Kalocsai Főegyházmegyei Körlevelek, 1938

Index

— 23 — 1938. É V I FŐEGYHÁZMEGYEI HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK, 8. szám. 3193. sz. Magyar­ország Nagy­asszonya ünnepének niegülése. Szent István megdicsőülésének évforduló­jával kapcsolatosan ebben az évben üljük annak a nagyfontosságú eseménynek is kilencszázadik jubileumát, hogy első szent királyunk hazánkat a Boldogságos Szűz oltalma alá helyezte. Ezért az Actio Catholica Országos Elnök­sége 1938-39. évi munkaprogrammjába felvette Magyarország Nagyasszonya ünnepének ez év­ben fokozottabb fénnyel való megtartását. 1938 október 9-én, vasárnap Budapesten országos ünnepséggel, valamennyi plébánián pedig a he­lyi lehetőségek szerint egységes programmal kíván hódolni Magyarország Nagyasszonyának. Ennek értelmében akként rendelkezem, hogy t. papjaim f. évi október hó 9 én, vasárnapon a főegyházmegye valamennyi plébánia templo­mában az ünnepélyes szentmise után Te Deumot s az országot és a hiveket a Magyarok Nagy­asszonyának oltalmába ajánló imát mondjanak. Ezenkívül igen kívánatosnak tartom, hogy a templomi ünnepségen kívül alkalmas időben, valamennyi egyházközség gyűlést rendezzen és ennek keretében emlékezzék meg az évforduló jelentőségéről. Az A. C. Országos Elnökségé godoskodik arról, hogy a felajánlási ima, valamint a szüksé­ges beszédvázlatok az összes plébániákra eljus­sanak. Az egész világot izgalomban tartó fájdal­mas bonyodalmak szerencsés megoldása, a há­borús veszedelmek elhárítása és a föld összes népeinek annyira szükséges béke megóvása cél­jából pedig elrendelem, hogy egyházmegyém összes lelkészei a szentmisék után a hívekkel egyetemben egy Miatyánkot és egy Üdvözlégy Máriát imátkozzanak ezzel a fohásszal: „Béke királynéja, könyörögj érettünk". Ugyanerre a célra ajánljuk fel közösen vég­zendő októberi ájtatossáqainkat, hogy az Úr a Boldogságos Szűz közbenjárására a háború bor­zalmait elhárítsa tőlünk. 3077. sz. Országos Nemzeti Zarándoklás Rómába. Az Actio Catholica Országos Elnöksége dr. Serédi Jusztinián bíboros, hercegprímás úr Ö Eminenciájának vezetésével a folyó év novem­ber 21.—december 1. napjain országos nemzeti zarándoklást rendez Rómába, hogy a Szentséges Atyának a magyar nemzet háláját és hódolatát tolmácsolja azért a kitüntető megbízatásért, mely­ből kifolyólag a XXXIV. Nemzetközi Eucharisz­tikus Kongresszust Szent István jubileumi évében Magyarország rendezhette meg. A zarándoklás Budapest-Déli pályaudvarról november 21-én 20 órakor indul. Nagykanizsa­Kotor-Rakek-Postumia-Venezia érintésével no­vember 22-én 19 óra 25 perckor érkezik Firen­zébe. November 23-án Firenze megtekintése, esetleg kirándulás Certosába, vagy Fiesoléba. November 24-én indulás Peruggiába, majd onnan Assisibe és Rómába. November 25—26—27— 28-án a zarándoklás részvevői Rómában tartóz­kodnak, tisztelegnek a Szentséges Atya előtt és megtekintik Róma nevezetességeit. Innen esetleg kirándulások szerveztetnek Tivoliba, Ostiába s egyéb helyekre. November 28-án 17 órakor az I. és 11, csoport elhagyja Rómát és Nápolyba megy. November 29-én indulás Pompeibe, majd kirándulás Capri szigetére és Sorrentóba. Vissza­térés után 20 óra körül visszaindulás Rómába és találkozás a III. csoporttal, amellyel egyesülve november 30 án reggel 6 órakor Firenzén át utazás Padovába, innen a nevezetességek meg­tekintése u'án Veneziába. December 1-én indulás haza s Trieszt, Postumia, Rakek, Kotor, Nagy­kanizsa érintésével Budapestre érkezés december 1-én 22 óra 40 perckor. Részvételi díj: az I. csoportban 375 P, a II. csoportban 248 P, a III. csoportban 125 P. A zarándokláson részt venni szándékozók­nak október 27-ig kell jelentkezniük a plébánia­hivatalokban, amelyek a részvevők számát no­vember l-ig az érseki hatósággal közöljék. A zarándoklásra vonatkozó bővebb felvilágosítással a plébániahivatalok szolgálnak. Az országos nemzeti zarándoklást azzal ajánlom t. papjaim és híveim figyelmébe, hogy azon minél nagyobb számban megjelenve, annak sikerét előmozdítani szíveskedjenek. A Nm. V. K. M. az egyházi főhatóságok alá tartozó segédtanítók hivatali eskütételére nézve az alábbi rendelkezést tette: Kapcsolatban az 1930. évi XLVII. t. c. 2. és 5. §-ai alapján 865—1—70—1931. szám alatt kiadott rendeletemmel, a m. kir. pénzügyminisz­ter úrral egyetértőleg — folyó évi szeptember hó 1-től kezdődő hatállyal — a következőképen rendelkezem : Az állami és nem állami segédtanítók (segédtanítónők) hivatalbalépésük alkalmával fogadalom helyett hivatali eskü letételére utasí­tandók, illetményeik pedig a 7000 1925. M. E. sz. rendelet 42. pontjának (1) bekezdésében fog­laltak szerint attól a naptól kezdődően utalvá­nyoztalak, amely napon az illető tanítók (tanító­nők) hivalatali esküjüket letették. 880. 1938. isk. Segéd­tanítók hiva­tali esküje.

Next

/
Oldalképek
Tartalom