Kalocsai Főegyházmegyei Körlevelek, 1882

Index

N. Németh József képesítési oklevele elveszett . . Népmozgalmi adatok összegyűjtésére szolgáló táblák szétküldetnek ...... Nazarenorum numerus et status exhibeatur Nősülési ügyében a honvédeknek ministeri rendelet . Nyugdíj pénztári kimutatása a kántortanítói egyletnek 1881.-ről Nyugdíj intézet módosított alapszabályai a kántorta­nítói egyletnek P. Pákolicz János könyve ajánltatik Palotay László munkája ajánltatik Pályázat a ráczmiliticsi tanítói állomásra „ a rigyiczai kántortanítói állomásra „ a kishegyesi tanítói állomásra „ a borsódi tanítói állomásra „ a tatabázi tanítói állomásra „ a kolluthi kántortanítói és tanitói állomásokra „ a drágszéli ésalsómégyi tanítói állomásokra „ a csataaljai tanítói állomásra „ a petrovoszellói tanítói állomásra „ a parabutyi tanítói állomásra . . „ a gákovai tanítónői állomásra „ a felső-sz.-iváni tanítói állomásra „ a csantavéri tanítónői állomásra „ a dusnoki tanítói állomásra „ a katymári tanítói állomásra . . „ a bajai kántori állomásra . „ a siikösdi tanítónői állomásra „ a zombori tanyai tanítói állomásra „ a dusnoki tanítói állomásra „ a jankováczi tanítói állomásra „ a katymári tanítói állomásra Percze István képesítési oklevele elveszett Postán elveszett pénzek és küldeményekre nézve minis teri rendelet .... Praemia e fundo Nádasdy pro Sacerdotibus Prebeg Anna képesítési oklevele elveszett Puhár Petronella tanítói oklevele elveszett Pag. 68 12 103 100 21 24 Quadragesimales encyclicae S. Sámuel Franciscus f 93 y 19 20 39 48 48 52 53 54 69 69 70 70 72 72 73 73 78 87 88 101 104 36 53 98 32 10 1 52 Pag. Schatz Ignatius f 39 Schmidt Gyula képesítési oklevele elveszett . .69 Schwarz Elek képesítési oklevele elveszett . . 49 Siketnémák oktatásáról miuisteri rendelet . . 32 Stark Paulus f 36 Sullay István műve ajánltatik . . . .38 Symbolae pro Sua Sanctitate . .... 12 Symbolae pro Societate S. Ladislai . . . .13 Symbolae pro sex piís Institutis . . . .13 Szent László Társulat közgyűlése . . . .75 Szent László társulati tagok összeírása . . .38 Szíjártó Stephanus f 54 Sztaurovszky István oklevele elveszett . . .47 T. Táblái a hasznos és kártékony állatoknak ajánltatnak 31 Takó Sándor a tanítói pályától eltiltatik . . .11 Tankötelesek összeírására ministeri rendelet . . 75 Tankötelesek Pestmegyében mikénti összeírása . . 75 Tanítóképesítési oklevelek elvesztek . . . .54 Tantervekre fölhívás az igazgatókhoz és tanítókhoz . 40 Tanulók a hazai intézetekből kizáratnak . . .55 Tartalékosok családjainak segélyezése . . .68 Themata per Clerum a. 1882. elucubranda . . 9 Themata per Docentes elucubranda . . . . 38 Tiroliaknak segélygyüjtés rendeltetik . . .79 Torma Josephus f 103 Törvények és rendeletek tára ajánltatik . . .51 Törvénymódosítás a véderőről 90 U. Utasítás az 1882. 39. t.czikk végrehajtása iránt . 93 V. Válóper megindítása előtt a nő mitsem igényelhet . 103 Varga Borbála képesítési oklevele elveszett . . 78 Vatterich Zsófia oklevele érvényesnek nyilváníttatik . 31 Véderőről szóló törvény módosítása . . . .90 Z. Záloglevelekre, melyek üzleti biztosítékul elfogadha­tók ministeri rendelet . . . .36 Záloglevelei a pesti I. tak. pénztárnak biztosítékul és bánatpénzül elfogadhatók . . . .87

Next

/
Oldalképek
Tartalom