Millenniumi emlékkönyv. Válogatás Jász-Nagykun-Szolnok megye írásos emlékeiből (Szolnok, 2000)

napján ide is érkezett, és kegyelme folytatván közöttünk elsőbben is Praedikátori hivatallyát, és az időhöz képest rendeltetett eő kegyelmének Lakásra való alkalmatosságul az várban az víz kapunn alól lévő Sorházak közül az második ház holott is alkalmas ideig az Isteni Cultus celebráltatott, 18 de mivel azon Ház arra nem igen lévén alkalmatos, helyünk is szabadulván naponként az ellenségnek félelme elől tránsferáltuk 19 Praedikátorunkat az Budai kapun kívül ez városon lévő ezelőtt Cameralis Német Tiszté, mostan penig Kegyelmes Urunk amnesztiájából 20 Parochialis Residentiának el foglalt házban, ugy az Istenitiszteletnek naponként leendő végben vitelére ugyan azon Háznak szomszédságában lévő Házat /: ki is német tiszté volt:/ accomodáltuk, 21 fenntartván mindazáltaj ezen praetensionkat 22 is, hogy ha a szükség úgy hozná magával az várban is lehessen Isteni szolgálatot tennünk és az mikor Isten Eő Szent Fejsége módot és alkalmatosságot mutatni kegyeimessen méltóztatik, ottan az holott alkalmatos fog lenni Isteni tiszteletre kívántató Hajlékot is építhessünk. SZML. A szolnoki református egyház jegyzőkönyve 1703-1717. A szolnoki református egyházközség a Rákóczi-szabadságharc idején, a szolnoki várban alakult meg. A vár védelmére rendelt katonák között sok református vallású volt, akik a helyi reformátusokkal együtt Rákóczi segítségét kérték a templomépítéshez. A vár 1706-os elestével megszűnt az alig megkezdődött egyházi élet is. A szolnoki református egyház első éveiről és a szolnoki vár korabeli viszonyairól Seres György harmincados kéziratos feljegyzéséből tájékozódhatunk. 1 erősség, vár 12 a három elfogadott vallás 2 elfoglalva 13 rendelet, határozat 3 biztonságára 14 megfontolni, tanácskozni 4 megvédelmezni 15 engedélyéből 5 megtartására 16 végrehajtására 6 rév 17 megtartásáért 7 jövedelmek behajtására 18 istentiszteletet bemutatták 8 következésképpen 19 áthelyeztük 9 hadikasszában történő nyilvántartásra 20 kegyelméből 10 előléptet 21 alkalmaztuk 11 alkalmazzanak 22 követelésünket 1704. augusztus 20. A szolnoki vár parancsnokának kötelességei és a vár rendtartása Nemzetes Vitézlő Szemere László 1 egyik brigadéros és Szolnok várának parancsnok hívünk, mihez alkalmaztassa magát azon várnak megoltalmazásában és gondviselésében az következendő pontokból megláthatja. Először. A várat mihent bémegyen szemlélje meg, mindennemű lőszert, harci eszközöket elkülönítve felírja és azokat jó biztonság alatt tartsa, ha a port s golyóbist azmidőn kiosztja, semmiképpen szükségen kívül vesztegetni ne engedje. Másodszor. Az alatta valóit mindennemű istentelenségtül tilalmazza és minden módon isteni félelembe tartsajó rendbe, hogj adatott hatáskörével ne hibázzon. Harmadszor. Benn az várban kétszáz hajdú és háromszáz német, az szolnoki lovassereggel őkegyelme mellett lesznek, kikbül mindenkor ötven német és száz hajdú az vár közepin, az főőrhelyen tartassék, Kikbül az bástyákon, kapukon és más szükséges helyeken való őröket, egy bizonyos órán változtasson, az jelt 2 is az nap leszállása előtt, annak rendi szerint adja ki. Negyedszer. Úgy eszközöltessék az őrzés, hogy egyveles legyen az német, az magyarral és azhol egy német lészen, két magyar legyen és addig az várból senkit ki ne bocsásson. Ötödször: Minden Isten adta nap nyomjárókat küldjön ki, jó távul. Hatodszor: Minden héten legalább kétszer, Szeged felé küldjön felderítőket, úgy az Maros felé is. 75

Next

/
Oldalképek
Tartalom