Zounuk - A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 26. (Szolnok, 2011)

TANULMÁNYOK - NOVÁK LÁSZLÓ FERENC: Nemesi ellenállás a Jászkunságban, különös tekintettel Jászapátira

Lovainak odaadásával segítette Tajti Istványt, és Mátét”. A kerületi vicekapitány azzal zárta le a kihallgatást, hogy ismételten csendességre, békességre, az elöljárók tiszteletére szólított fel, az elégedetlenkedők „az Városban Motust ne tegyenek”.69 Tajthyék továbbra sem voltak hajlandók forspont szolgálatot teljesíteni. Rákosi János felvégi polgár jelentette a tanácsnak 1818. szeptember 26-án, hogy „ezen észtben Ns Tajti Istvány és Máté nyughatatlanságaik végett az Járásban lévő Nemes Lakosokkal, a midőn az igaz sor reájok kerül, tellyességgel sémit sem vehet, noha őket minden illendőséggel rendeli el a hová parantsoltatik, tellyességgel nem mennek, épen nem szolgálnak, boszúsággal eresztik el Kerteikbűl, főképen a Tajtiak, jelessen Tajti Jánoson, a ki 150 forint Redemptiós földeket bír, épen sémit sem vehet, most Iltenter 4a Sept: Kotsérra vetette a. Pásztorok Kenyere alá nem ment, azal eresztvén a panaszolkodót, amint mászor szokta, nem érkezik, néki Heves Iványon nyomtatni való ” dolga van. Ugyancsak a felszegi polgár ezen a tanácsülésen fájdalmasan panaszollya: Hogy a mint tegnap Asztaller Fő Hadnagy Úr vitelére forspont alá Ns Tajti Györgyöt el rendelte volna, ezen szavakkal, minthogy az idén még Kegyelmed semmi szolgálatot sem tett vigye be JBerényben a Verbung Comendánsát azt felelte; Ő forspontra sohasem mégyen, őtet neis hajtogassa, hogy osztán Tajti Györgyön sémit sem vehetet, a Jelentő el ment Ns Tajti Istvány fiaihoz, azok ezen szavakkal utasították el a Kertbűi, mink forspont alá nem megyünk, eregy ebadta Balajti Antalhoz, azt hajtsd, azis tsak úgy tartozik forspont alá menni, mint mink. ”.70 Az apáti nemesek ellenállása 1820. júliusában érte el tetőpontját. Ennek kezdete volt a kocséri vetések elpusztítása fegyveres erőszakkal. Erről következőképpen számol be a tanácsülés július 11-én: „Sóti Ferencz Kotséri Puszta Gazdának itten fel olvasott Levelébűl hitelessen tudósíttatván ezen Tanáts a felől, hogy Városunknak az Felsőség, és az Ttes Ns Dsok előtt isméretes nyughatatlan Lakossai Ns Tajthy Istvány, Ns Dósa György, Ns Utassy Mihály, Bállá János, és Boros Ferencz, Kiss Mihály Dorozsmai Lakossal együtt, nem gondolván sem az Isten sem az ország Törvényeivel, be folyó észt: Julius Holnapnak óik napján Bállá János házánál, Tajti Istv. És Máté szérős Kertbéli Istállójokban, a felsőségnek több rendbéli Kegyelmes Parantsolattyainak ellenére tiltott Conventiculumokat tartani, és azokban azt, hogy általok Kotséron, az Ttes Ns Dsoknak kegyes rendelése mellett tett város vetései öszve törettessenek, sémivé tétessenek, el végézni mérészlettek, és azon törvénytelen végzéseket 7ik Júliusban valóságai végreis hajtani nem 69 70 146 JNSZML Jászapáti Tanácsülési jkv. 1817/19. 64. sz. 207-209. p. JNSZML Jászapáti Tanácsülési jkv. 1817/19. 391, 401. sz. 414, 417. p.

Next

/
Oldalképek
Tartalom