Kalocsai Főegyházmegyei Körlevelek, 1882

Index

Index Alpliabeticus circularium ordinum anni 1882, A. Pag. Anyakönyvi kivonatok hadmentességi dij ügyében . bélyegmentesek 76 Alapszabályai a kántortanitói nyugdíjintézetnek . 24 B. Bányász János képesítő oklevele elveszett . . .69 Bélyegtörvény határozinánvai pontosan megtartandók . 49 Biztosításáról az iskolai épületeknek miniszteri ren­delet 97 Bogyó Mózes képesítő oklevele elveszett . . . 101 Budapesti egyetemnél az egyházjog és keleti nyelvekre pályázat 35 Bábák kötelesek minden születést az anyakönyvveze­tőnek bejelenteni . . . . .72 c. Concursus pro paroöhia Verbász . 21 v n n Kis-Kőrös . 29 n n n Császártöltés . . 31 » n n Filipova . 40 n n n Szántóvá . 52 » » V Sz.-Tamás . 54 n » n Kolluth . 57 » » » Doroszló . 103 » » » Gákova . 78 Concursus pro munere Catechetae in Zombor . 74 Conferentiae celebrandae .... . 55 Confiraaatio , .... . 37, 56 Conferentiarum dioec. protocollum . . 105 D. Decretum S. Congregationis circa dispensationes matrimoniales 50 Directorii error corrigitur . . . . .51 Encyclicae novi anni simul quadragesimales . . 1 Értékpapírok iránt ministeri rendelet . . .73 Encyclicae Leonis Papae XIII. de S. Francisco Assi­siensi 81 F. Flach Franciscus f 21 Fonyó Pál könyve ajánltatik 12 Fori supremi in causa §-i 53. sententia . . .61 Frischauer Francziska képesítő oklevele honosíttatik . 55 Fundi Sacerdotum deficientium status anno 1881. . 30 Fundi Docentium status anno 1881. . . . .21 G. Pag. Gáspárik Nándor képesítési oklevele elveszett. . . 37 Grósz Lina képesítési oklevele elveszett . . .71 Gyubek Ferencz képesítési oklevele elveszett . . 35 H. Hadmentességi ügyben kiadott min. rendelet tollhi­bája javíttatik ...... 76 Házasság külföldön kötésére ministeri rendelet . .11 Hadkötelesek nősülése irá it ministeri rendelet . . 100 Havranek Ignácz képesítési oklevele elveszett . . 97 Hesse iskolai liarmoniumai ajánltatnak . . .31 Honvéd ek nősülése tárg yába n . . 10 0 3 J. Jerkovics Carolus f 52 Illeték egyenérték adót nem fizetnek a könyvtárak . 9 Iskolai padokra ministeri rendelet . . . .11 Iskolai épületek tűz elleni biztosítása . . .97 E. Könyvtárak aequivalens adót nem fizetnek . . 9 Katonatisztekre ministeri rendelet . . . .89 Kelemen Stephanus f 29 Keresztelés és anyakönyvi beírására az újszülötteknek ministeri rendelet . . . . .71 Kozma Dénes szerkesztette térképtartó ajánltatik . 35 L. Lackenbacher-ösztöndíjra pályázat . . . .71 Laufer Antal képesítési oklevele elveszett . . .38 Litterae Ss. D. Leonis Papae XIII. de periculis fidei populi ....... 41 Litterae Ss. D. Leonis Papié XIII. de Missa . . 63 Litterae Suae Eminentiae de fraternitate Tertii Ordinis S. Francisci 99 Lőrinczi orvostudor lapja ajánltatik . . . .93 M. Ministeri rendelet póstán küldött pénzek iránt . . 53 Mihálovics Antonius f 51 Mutationes personales . 29, 51, 59, 73, 76, 103 Matrimoniales dispensationes 50 Ministeri rendelet siketnémák oktatásáról . . .32 Miniszteri rendelet a tankötelesek összeírása iránt. . 75 Ministeri rendelet biztosítékul elfogadható záloglevelek iránt ....... 36 Ministeri rendelet a házasságuak külföldön kötése iránt 11 Ministeri rendelet hadkötelesek nősülése iránt . . 100 j

Next

/
Oldalképek
Tartalom