Kalocsai Főegyházmegyei Körlevelek, 1929

Index

A főegyházmegyei hivatalos közlemények tárgymutatója az 1929. évről. Administraturae erectio in Baja ad S. Joannem 38. — Adományok az 1928. évben 19. — Ajánlások: Máriagyűdi kegyhely támogatása 25, Pécsi Szt. Mór Kollégium támogatása 25, Vakokat gyámolító O. E. támogatása 24. — Ajánlott művek. P. Angehrn: A Haynald ob­servatorium 5. — Dr. Auffray: Don Bosco nevelési módszere 58. — Balázs: Pannónia virágos kertje 58. — Bartháné: Biri néni meséi 6. — Bilkei: A család könyve 56, Új könyvei 58. — Bok: Rosengarten der Ewigen Liebe 58. Buzsáki: Gyakorlati hitelemzés 38. — Csávossy: Kérjétek az aratás Urát 18. — Dezső: A ma­gyar helyesírás módszere 31. — Dr. Erdey: Kant valláserkölcsi világnézete 18, Mi irányítsa a modern gondolkozást 57. — Fodor: Család­védelem 5. — Géfin : A szombathelyi egyház­megye története 52. — Dr. Gauser: A népokt. közigazgatási jog kézikönyve 6. — Holló: „Kis Piroskönyv" gyermeklap 55. — Karácsonyi: Üdvözlégy Oltáriszentség (imakönyv) 26.— Ko­vács : Közös mise ájtatosság 32. — Dr. Koudela­Pap: A muzsika-folyóirat 28. — Dr. Révay I.: Zarándokút a szenthelyekre 18. — Rusztek: Népművelésügyi közigazgatás 42. — Szemen­nyei: Szt. József tisztelete 32. — Tower: A kath. hitvallás; Hipnotismus 26. — Dr. Uhlyarik: XI. Pius pápa szociális politikája 31. — Vargha: A szentírás vasárnapi szakaszai 24. — Dr. Waitz: Konnersreuth hirnöke 27. — Dr. Vértesi: A lelki béke psychologiája 20. — Winkler: A kalocsai főszékesegyház 57. — Zboróvszky: A keresztény család 30, Kath. kántor egyház­megyei szaklap 26, Az egri népkönyvtár füzetei 30, Kath. Háziasszonyok lapja 56, Magyar Misekönyv 30, Munkás Ifjú folyóirat 30, Szak­szervezeti tudósító 6, Szent Vince 50, Új Árpád Könyvek 57. — Alacoque Sz. Margit miséje 51. — Annus jubiláris. Conditiones ad lucrandam indulg. 1929. 33.—Apostoli constitutio a greg. énekről és egyh. zenéről 13. — Aranymiséje XI. Pius pápának 3. lap. Baja ad S. Ioannem. Administraturae erec­tio 58. — Beiratási díjak hovafordítása 51. — Belépődíjas előadások engedélyezése 58. — Belügyminiszteri rendelet a párbér és deput. kiszolgáltatása tárgyában 5. — Böjti szózat 10. Causa urgens in casibus petend. disp. matrim. adnotetur 25. — Codicis Canonum interpretatio 45. — Communio plurium infir­morum 17. — Concursus: pro capell. loc. Kis­szállás 20, pro benef. paroch. Öregcsertő 56, pro administratura Soltszentimre 60, pro benef. paroch. Szakmar 52. — Conditiones impl. ad lucr. jubilaeum an. 1929. 33. — Constitutio apóst, de privil. sacerd. concesso „Auspican­tibus Nobis" 29. — Constitutio apostolica de Cantu Gregoriano 13. — Crucifix. „Toties quo­ties" indulg. adnexae declaratio. 40. Declaratio circa indulg. „Toties quoíies" crucifix. adnex. 40. — Decretum de venia apóst, transitus ad alium ritum 3. — Directorium, Körlevelek és Schemat. ára megtérítendő 28. Egyházi befizetések s péterfillérek fel­küldése 60. — Egyházművészeti emlékek gon­dozása 54. — Erectio Administr. in Baja ad S. Joannem 58. — Euch. Kongresszus Karthagó­ban 54. Felhívás jubileumi zarándoklatra 36. — Főpásztor szentföldi zarándokútja 45. — Fő­pásztori szózat újévre 1. Gregor. énekről és egyházi zenéről apos­toli intézkedés 13. — Gyermek és ifjúsági szín­pad kötelező beszerzése 42. — Gyermekek nyaraltatási akciója 18. — Gyógypedagógiai társaság értekezlete 31. — Gyűjtés a Katona­sírok keresztjeire 31. Havi jelentések az esperesek útján kül­dendők be 17. — Helyreigazítás a jubileumi búcsú körleveléhez 31. — Heti misék meg­hirdetése 54. — Hitközségi adók kivetése 6. — Hitoktatók betegség esetén biztosítása 55. — Hivatalos felterjesztések kiállítása 17. Szent Imre 900 éves jubileuma 54. — Instructio de commun. plurium infirmorum 17. — Interpretáló Codicis Canonum 43. — Iskola­látogató kinevezése 35. — jézus Szívéről új mise 16. — Jubilaeum ad ann. 1929. indicitur 7. — Jubileumi búcsú körleveléhez helyreigazítás 51. —- Ad jubilaeum lucr. implendae conditiones 33. — Jubileumi zarándok' ' a felhívás 36. Katonasírok keresztire gyűjtés 51 — XXI. Kath. nagygyűlés meghirdetése 43. — f Kántori továbbképző-tanfolyam Kalocsán 58. — Kántor-nyugdíjról döntés 51. — Kimutatás az országos katholikus célokra küldött össze­gekről 27. — Kimutatás a papi nyugdíjalap 1928. évi forgalmáról 28. — Kiskorúak áttéré­sére utasítás 56. — Körlevelek, Directorium és Schemat. ára megtérítendő 28. — Községek iskolafenntartási kötelessége 55. — Krisztus Király ünnepének ez évi megülése 44.

Next

/
Oldalképek
Tartalom