Kalocsai Főegyházmegyei Körlevelek, 1938

Index

- 22 — 2675.sz. A szeminá­riumokba felveit ifjak névsora kö­zöltetik. Ladislaus Bíró ex Dunapataj ad Bácsalmás, Paulus Mozsár ex Csatalja ad Felsőszentivdn. Neopresbyteri disposiíi: Paulus Abonyi ad Kelebia Christi Regis, Gregorius Csóti ad Homokmégy, Dr. Petrus Gyetvai Coloczam irt Sanatorium Sororum Pauperum de Doni. Nostra Ludimagistrarum, Geysa Magyari ad Dunapataj, Joannes Soproni ad Akasztó, Josephus Udvardy ad Kunbaja, Emericus Vág ad Fájsz. A június hó 18-án elnökletemmel tartott concursus alkalmával a következő ifjakat vet­tem fel : a nagyobb papnevelő-intézetbe a teo­lógia I. évfolyamára Petike Jánost és Vörös Istvánt; a kisebb papnevelő-intézelbe: a gim­názium V. osztályából: Kühner Jánost; a gim­názium IV. osztályából: Bulicza Gábor, Garai Géza, Nagy Ferenc és Varga Károly gimnáziumi tanulókat. Nr. 2454. Obitus Joan­nis Hoi'váth publicatur. Nr. 2168. Obitus Joan­nis Sütő publicatur. Nr. 2529. Obitus lulii Rogiener publicatur. Doleníer significo Joannem Horváth con­siliarium synod., parochum St.-Kanjizaensem (Magyarkanizsa) anno aetatis suae 55-o, presbyteratus vero 52-o die 3. Iulii a. c. moribundorum sacramentis confirmalum pie in Domino obiisse. Animam denati confratris con­suetis piis ad aram suffragiis commendo. A.R.D. Joannem Sütő adminisíralorem St. Kanjizaensem (Magyarkanizsa) die 8. Iunii a.c. anno aetatis suae 56-o, presbyteratus vero 34-o sacramenüsinfirmorum susceptisdiem supremum obiisse dolenter significans animam eius consu­etis ad aram suffragiis commendo. A.R.D. Iulium Rogiener parochum Kucu­raensem die 8. Iulii a.c. anno aetatis suae 60-o, presbyteratus vero 37-o peractis exercitiis spi­ritualibus in itinere repentina morte ad aeterni­tatem evocalum esse dolenter significans ani­mam eiusdem soiitis ad aram suffragiis com­mendo. Nr. 2645. Obiius Joannis Szen­delbach V.A. Diaconi, parochi Hajósensis publicaiur. A R. D. Joannem Szendelbach vicearchi­diaconum, parochum Hajósensem in cura ani­marum et in promovendo cullu B. M. Virginis consumptum anno aetatis suae 64-o, presbyte­ratus vero 41-o die 25. Iulii a. c. Budapestini in nosocomio FF. Misericordiae susceptis moribundorum sacramentis obiisse hisce com­munico. Animam denali fratris piis ad aram precibus fraternis commendo. Az Eucharisztikus Világkongresszussal és a Szent István jubileumi évvel kapcsolatosan Budapesten a Muzeum-utca 17. sz. alatti gróf Károlyi-palotában nemzetközi Karitász-kiállítás nyílt meg, amely szeptember l-ig megtekint­hető. A kiállítás bemutatja az egyház 2000 éves szeretetmunkásságát, amelyet az embersegítés terén szünet nélkül végzett és végez. A művé­szei a szociális gondolat szolgálatába sze­gődve mondja el a kiállítás 17 termében azt a hatalmas munkát, amelyet az egyház Karitász­tevékenysége minden időkben jelentett. A kiállítás egyik történelmi termében a kalocsai érseki könyvtár szentkorona-másolata is be van mutatva, mint a keresztény népkö­zösség gondolatának legszebb megtestesítője Európában, amely kilenc évszázadon át egyenlő szeretettel gondoskodott a magyar birodalom összes népeiről. Kérem T. Papságomat, hogy a fővárosba menő híveiket e kiállítás megtekintésére figyel­meztessék, amely egyik legszebb vallásos él­ményük lesz. Jegyek útmutatóval együtt 60 fil­lérért kaphatók a Korda és Szent István Tár­sulat könyvkereskedéseiben, valamint a Karí­íász-központban (Veres Pálné-u. 9.). Diák- és munkáscsoportok keretében a belépés szemé­lyenkint 20 fillér. Pro complendo beneficio parochiali Hajós per obitum Joannis Szendelbach vacante con­cursus usque ad 30. mensis Septembris dura­turus cum eo hisce indiciíur, ut illud patrona­tui archiepiscopali obnoxium consequi cupien­tes et synodali examine probati supplicem libellum usque dlclum terminum mihi exhibeant. Ad notitiam Ven. Clerí perfero Me die 20. Maii a. c. sub Nro 1992/38. a S. Congregatione Concilii facultatis prolongationem obtinuisse ad quinquennium, qua in locis, ubi sacrae missio­nes vei exercitia spiritualia ad populum haben­tur, praecepti paschalis adimplementum per­mittere valerem quovis anni tempore. Qui ergo gratia hac speciali uti volunt, in singulis casi­bus ad hunc Ordinariatum recurrant. Item in eodem rescripto extensio eiusdem facultatis benigne concessa est ut scilicet fideles, qui quolibet anno occasione festi SS. Cordis Jesu Coloczam peregrinantur, ibidem eidem prae­cepto satisfacere possint. Kalocsa, 1938. aug. 25. 1946. sz. Nemzetközi Karitász ki­állítás aján­lása. Nr. 2821. Concursus pro parochia Hajósensi indicitur. Nr. 2705. Facultas extendendi tempus paschale. 858. sz. A kőszegi missziós szeminárium lelkigyakor­latai. A kőszegi Szent Imre Missziós Szeminá­riumban a nyár folyamán július 25—28., aug. 8—11., aug. 22—25., szept. 19—22 és október 10—15. lesznek zárt lelkigyakorlatok. A díj 15 P. A lelkigyakorlatok az első nap este 8 órakor kezdődnek és az utolsó nap este végződnek. Jelentkezni lehet a missziós ház Főnökségénél Kőszeg. f Gyula s. k, érsek. ÁRPÁD R.-T. KÖNYVNYOMDÁJA, KALOCSA. Felelős: Lukács Márton cégv.-alig.

Next

/
Oldalképek
Tartalom