Magyar Nép, 1945. július (2. évfolyam, 80-92. szám)

1945-07-03 / 80. szám

H. évfolyam 80. sate Kedd 2945» fulfils Si Magyar Nép A Mufj^r M©maB©ÉS FfiggeÉleiiíié^I Freist főapja Szerkesztőség és kiadóbiratal; WyfareMyhé*«, Városbéz-épfilet TelefoESzásis í SS. Sx«rk**XtőblxOtt»ág: Pintér Andris (Magyar Kommunista Pért), Máchel Sándor (Szo­ciáldemokrata Párt), Kelemen László (Független Kisgazda Párt), Bartha László (Nemzeti Paraszt- párt) Dr Elekfy Lajos (Polgári Demokrata Párt) MossKvátban rtála KárpáM'hrajBáunii a Swjrt- Cbrajnáfaoz való ewtlahOTásüré! Kzáló egyexményi; 6 millió szövetséges katona karcol Japán ellen A londoni rádió közlése szerint az amerikai háborús mozgósítási hivatal igazgatója kijelentette, hogy állandóan növekszik a szövetséges erőfeszítés Japán ellen és rövidesen hatmillió szövetséges katona harcol a távolkeleti hadszíntéren. Elfogjál lusseltal legbbclmarabk bíráljál Rómából jelentik: Elfogták Ricát, Mussolini legbizalmasabb munkatár­sát, aki a Fasiszta Nagytanács 1943. julíus 25-i ülésén Mussolini mellett szavazott. iucJjiOZiOS így #6318­esküvő társaságot • Amerikában Washingtonból jelentik: Rankin, az Ame­rika ellenes tevékenységet figyelő Mis- sissipi állambeli parlamenti bizottság el­nöke kijelenti, hogy a hatóságok felet­te veszedelmes összeesküvést lepleztek le. Az összeesküvők az amerikai kor­mány megbuktatását tűzték ki célúi. Az összeesküvők főhadiszállása Hollywood- üan volt. A hatóságok nagyarányú vizs­gálatot indítottak. Rankin hangsúlyozta, hogy az Egye­sült Államokban eddig nem volt példa iyen nagy méretekre kiterjedő össze- ■»aküvésre. biss Bolud Bfüatkozate az állampolgársági kérdéseiben A „Reggeli” írja: Kiss Roland belügyi államtitkár, az állampolgársági kérdé­sekkel kapcsolatban többek között a következőket mondotta: Csupán német származása miatt senkit sem szabad megfosztani állam­polgárságától, csak akkor, ha ezenkí­vül olyat is tett, ami ellenkezik az ál­lampolgársági hűséggel. Az állampolgár., ság elvesztéséhez többféle következ­mény kapcsolható: Egyik elgondolás a kiutasítás. —■ Ennek az elgondolásnak erős közvéleménye van. Ezenkívül sor kerülhet a kitelepítésre is, aminek kül­politikai vonatkozásai vannak. Egyelőre csak belső áttelepítésről lehet szó. Ez folyik is. A belügyminisztériumban nagyrésze épen maradt azoknak az ál- lampolgársági kérvényeknek, amelye­ket az elmúlt évek során „bizalmas utasítás” jelzéssel elfektettek. Eredeti okmányokkal vannak felszerelve és így legtöbbjük elintézhető. A „Szabad Nép” írja: Moszkvában aláírták az egyezményt a Szovjetunió és a Csehszlovák köztársaság között Kár- pát-Ukrajnának Szovjet-Ukirajnához való csatolására vonatkozólag, A Szovjet- únió részéről Molotov, a csehszlovák köztársaság részéről pedig Firlinger kül­ügyminiszter írták alá az egyezményt. Az egyezmény aláírása után Molotov tartott beszédet, amelyben kiemelte á szerződés nagy politikai jelentőségét, mert a kárpátukrajnai nép ezer eszten­deig ©1 volt szakítva anyaországától, Ukrajnától. Először a magyar földbir­tokosok és kapitalisták, majd a német jogtalanság és elnyomás gyarmati ki- zsákmkányolását teremtették meg. Nem engedélyezték az ukrán nyelv használa­tát, sem az iskolák működését, egyszó­val mindenképpen igyekeztek elnyomni az ukrán kultúrát,Az itt élő ukránoknak London, július 2. Londoni hivatalos körök nem erősítik meg, de meg sem cáfolják azokat a jelenléseket, melyek szerint a Sztálin—Truman—Churchill hármasértekezlet július 10-én kezdődik, A Reutér-íroda diplomáciai munkatársa Érdekes hírek ! Csungkingból jelentik: A kinai csapa- j tok visszafoglalták Liucsau városát, egy j badászatilag fontos csomópontot az In­dokinába vezető útvonalon. * A csehszlovák rádió közli: Hivatalo­san megerősíették, hogy Háha Emil, Cseh-Morvaország német megszállás alatti miniszterelnöke 73 éves korában meghalt. Háha május 5-ike óta fogságban volt. * Washingtonból jelentik: (MTI) Az Egyesült Államok háborús mozgósítási hivatalának igazgatója közli, hogy a nö­vekvő termelés következtében az Egye­sült Államok légiereje rövidesen na­ponként 4.000 tonna bombát dobhat le japán célpontokra. Ez a szám a kétsze­rese annak a bombamennyiségnek, amé- lyet a szövetséges repülőgépek Né­metország ellen intézett legsúlyosabb támadásaik során napenkéni ledobtak. * Britt és amerikai tudósok egy cso­portja látogatta meg a közelmúltban Varsót. E látogatásról beszámolva az angol rádió jelenti, hogy a tudósok le­írása szerint a város romjai • még Ber­linnél1 is szomorúbb képet nyújtanak. — Óriási körzetek csendesek, mint a sír. Az utcákat bozótok és vadvirágok bo­rítják. *• régóta az a vágyuk, hogy egyesülhesse­nek ukrán testvéreikkel. Az első világ­háború után Kárpátukrajna Csehszlová­kia kötelékébe került. A helyzet ekkor jobb volt, de még mindig el voltak sza­kítva Ukrajnától!. A Vöröshadsersg fel­szabadította Kárpátukrajnát a német és magyar foglalók fasiszta rabszolgasága alól. A kárpátukrajnai népbiztosság 1944. november 26-án egyhangú kiált­ványban jelentette be Kárpátukrajnának azt az óhaját, hogy Szovjet-Ukrajnához csatlakozhasson. Csehszlovákia teljesí­tette ezt a kérést, amiről) a szovjet kor­mány hálával vesz tudomást. A meg­egyezés fényes bizonyítékul szolgál ar­ra, hogy miképp lehet testvériesen el­dönteni olyan kérdést, amely összeköti egymással a szomszédos szláv népek érdekeit. tájékozott helyről úgy értesült, hogy a találkozóra legközelebb, már július 10-én sor kerülhet. Ezen a napon már Edén külügyminiszter is szolgálatba lép, akinek akorra telik le négyhetes beteg- szabadsága. A pápa mély megelégedésének adott kifejezést a Sanfranciskóban elért ered­mények felett — jelenti az angol rádió, A szentatya meggyőződése szerint az egyesült nemzetiek a jövőben előforduló vitás kérdéseket a zöldasztal mellett old­ják meg és nem a csatatereken. * Az angol rádió jelentése szerint a britt katonák Berlinben a napokban elfoglal­ják kijelölt megszállási övezetüket. _ Egyelőre csak Shanio tábornok, Berlin katonai parancsnoka kisebbszámú tiszti csoportjával érkezett meg a német fő­városba. Hétfőn a szálláscsinálók érkez­nek meg. A britt megszálló csapatok bevonulása 1—2 napon belül várható. Az angol rádió jelenti, hogy Tru­man elnök lord Byrnes-t, az Egyesült Államok háborús mozgósító hivatalának elnökét külügyminiszterré nevezte ki. —. Byrnes jóbarátja Truman-naik, aki elkí­séri az elnököt a Berlinben tartandó há­romhatalmi találkozóra. A találkozóra rövidesen sor kerül. Megtalálták a íjilasofc által elhurcolt i afo&aí Budapestről jelentik: A nyilasok által elhurcolt iratok egyrészét meg­találták a szombathelyi járásbíró­ságon. »'Mi«'«lilUnmriMifjatawa.; „s.«< maw». aaaimn«iifc.~4tt>«MRUIMW•'••“«C"“— -ír ’“»(-•ti.8- ,*u Julius 10-én: megtartják a hármas értekezletet á moszkvai rádió & magyarországi j földosztásról Magyarországon csaknem befe­jeződött a fő dreform megvalósítása, több mint 600.000 törpebirtokos több mint háromrrilió hold földel kapott. A földhöz juttatottaknai a biríoklevél átnyujtása mindenül ünnepélyes keretek közt ment vég­be. A falvak lakossága népgyülése ken ünnepelte a föld szétosztását A földhöz juttatott parasztok min denütt hálával emlékeznek meg i Vörös Hadseregről, mert nek köszönhetik, hogy hazájuk felszaba dúlt a német iga és a magya feudalísta iga alól és új, szebb szabad élet veszi kezdetét hazájuk ban. Az egyik földhöz juttatót magyar paraszt ezeket mondotta mikor átnyújtották neki a nyol holdról szóló birtoklevelet: — Nagy apám, apám és jómagam gyerme keimmel együtt egész életünkön ú I 1 a leidről MruodoáunJL Mindig földet műveltük, de nem a magun két. Miénk volt a munka, a földes űré a haszon és a jó mód. — Eg másik földhöz juttatott azt mondü hogy hálás a Vörös Hadseregnek mert neki köszönhetjük felszabadu lásunkat. — Ha nem győzött voln a Vörös Hadsereg, kaptam volna- valaba földet ? Soha I — Az elosztásra került föld azeiő a Hitler-támogató földesurak íezí ben volt. Ezek, mikor közeledett felszabaditó Vörös Hadsereg, Néme országba menekültek. A gazdátlant maradt föld azok kezére jutott, aki megművelik. A magyar kormány i a magyar hatóságok helyesen cseh kedtek, amikor a földet azokna adták, akik megművelik. Trisnme elnök Ejondonba London, július 2. Truman elnök hármas értekezlet befejezése után, - mely valószínűleg a jövő héten kezd t’ik, — Nagybrittaniába utazik. Londo ban már készülődnek a rnelag fogadt tásra. Lemond § belga lírái Salzburg, július 2. A németorszá szövetséges hírszolgálat jelentése szeri most már biztosra vehető, hogy Lip belga király le fog mondahi. Hír szeri a közeli naopkban sor kerülhet erre. i 9 ásni újjáépítésére vertesvfe Budapesten Országos'Verseny Bizo Ságot létesítettek, amely a vasul újjáé tési versenyének irányítását látja el összegezi az elért eredményeket. DEMOKRATIKUS NAPILAP Ás»a 2 —ÜMMWBK

Next

/
Oldalképek
Tartalom