Kalocsai Főegyházmegyei Körlevelek, 1938

Index

— 24 ­Nr. 3178. Obitus Pauli Winkler publicatur. Nr. 3179. ObitusJacobi Wildinger publicatur. Nr. 3181. Concursus pro parochia Csátalja indicitur. Ezzel kapcsolatban az állami és ne m ál­lami segédtanítók (segédtanitónők) rendes ta­nítóvá való kinevezése, illetőleg rendes tanítóul való elismerése második kinevezésnek számit és így magasabb illetményeik a 7000/1925. M. E. rendelet 42. pontjának (3) bekezdésében foglal­tak szerint a kinevezési okirat keltét, illetőleg a rendes tanítóul való elismerésre vonatkozó rendelet keltét követő hónap első napjától járnak. Budapest, 1938. évi augusztus hó 31-én. A miniszter rendeletéből: dr. Hertelendy Jenő s. k. miniszteri tanácsos. Ezt a rendelkezést a magam részéről szin­tén kötelezővé teszem. Dolenter perfero ad notitiam ven. et hon. Cleri archidioecesani Rssmum D. Paulum Wink­ler, canonicum ad honores, bibliothecarium aep­palem, anno aetatis suae 80-o, presbyteratus vero 55-o, sacramentis infirmorum rite susceptis die 27-a Augusti a. c. e vita cessisse. Animam denati confratris, qui dum viveret catologum bibliothecae componendo atque opera historica elucubrando utilia praestitit servitia, piis ad aram suffragiis commendo, ut divinus Salvator ipsum ad coelestia regna perducat. A. R. D. Drem Jacobum Wildinger, sacer­i dotem huius archidioecesis Colocensis, qui per aliquot jam annos in America Septentrionali cum licentia nostra munere pastoris inter fideles hun­garici idiomatis fungebatur, anno aetatis suae 53-o, presbyteratus vero 28 o, die 8. Septembris a. c. in nosocomio civitatis Chicago post gra­vem infirmitatem sacramentis moribundorum susceptis obiisse dolenter significans, animam eius consuetis ad aram suffragiis commendo. Pro complendo beneficio parochiali Csát­alja per translationem Georgii Ternay parochi de jure et facto vacante concursus usque diem 115-am Octobris a. c. cum eo indicitur, ut illud consequi cupientes et examine synodali probati recursum suum usque ad praefixum terminum mihi substernant. 352. 1938. isk. Beíratási dijak beküldése. Nr. 3180. Concursus pro parochia Sükösd indicitur. A főegyházmegyei Hivatalos közlemények 1937-iki évfolyamának 5. számában 354/1937-ik sz. a. közölt rendeletemet hatályon kívül helye­zem s elrendelem, hogy a folyó iskolaévtől kez­dődöleg ismét a beíratási díjak 50%-a küldendő fel a KTIA javára az Egyházmegyei Takarék­pénztárba. Pro complendo beneficio parochiali Sükösd per resignationem parochi Dris Francisci Schweit­zer de jure et facto vacante concursum usque 15-am mensis Octobris a. c. duraturum cum eo hisce indico, ut illud juri patronatus aeppalis obnoxíum consequi cupientes et examine synodali probati recursum suum ante dictum terminum mihi exhibeant. Az alábbi irodalmi müveket készséggel ajánlom t. papságom figyelmébe: 1. Dr. Klinda Pál: Örök misekönyv c. ima­könyvével azt a célt szolgálja, hogy a hivek minél bensőségesebben belekapcsolódjanak az euaharisztikus élet középpontjába: a szentmisébe. Az összes vasárnapok és ünnepek miseszövegei mellett könnyen érthető magyarázatokat is ad és a végén színpompás csokorba gyűjti össze a fontosabb imákat és énekeket. Megrendelhető az Árpád R. T. útján. 2. Dr. Szántay-Szémán István: A pápaság az orosz orthodoxia tükrében c. müve igen jó szolgálatot tehet annak, aki a keleti egyházak uniójának kérdésével foglalkozik. 231 o. Ára a szerzőnél 2 P. Megrendelhető az Árpád R. T. útján. Bolti ára 280 P. 3. Dr. Scherer Péter Pál: így látom én; és Adorján János: A magyar föld korszerű prob­lémái c. müvek alföldi falvaink szociális problé­máival és a földbirtokreform kérdésével foglal­koznak A féktelen és lelkiismeretlen agitációval szemben a józan felvilágosítás útját választva iparkodnak a fejekben uralkodó szörnyű káoszba némi világosságot deríteni. Megrendelhetők az Árpád R. T. útján. 4. Dr. Varga János: Elfátyolozott Istenarc c. rövid idő alatt két kiadást ért munkája az Eucharistia dogmatikáját magyarázza egyszerű, de lelkes szavakkal, egy komoly, fiatal papi lélek szent áhítatával. 102 o. Ára: 160 P. Megrendel­hető a szerzőnél (Székesfehérvár, Szeminárium) [ vagy az Árpád R. T. útján. 5. Huszár Károly: Az Eucharisztikus Kong­resszus csodálatos éjtszakája címen megírta a kongresszusi ünnepségek rövid történetét és kü­lönösen a férfiak közös szentségimádását és szentáldozását. Ez a művésziesen illusztrált, két színben nyomott és költői lendületű emlékfüzet a legalkalmasabb arra, hogy az Eucharisztikus Kongresszus lelki hatását fokozza és megrögzítse a hívekben. Ára egyenkint 30 fillér, 50 példá­nyonkint rendelve és a pénz előzetes beküldése mellett darabja 20 fillér, vagyis postaköltséggel együtt 50 pld. 10 pengő. Megrendelési cím : Huszár Károly, Bpest, IV. Ferenciek-tere 7. II. em. A németajkú hívek számára német nyelven is megjelent. 6. Vajda Marietta: Rozmaringos kertem. Költői lelkületű óvónő verseinek gyűjteménye. A benne foglalt játékok, köszöntők, alkalmi jele­netek ovodákban és elemi iskolákban is gazdag változatosságban alkalmazhatók. Ára 4 P. Meg­rendelhető a szerzőnél (Keszthely) és az Árpád R. T. útján. 7. Babócsay János: Alleluja c. német nép­ének gyűjteményt, mely az összes hasonló hazai gyűjtemények között a legjobb, a főegyházmegye németajkú hívei közt kívánatos bevezetésre melegen ajánlom. Kalocsa, 1938. szeptember 25. 3201. sz. Irodalmi müvek ajánlása. f Gyula s. k. érsek. ÁRPÁD R.-T. KÖNYVNYOMDÁJA, KALOCSA. Felelős: Lukács Márton cégv.-alig.

Next

/
Oldalképek
Tartalom