Magyar Nép, 1945. július (2. évfolyam, 80-92. szám)

1945-07-03 / 80. szám

2, oidel MAGYAR NÉP 1945. július 3. Á vármegyei „Rendőrnap" tízezres tömegek boldog ünnepnapja volt nyíregyházán tarka műsor, melyben igen sok jó- humoru vidéki vendégszereplő is fel­lépett. Gyönyörű magyar táncokat láttunk és nagysikerű hegelü és énekszámokat hallottunk. A tréfás jelenetek, szellemes bemondások egymást követik, mely sokszor ka­cagásra késztette a hallgatóságot. H nyári éj hangulata tökéletes Megjelennek a csillagok, a kék ég rámosolyog a tóra, a hold is feljön az égre, különös csillogást, színt kap a romantikus táj, a boldogság még jobban fokozódik és az öröm még teljesebbé válik. 10 óra télé volt vége a tarka műsornak, azután lampinos menet járta körQl a tavat, nagyszerű tűzi­játék szórakoztatta a közönséget, majd megkezdődött a tánc, amely vidám hangulatban a reggeli órákig tartott. A nagygyűlésnek országos jelen­tősége van, mert olyan emberek szólanak a tömeghez, akik a de­mokratikus Magyarország népi poli­tikájában vezetőszerepst töltenek be. A nagygyűlésen nemcsak Nyíregy­háza, hanem egész Szabolcsvárme- gye demokratikus közönsége felvo­nul, hogy meghallgassa a politikai vezetők beszámolóját. ————« Sí Polgári S)emofirata Pari nagygyűlése Már hetekkel ezelőtt ötletes pla­kátok százai jelezték, hogy „Rend­őrnap“ lesz. Amikor pedig már a gazdag programmoí is megismertük, akkor tudtuk, hogy nem egyszerű hétköznapról iesz sző, hanem egy gazdag tartalmú pirosbetűs ünnep­napról. Különös jelentőséget adott ennek a napnak az az esemény, hogy először találkozott az új magyar demokratikus rendőrség a demokrá­ciát érző óriás tömeggel. Julius elsejére mindenki felkészült, hogy tanúja legyen ennek a felejt­hetetlen szép napnak, mely örök élményt jelent mindenki életében. Aüg múlott el reggel 9 óra, máris i Kossuth-téren cigányzene játszik. Még alig ment át néhányszor a vonó » hegedűn, máris olyan tömeg gyü­lekezett ott, mint amilyet már régen áítunk a Kossuth-téren. A gyerekek i szobor tetejére másznak fel és így élvezik a vidám tömeget, amely­nek jói esik hallgatni a zenét, mely a hétköznapok robotjában kifáradt etn- ereknek pihenést és megnyugvást elent. Ugyanakkor vármegyei rend- írnapot rendez a Rendőregyesület, isztíkart választanak, aztán a cigány- senét telváltja a demokratikus ma­gyar hadsereg katona-zenekara és 'égi klasszikus értékű kedves em- ékü operettzenét hallunk. Megkülön- Jöztetett örömmel fogadják a Deb- eeenből megérkező rendőrséget, ímelynek szintén külön zenekara tolt. Az igazi ünnepség délután kezdő- ük. Az ég felhős, sokan félnek az ssőtől, de Sajben rendőrfőkapitány ájelenti, hogy a rendőrnapon nem ishet az eső. S úgy látszik, az ég, i felhők, meghallgatták a rendőrpa- ancsot, a felhők íovaszállnak és az iriási tömeg nem sajnálta az utazás ;ényelmetlenségét, özönlik ki a nép a Sóstóra. Félóránként mennek a vo- latok. Jólesik mindenkinek elhagyni a üüedt levegőjű várost és kimenni íz erdőbe, ahol virág nyílik, zöld fák ogadják az embert, madárcsicsergést ehet hallani. A nap ekkor már ra- jyogni kezd. Romantikus bódulatba ;jíi az erdőt és az erdő szépsége mindent megtesz, hogy még több izépséget, gyönyörűséget árasszon elénk. Két cigányzenekar is játszik, ávolabb katona-zenekar, az ember iám is tudja, hogy merre lépjen, mert mindenütt öröm, jókedv csa- Dgatja. Távolabb körhinta áll, mé- eskalácsot és mézes szivet árulnak. Íz ember az ifjúságát visszaálmodja s jólesik látni itt is a vidám tő- leget. Délután 3 órakor kezdődött az ?azi műsor. Szinte egyidőben tart­ik a kerékpározás, stafétafutás ver- enyét, majd utána gyönyörű kard- ivásí látunk és úszást. Volt birkó- ás és bokszolás is. Nem szabad el- eledkeznünk a női kosárlabdamér­őzésről sem, mely szintén bővelke- ett izgalmakban. A sport minden gyes ágában olyan teljesítményeket ittunk, amely őszinte lelki és ér- eimi gyönyörűséget okozott. Igen rtékes és nívós volt a Dalárda nép- alhangversenye, amelyet Klafter "ibor, aki a rendezésnek mozgató- reje és lelke volt — igen szalleme- en konferált be. mint ahogy szelle- íesen konferálta végig az egész lűsort. Először az Állami Tanitó- ápző Intézet énekkara lépett a pó- iumra, külön a fiú és külön a lány nekkar, azután az együttes, áme­nét Magyar László vezényel igazi ozzáértéssel. Majd a nyíregyházi Munkás-dalárda énekelt Krecsák Lászíó vezényletével. Utána a Le- ánykálvineum énekkara szerepelt, Magyar László vezetésével. Majd a nagykállói énekkar lépett a pódiumra Gáspár Endre vezénylésével. Mind­egyiknek olyan sikere volt, hpgy nem lehetett eldönteni ki legyen az első, épp esért mindegyik énekkar külön-külön babérkoszorút kapott. A zene továbbszól, az asztalokon sör, bor, vidám békebeli hangulat, sehol egy szék, sehol egy pad, ahova le lehetne ülni, már ezres tömegek álldogálnak és az árnyaslombu zöld fákat is az ünneplők veszik körül. Este 7 órakor kezdetét veszi a Mint legutóbbi lapszámunkba je­lentettük, a nyíregyházi Szociálde mokrata Pért július 8 án, vasárnap délelőtt 10 órakor a Lenin-téren nagygyűlést tart, A gyűlésen mint vezérszónokok résztvesznek Tokács Ferenc volt iparügyi miniszter és Kiss Roland belügyi államtitkár, valamint a Szociáldemokrata Párt budapesti központjának kiküldöttje is. Szombat délután 5 órakor az evan­gélikus iskola udvarán nagygyűlést tar­tott a Polgári Demokrata Párt, A gyűlés vezérszónoka, Gróf Teleky Géza kultusz- miniszter közlekedési nehézségek miatt nem érkezett meg a gyűlésre. A szépszámú hallgatóság előtt Dr. Kovács László orvos olvasta fel Dr. Elekfy Lajos elnök megnyitó beszédét. Mint ismeretes, Dr. Elekfy az utóbbi hetekben súlyos betegségen ment keresztül és így fizikai ereje nem volt hosszabb beszéd elmondására. Dr. Kovács László üdvözölte a megje­lenteket és kihangsúlyozta, hogy a párt­nak ez az első nyilvános taggyűlése. Vázolta a párt megalakulását és hogy miért volt erre szükség Nyíregyházán. Beszédét így folytatta: — Szervezkedésünkkel kapcsolatosan több támadásnak vagyunk kitéve. A kis­számú tagságnak legnagyobbrészt a pol­gárság az oka. Megtámadnak azzal, hogy reakciósok vagyunk. Erre bővebben ki keli térni. Tagjaink felvételénél a legna­gyobb óvatossággal járunk el, Akik a leg­kisebb mértékben német barát, vagy fasiszta beállítottságúak voltak, vagy a zsidó törvény végrehajtásában aktivan a legkisebb részük volt, azokat nem vesz- szük fel tagjaink sorába. — A pártokkal a harmonikus együtt­működést akarjuk. Levesszük a kalapot a Kommunista Párt és Szociáldemokrata Párt működése előtt. A munkáspártok jópéldával járnak elől az ország újjáépí­tésében. Az összes pártok egyöntetűen dolgoz­nak az ország megmentéséért és talpra- állításáért. A Polgári Demokrata Pártnak is ez a célja. Adottságunknak megfelelően az összes politikai pártokkal együttdol­gozva akarjuk megteremteni az új demok­ratikus Magyarországot. Hoffman béla OTI főorvos szólalt fel azután. Feltette a kérdést, hogy túlajdon- képen mi a „demokrácia“ Erre rögtön vállaszolt is röviden az amit Rákóczi Ferenc írt a zász­lajára: szabadság! egyenlőség! testvérisé ! — A Polgári Demokrata Pártnak épúgy, mint a Magyarországon működő többi demokratikus pártoknak azonos prog­ramja van. Ezután nagy vonásokban ismertette a párt programját, majd ezeket mondotta : — Követeli a párt, hogy Magyarorszá­gon is érvényesülhessen az általános titkos választójog. " Minden polgárnak, függetlenül a társadalmi, vagy pártállásá­tól, meglegyen a joga, hogy saját felfo­gását mindentől függetlenül nyilváníthassa, mert csak igy lehetséges, hogy a választók akaratának megfelelő törvényhozás üljön össze. Ha létrejön a titkos választójog alapján összehívott nemzetgyűlés, az csak úgy fejtheti ki munkásságát, ha szabad­sága meg lesz adva. 1848-ban megalkotott törvények alapján álljunk. Ezeknek a törvénycikkeknek szellemében kell működ­nie a nemzetgyűlésnek. A nemzetgyűlés feladatta, hogy mindazokat a törvényeket, amelyeket az utolsó 25 évben hoztak — vizsgálják felül. Azokat a törvényeket, rendeleteket, amelyek nemzetellenesek el kell törölni. Szabályozni kell az u. n. összeférhetetlenségi törvényt, Ezt mara­dék nélkül és szigorúan keresztül kell vinni. A pirt programjához tartozik az emberi jogoknak teljes mértékben való tisztelet- bentartása. Ebben az országban senki társadalmi, vagy pártállása, egyházi vagy faji hovatartozandósága miatt másokkal szemben semmi hátrány ne érjen. A legszigorúbb megtorlást kéri a párt azokra, akik az országnak a nyakába zúdították a katasztrófát. Követeli a párt a hivatali hatalommal való visszaélés legszigorúbb megbünteté­sét, a jogbiztonság teljes helyreállítását, mert ameddig jogbiztonság nincs, addig az újjáépítésről beszélni sem lehet. Kö­veteli a párt a törvénytiszteletet úgy a végrehajtó hatalomtól, mint az állampol­gároktól. Olyan külpólitikai irányzatot követelünk, amely lehetővé teszi a Duna medencéjében fekvő államok békés együtt­működését. Dr. Hoffmann Bála beszéde végén kitér helytelen adózási rendszerünkre és köve­teti a progresszív adózás rendszerét. Az nem lehet, hogy a kisember, aki csak lét­minimumért dolgozjk, ugyanannyi adót fizessen, mint aki létmaximumot keres. Ezután a névtelen feljelentők gazázdál- kodásairó! szólt. Ezeknek meg kell szűnni a demokratikus Magyarországon. Aki bű­nös, az vegye el méltó büntetését, de rosszhiszemű besúgások ne tegyék tönkre senkinek az életét. Dr, Elekfy Lajos, a pártelnök zárósza­vaival ért véget a Polgári Demokrata Párt gyűlése. Internálás A nyíregyházi rendőrkapitányság internálta dr. Teleky László segéd- I tanfelügyelőt. Teleky tagja vott a | Keleti Arcvonal Bajtársi Szövetség- | nek, valamint a nemzetiszocialista pártnak. a fasizmus lilditóftelt! Demecser község visszaköveteli \ régi vezetőjegyzőjét s Demecser község Nemzeti Bizottsága és I képviselőtestülete kéréssel fordult a me- | gye alispánjához, hogy Ottmayer Albertet, || ä a község voit vezetőjegyzőjét helyezze vissza. Ottmayer jelenleg Mándokon mint adóügyi jegyző teljesít szolgálatot. Mini Demecser község vezetőjegyzője közmeg­elégedésre vezette a község ügyeit. A har­cok idején sem menekült el helyéről, a legválságosabb időben is községe élén állt és igyekezett azt megmenteni. A lakosság tiltakozása ellenére helyezték el Mándokra I és küldtek helyébe egy másik jegyzőt. | A község új jegyzője rövid működése I alatt bebizonyította, hogy nem tud beif- I leszkedni a megváltozott viszonyokba már I csak azért sem, mert áHandóan betege3- \ kedik. Joggal kérdezhetjük, hogy miért ä helyezték el Demecserből Ottmayert? Az I eddigi gyakorlat szerint azokat a jegyzö- I két mozdították ki állásukból, akik erre i okot szolgáltatlak. Nem szabad régi helyé­Í 8 ről elhelyezni azokat, akik demokratikusan gondolkodnak és akikben a nép megbízik. Vagy talán a dolgozóknak nincs ebbe be­leszólásuk? De igenis, van. A jegyzőnek a a nép emberének kell lenni, mert ha nem 1 az. akkor az ő panaszos ügyeiket nem is k tudja lelkiismeretesen és igazságosan el­intézni. Ez már nem adminisztrációs kér­dés, ez már a község lakosságának bel- ügye. Nem lehet egy község nyakára ül­tetni olyan egyénekét, akik nem teljesítik kötelességüket őszintén és lelkiismerete­sen, hanem uralmukat belső ellentétekre építik tel. Az ország újjáépítése és a népi demokrácia megköveteli, hogy csak olyan emberek álljanak mindenütt a községek és városok élén, akik tökéletesen bírják a nép bizalmát, — mert ellenkező esetben a belső ellentétek megölik a cselekvést. Demecser község munkássága most azí követeli, hogy kíméljék meg őket a kísér­letezésektől és a már kipróbált és köz- megbecsülésnek örvendő Ottmayer Albert jegyzőt küldjék oda vissza. Az alispánnak kell odahatni, hogy a község élete nyug­vópontra jusson és a kedélyek lecsilla­podjanak. A demokratikus Magyarországon olyan jegyzőkre van szükség, akik nem egy pártérdeket szolgálnak. Demecser lakossága várja az intézke­dést. Ne cselekedjünk antidemokratikusan, mert a nép akciója úgyis elsöpör minden reakciót. Pintér András, a Magyar Kommunista Párt megyei titkára. * Fenti panasz ügyében kérdést intéztünk dr. Tompos Endréhez, Szabolcsvármegye alispánjához, aki a következőket vála­szolta : — A demecseri községi Nemzeti Bizott­ság elhatározta, hogy Seregélly vezető- jegyzőt állásától felfüggeszti és a vezető- jegyzői állást Ottmayer segédjegyzőve! tölti be. Az ez ügyben nálam járt deme­cseri küldöttséget figyelmeztettem arra, hogy ez az eljárás jogszabályellenes, mert erre sem a Nemzeti Bizottság, sem a községi képviselőtestület nem illetékes és saját demokratikus jogszabályainkat be kell tartanunk. Eltekintve attól, hogy a jogszabályok megsértői cselekményükért felelősségre vonhatók, — felesleges is ilyesmit csinálni, mert rövidesen meglesz­nek a községi választások, mikoris Deme­cser község képviselőtestülete is törvényes formák között, azt választhatja meg veze- tőjegyzönek — az előírt feltételeknek meg­felelő pályázók közül, akit éppen akar! Most adom ki a rendeletet a járási fő­jegyzőknek, a községi képviselőtestüle­teknek az 1030/1945. M. E. sz. rendelet értelmében való újjáalakítására és ezek meg­történte után a községi választások meg- ejtésére. Tehát reakcióról ez esetben csak az beszélhet, aki nem jól tájékozott, hi­szen areakció vádjával inkább lehetne illetni azokat, kik a magyar demokrácia jogsza­bályait respektálni nem hajlandók; mint azokat, akik e jogszabályok betartásán a köz érdekében őrködni kötelesek. Óriási érdeklődés előzi meg a Szociáldemokrata Párt vasárnapi nagygyűlését

Next

/
Oldalképek
Tartalom