai nagykövetség ellen múlt éjszaka indított partizánostromról. Az AP hangoztatja, hogy a táma­dást „elképesztően jól” szervezték meg. Maga az ostrom egyéb­ként valóban sajátos körül­mények között kezdődött. A támadást végrehajtó partizánok valamennyi­en polgári öltözéket vi­seltek. Egyeseken a vietnami pa­rasztokra jellemző fekete ruha volt, míg mások a sai­(Folytatás a 2. oldalon! Húszéves a lengyel—magyar kulturális egyezmény

Next

/
Oldalképek
Tartalom