Kalocsai Főegyházmegyei Körlevelek, 1901

Index

Pag. Kegyuraság. A kincstári kegyuraság ke­zelése a földmivelésügyi ministerre bízatott " 129 Kézi és igás napszám teljesítési kötele­zettség iránt a híveket illetőleg minis­teri döntvény 82, 107, 117 Község által a templom és paplak helyre­állítása körül teljesítendő kötelezettség iránt ministeri határozat 107, 117 Kiangszi kinai missio állomás ajánltatik 38 Kiskorúak örökbefogadása körüli eljárás 130 Közhivatalnok-e a tanitó ? 67 Krasznvánszky segédlelkész adatokat kér a Mária-tiszteletre nézve 116 Különböző szertartású kath. szülőktől származó törvénytelen gyermekek val­lásának anyakönyvezése 80 L. Lelkigyakorlatok a J. T. budapesti rend­házában 2 Litterae Decretales PP. Leonis XIII. qui­bus Joanni Bapt. De La Salle San­ctorum honores decernuntur 43 Litterae Apóst. PP. Leonis XIII de con­secratione ecclesiae SS. Rosarii in Lourdes 111 Litterae Anost. P. P. Leonis XIII, quibus Sanctuarium B. M. V. in Valle Pompeia titulo Basilicae Minoris honoratur 115 m. Magyarországi lat. és gör. szert. róm. kath. tanítók segélvalapjáról számadás 1900 évről ' " 89 Ministeri rendelet a külömböző szertar­tású kath. szülőktől származó törvény­telen gyermekek vallásának anyakönyvi bejegyzése tárgyában 80 Ministeri rendelet a felsőbb leányiskolá­ból a tanítóképző intézetbe átlépő ta­nulók különböző vizsgálata tárgyában 93 fi. Népszámlálási adatok kiadványa ajánltatik 137 Nyugdíjazott lelkészek állami adója nem számíttatik kétszeresen 67 O. Obitus Joannis Szőllősy publicatur 4 Obitus Gabrielis Tormásy publicatur 42 Obitus Joannis Rezsnvák publicatur 78 Obitus Caroli Bóbics publicatur 132 Ofíicii S. Inquisitionis rescriptum ad Ep­pos Graec. unit. circa scholas mixtas 95 Olea s. non sunt transmittenda per laicos 129 Oltáregylet, a kalocsai ajánltatik 133 Ordo presbyteratus collatus 89, 102 Örökbefogadás körüli eljárás kiskorúaknál 130 Örökimádás templomára gyűjtés 105 Országos kath. Tanítói Segélyalap bizott­ságának gyűléséről jegyzőkönyv 118 Országos kath. Tanítói segélyalaphoz fo­lvamodvanvok 74 P. Pályázat tanítói állomásra : Bödd-Bakód 4 Öreg-Csertő 35 Pályázat tanítói állomásra: Béregh 36 Bajsa 38 Bajmok . 64 Újvidék 84 Csonopla 87 Öreg-Tény 88 Petrovoszelló 93 Rácz-Militics 94 Matheovics 97 Rigicza 98 Gvulafalva 103 Miske 103 Csurog 108 Rigicza 108 Ada 108 Lok 113 Baja 128 Rém 128 Szántóvá 134 Dusnok 134 Báth Monostor 140 Pályázat kántori állomásra Apatin 107 » kántor-tanítói állásra Sz.-Tamás 41 » óvónői állásra Futták 113 » a vakok budapesti intézetébe 97 » a siketnémák váczi intézetébe 99 » a kalocsai papnevelő intézetekbe 63 » az érseki tanitóképezdébe 63 » az érseki elemi nőtanitóképezdébe 63 » a zombori érseki óvónőképezdébe 64 » a Lackenbacher-féle ösztöndíjra 77,105 Papi nyugdijalap kimutatása 1900. évről 79 Paplak és templom építkezési munkála­tainál a híveket kötelező szolgálmánvok iránt ministeri döntvény 82, 107, 117 Palrini munere haereticusfunginon potest. 61 Praemia pro elucubratione thematum theologicorum anni 1900 assignantur 141 Preces indulgentiis ditatae ad sacram poenitentiam explendam impositae 127 R. Responsum benignum S. Sanctitatis pro piis votis 5 S. Scapulare SS. Cordis Jesu 85 Statistikai adatok kívántatnak 34 Suscepti in Seminaria 96 Symbolae a. 1900. in officio dioec. exhibitae 25 T. Tanitó közhivatalnok-e ? 67 Tanítói őszi tanácskozmánvi tételek 87 Tanítói korpótlékok kiszolgáltatása 117 Tanítói korpótlékot ki fizeti'? 147 V. Vakok műhelyeiben készített áruk ajánl­tatnak " 39 Városy Julius in episcopum Albaregal­ensem clementissime nominatus 133 Védkötelesek összeírása czéljábol kiszol­gáltatandó anyakönyvi adatok tárgyában 102 Visszatértek anyakönyvezésére és kivona­taira rovalos formulare ajánltatik 41

Next

/
Oldalképek
Tartalom