Kalocsai Főegyházmegyei Körlevelek, 1901

Index

Index Alphabeticus Circularium Ordinum de anno 1901. A. Pag. 37 37 37 40 68 76 78 116 117 132 137 147 67 Absolutio a censuris Apóst. Sedi reservatis 9 Ajánlott müvek : P. Sós, Isten Kertje Némethy Lajos, Praeorator Szent Islván-Túrsnlat kiadványai Deák Imre, Gazdasági Káté Katholikus Magyarország Tumbász, Novo Stolice Paduai Sz. Antal lapja Dreisziger Ferencz, Uj ABC és ol­vasókönyv Jézus Szive Naptára Erdosy, Karácsonyi színjátékok Népszámlálási adatok kiadványa Kath. Zeneközlöny 2, Alexander Eutyhídes fidem non meretur 113 Állami adója a nyugdíjazott lelkésznek nem számíttatik kétszeresen Anyakönyvi és kivonati rovatos formulák ajánltatnak a visszatértek anyaköny­vezésére 41 Anyakönyvi adatok kerestetnek 53 B. Belügyminiszteri rendelel az »elkeresz­telt« egyének vallásának az állami anyakönyvbe való bejegyzése iránt 2 Benedicendi coronas, cruees ele. facultas cum consensu Ordinarii est tantum exercenda 127 Betöréses lopás ellen a templomoknak biztosítása iránt körrendelet 35 Breve SS. PP. Leonis XIII de cantu Gregoriano 95 C. Canonisationis decretum B. Joan. Bt. De La Salle 43 Cantus Gregoriánus. Breve PP. Leonis XIII. 39 Censurae Apóst. Sedi reservatae et ab­absolutio ab illis 9 Concursus pro parochia : Szabadka ad S. Georgium 38 Katymár 42 Ludas 76 Borsód 76 Homokmégy 78 Apatin-Ujtelep 103 Foktő ' 107 Ivuczura 115 Topolva 132 Béni " 133 Confirmationis Sacramenti administratio 39 Consensus Ordinarii requiritur ad exer­cenda m facultatem benedicendi coro­nas, cruces etc. 127 Contra cooperatorum dispositiones recla­mare non licet 37 D. Pag. Dispensatio in lege abstinentiae pro anno 1901 concessa 7 Dispensatio in lege abstinentiae pro anno 1902 concessa 133 Dispositiones cooperatorum, non licet redamare 37 Dubia Apóst. Sedi delata occassione ju­bilaei magni ad univ. orbem extensi 65 Dubia circa Litanias Lauretanas et pre­ces post missam dicendas 77 Dubia circa absolutionem a casibus Sedi Apóst, reservatis quoad recursum 87 E. Encvclica SS. D. Leonis P. P. XIII 17 Epistola SS, D. Leonis P. P. XIII ad Eppum Taurinensem et Eppos Pede­montanos 75 Erzsébet királynéért gyászmise 105 Esztergomi főmegyei könyvtár duplumai­nak lajstroma 134 Exercitia spiritualia indicuntur 89 Exercitia spiritualia publicantur 101 Extensio Jubilaei universalis pro sex raen­sibus ad universum cath. orbem 55 F. Facnltates quinquennales publicantur 141 G. Görczi beteg-papokat segélyző egyesület 1900. évi jelentése 34 H. Haereticorum abiuratio quomodo reci­pienda 5 Haereticus patrini munere fungi non potest 61 Hazai ipar az imakönyvek vásárlásánál ajánltatik * 41 I. Indnlgentiae ad fovendum cultum SS. Cordis Jesu pro anno currente conce­duntur 65 Irgalom házára gyűjtés ajánltatik 69 Iskolatestvérek anvaháza felkarolása ajánl­tatik " ' 116 Jézus társasága bpesti rendházában lelki gyakorlatok tartatnak 2 Jubilaei magni ad universum cath orbem extensi occasione dubia Ap. Sedi pro­ponuntur 65 Jubilaeum pontificium Suae Sanctitatis indicatur 135 Jubilaei universalis extensio pro sex men­sibus ad universum cath. orbem 55 K. Kalocsai oltáregylet ajánltatik 133 Kántortanitói nyugdíjintézet 1900. évi pénztári állapotáról kimutatás 11 Katholikus Nagygyűlésre felhívás 109

Next

/
Oldalképek
Tartalom