Kalocsai Főegyházmegyei Körlevelek, 1897

Index

— 114 — Milialy sókuti, Lukács Endre abauj-széplaki, Lukács Imre hermányi, Tomasovich Márton fricskái. Nagyvárad (lat. szert.) egyhm. özv. Józsa Menyhértné asszony-vásári, özv. Nagy Mátyásné gyulai, özv. Vizy Lászlóné margittai. Nagyvárad (gör. szert.) egyhm. : Mezey Sándor szarkói. Nyitra egyhm.: Gábryel Ferencz dubniczai. Ilanusz Antal pogránvi, Korák József zay-ugróczi, Kuna Károly csitári, Pastéka Lajos szeleczi, özv. Bohorovszky Ferenczné mel­cziczi, Uskovits Pál popradnói. Pécs egyhm.: Báter József nagy-tamási, Hitler Mihály szakadáthi, Kis István felső­nyéki, Lieber József baranya-győdi, Miltsenyi István egerszeghi, Pokorny Márton oroszlói, Tavali Ferenc2 szilvási, özv. Tömöry Józsefné mária-gyűdi. Székesfehérvár egyhm. : Révész Arnold czeczei. Szombathely egyhm.; Horváth Lajos kemenes-mihályfai, Jandl Antal német-szent mihályi, Kaincz József rupfalvai, Königshofer Adolf garnótsi, Köves István vönöczki, Majer István sz. kúti. Szepes egyhm.: Béler Péti menhárdi, Bombják István pekelniki, Bvorszky Jó:sef liptó-német-lipcsei, Föl-dváry József ó-lublói, özv. Francsak Emilia alsó-kubini, Gavron Máté velbechi, Gellák László sz.-görgői, Hagovszky József vikartóczi, Kovalcsik János kis-milczi, Kubassek Ede szt.-mindszenti, Nagy Antal kluknói, Szárnyay Lajos árva-malatinai, Szlusny Gusztáv oláh-dubovai. Veszprém egyhm.: özv. Berky Ferenczné nyáradi, Mészáros Alajos pápai, özv. Tol­nay Józsefné veszprémi. A megszavazott segély rendes bélyeggel ellátott nyugtára Esztergomban az elnöknél felvehető. Mindazon segélyösszegek, melyek decz. 31-ig fel nem vétetnek, az alap javára vissza­tartatnak. A közgyűlésen panaszképen felemlittetett, hogy a gyűlés határozatairól némely tanitó vagy éppen nem, vagy csak a legutolsó időben nyer értesítést s igy a segélyalap előnyeitől elesik. Ugyanazért mély tisztelettel felkéretnek az egyházmegyei hatóságok, hogy a jegy­zőkönyvet egész terjedelmében, de a saját egyházmegyójökből segélyezett tanitók és ösztön­díjasok névsorát különösen, az egyházmegyei körlevelekben közölni kegyeskedjenek, minthogy az illetők más uton értesitve nem lesznek. Felszólittatnak továbbá a segélyezettek, hogy a nyugta beküldése alkalmával zavarok elkerülése végett tisztán irják ki a lakóhelyet és az utolsó postát. XII. Felolvastatott a hédervári kerület esperesének levele, melyben az árviz sújtotta összes kerületi tanítókat segélyezésre ajánlja. Minthogy azonban a károsultakat meg nem nevezte, a kérelem tárgyalható nem volt, de felkéretett az elnök, hogy ha kellően felszerelt folyamodványokat benyújtanak, azokat lehetőleg figyelembe vegye. XIII. Felolvastatott Bertalan Vincze, esztergom főtanfelügyelői tollnoknak a segély­alapra vonatkozó és a közp. bizottsághoz intézett emlékirata. A bizottság az emlékiratot tár­gyalás alá nem vette. XIV. Dr. Walter Gyula kanonok főtanfelügyelő több üdvös indítványt terjesztett elő, melyek egyike az alapszabályok czélszerü módosítására; a második pedig az árvaházi alap gyarapítása czéljából országos sorsjáték rendezésére vonatkozik. A bizottság osztatlan tetszéssel

Next

/
Oldalképek
Tartalom