Millenniumi emlékkönyv. Válogatás Jász-Nagykun-Szolnok megye írásos emlékeiből (Szolnok, 2000)

Hetedszer: Azon legyen, hogy jó kémeket tartson, tudhassa Szegedben mit csináljanak, egyébiránt is mindenfelé futárt bocsásson, hogy karóba húzás terhe alatt az hírt bevigyék. Nyolcadszor: Mivel penig az falukon marad az gyalognémet, az várbeli németeket minden héten felváltassa azokkal. Kilencedszer: Az őrökre éjjel és nappal szorgalmatos vigyázassál legyen és senkit is híre és engedelme nélkül, akár idegen, akár ismerős bé ne bocsásson. Tizedszer: Éjtszaka az kaput fel ne nyittassa, akárkijön is. Tizenegyedszer: Ha ellenség találna jönni, ne rendeltesse ki az Vitézlő Rendet, hogj lesre ne vegyék, Az várbeli hajdúkat penig, az németekkel együtt, ha ellenség jönne is, ki ne bocsássa. Tizenkettedszer. Feje fennállásáig az várat fel ne adja és semmi megadásra is ne menjen hírünk és parancsolatunk nélkül, azminthogy maga is az várbul ki ne jöjjön és alatta lévő hadainkat is ki ne bocsássa és semmiképpen is ellenségünkkel ne értekezzen. Tizenharmadszor. Magyar és német lovas, gyalog hadainknak, azmely havonkénti fizetések jár, azt holnaponként adassa ki és annak kifizetése iránt hozzánk folyamodjon időben. Tizennegyedszer. Azmely követek, vagy magunk emberei az Tömösvary basátul 3 hozzánk jönnek, jóllehet az makói bírónak vagyon tőlünk is parancsolatja, maga is komolyan parancsolja meg, hogy mikor az Maros túlsó részéről, azoknak jövetelükről hír adattatik, azonnal Kegyelemeteknek adjon hírt és elegendő biztonsággal való kíséretet adván eleikben, kísértesse táborunkba, előre nekünk hírt adván, Ezt követvén el visszamenetelekben, úgy visszamenő útjokban is az oly követek iránt. Tizenötödször. Azmidőn valami lőszerek, vagy tűzszerszámok keze alá szállítatnak rendelésünkből, azoknak is porát megvizsgálja, újobban felporoztassa és megvizsgáltassa mi híjával vágynak, úgyszintén az ágyuknak kerekeit és bástyáknak hídállásait, azokon lévő kosárokat, vagy kalitkákat elkészíttettvén, tartsajó gondviselés alatt. Tizenhatodszor. Erősségbeli hadaink éléséről légyen szorgalmatos gondja és folyamodjon azon jószágbeli jószágfelügyelő hívünkhöz, hogj legkevesebb hat hónapig szükség esetében tartson és az élésnek kiosztására élésmestert rendeljen, Az sütő kemenczéket és élésházakat javíttassa ki, hová is sütőket, jó eligazítással állítson, Kézi és szárazmalmokat csináltasson. Tizenhetedszer. Az várnak épületi[t], azhol szükséges szorgalmatosan véghez vitetni igyekezzen; Ezen épületek kedvéért, mivel az mérnököket itt hagyjuk, azért abban, valamint ők akarják másként is parancsolatja vagyon, aztevő legyen, Vízárkainak szorgalmatos gondját viseltesse, hogy azmidőn az Tiszának, vagy Zagyvának árja lészen, akkor az árkokat vízzel telebocsájtassa. Minden előrebocsájtott pontok iránt élete és fejevesztése alatt köteleztetik, Kelt Szolnoknál lévő táborunkban, 4 az 1704. évben, augusztus hónap 20. napján. OL G-16. Rákóczi lt., Munkácson maradt iratok (I. 2.), 27. csomó. 600-601. - Nyomtatásban megjelent: BENEDEK Gyula: Iratok Szolnok megye történetéből 1686-1715. In: Zounuk 4. Szolnok 1989. 322-324. p. / 703 nyarán Rákóczi a Tiszántúl nagy részét elfoglalta. A kurucok 1703. szeptember 10-én érkeztek a szolnoki vár alá. 11 napi ostrom után Deák Ferenc, Szűcs János és Borbély Balázs ezredei gazdag zsákmánnyal elfoglalták a várat. Ezáltal megszerezték a tiszai átkelőhely kulcsát és szabaddá vált az út a kuruc seregek számára a Duna-Tisza közé. Rákóczi 1704-ben személyesen is járt a szolnoki várban, ekkor adta ki a vár rendtartására vonatkozó szigorú rendelkezéseit. 1 A vár parancsnoki beosztásában Szemere László Bertóthy Istvánt váltotta, majd utána - félév múlva - ismét Bertóthy István lett a várkapitány. 2 Jelszót. 3 A kölcsönös érdekek miatt itt is tettenérhetők a kurucok és a törökök kapcsolatai. Azonban a török katonai segítségről gyengesége miatt nem lehetett szó. 4 Szemere László beiktatásakor Rákóczi három napig volt táborban Szolnoknál, 1704. augusztus 18. és 20. között. Szolnokra Szeged felhagyott ostromától érkezett és Gyöngyösre igyekezett, az első fegyverszüneti tárgyalásra. 76

Next

/
Oldalképek
Tartalom