Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem - Ipari Kar - tanácsülések, 1961-1962

1962. június 15.

Varga Sándor: A munkaintenzitás „néhány elméleti és gyakorlati problémája az iparban. Cotel Kornél: Gyártás előkészítés /Ipari Könyvtár/ Decik Anna : Bibliográfia számviteli vonatkozású anyagokhoz. Páli László: /társszerzővel/: Mezőgazdasági önköltség számítások. Schuszter Ede: Az ügyvitel gépesítés fokának egyes mutatói. Kardos Gyula: Algebra I. /Szakkönyv/, Krekó Béla: 1;/ Lineáris programozás /Szakkönyv/. 2. / Einige fragen der linearen Programmierung. 3. / Diszkrét programozási problémák. Lajos Sándor: 1,/ A félcsoportok ideálelméletéhez.• 2./ Generalized•ideals in semigroups. Szép Jenő: Több publikáció. A Statisztikai tanszéken megjelent néhány cikk és tanulmány. Az előbbiekkel szemben jelentősebb fejlődésről lehet beszélni a tudomá­nyos továbbképzés terén. Elkészült Dreschler László, Barna Gyula, Varga Sándor, Krcrád Sándor disszertációja, ill, ezek nagy részét meg is véd­ték. Az idén védi meg értekezését Benedeczky Jánosné. Megyeri Endre, Köves Pál és Öllé Lajos, akik közül néhányon elmaradtak, de most munká­juk meggyorsult. Az aspiráns*; ízs ák letételével előrehaladt Szaniszló elvtárs * Kolláth György, Szűcs Julia és Deák Anna pedig minden aspiráns vizsgáját letette és most anyaggyűjtéssel foglalkoznak. Kéri Zoltán és Schuszter Ede anyaggyűjtéssel foglalkoznak, illetve készitik disz- szertáoiójukat. Néhány elvtársnak meg kell gyorsítania aspiráns munkáját, igy a Matematikai tanszéken az uj aspiránsoknak, mivel e tanszéken a tu­dományos kádernevelés sokáig visszamaradt. A tanszék fejlődését nagy mér­tékben elősegítené, ha lehetőség volna olyan aspiranturára, ahol a fő terület a közgazdasági - matematikai modellek problematikája. Szabados elvtársnőnek a disszeiíáció megirásável kapcsolatos munkája megindult, s a disszertációs munkában a korábbi mélyponton túljutott. Németh Fe- rencné esetében családi és egészségügyi helyzetére való tekintettel lehetővé kell tenni, hogy aspiranturáját néhány évre megszakíthassa. Az aspiráns jelentkezéseket a karnak megalapozottabbá kell tenni , mint a Számviteli tanszéki jelentkezések tapasztalatai bizonyították. Meg­említ jük, hogy több oktató megszerezte az egyetemi doktori fokozatot. Az év során Varga Sándor és Benedeczky Jánosné alkotószabadságon-voltak, idejüket jól kihasználták és értekezésük kéziratát elkészítették. Deák Anna alkotószabadságát nem vehette igénybe, s ezt a következő évre kell érvényesíteni. A kádermunka néhány kérdése: A kádermunka a viszonylag jól elkészített tervek alapján folyt és a tervek mozgósító ereje érvényesült. A korábbi években a kádermunkát nem végeztük évnyire tudatosan, ami nem jelenti azt, hogy a káderfejlesztési terveket maradéktalanul teljesítettük. A kádertervek kezelésében sok hibával találkoztunk. A káderfejlesztési tervek problémáival■valamint a tervek módositásának kérdésével, a létszámproblémával, stb. - mint­hogy legutóbb részletes jelentést készítettünk e kérdésről - nem kívá­nunk foglalkozni ebben a jelentésben. A tanszékek és az oktatók^ideológiai fejlődése; Az egyetemi Pártbizott- sagnáST és áz~Egyetérni Tanácsnak' az ideológiai munkával foglalkozó is- * mert határozata óta a Karon etekintetben jelentős változások történtek. A Kari Tanácsban két alkalommal is volt ideológiai jellegű vita / A hűszaki fejlesztési jegyzet vitáj.a és a gazdaságossági számítások kér­G o4/A0/1962. .

Next

/
Oldalképek
Tartalom