Zounuk - A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 8. (Szolnok, 1993)

TANULMÁNYOK - Zádor Béla: Jászkun nemzetőrség 1848-ban / 59. o.

Táborozás— Verbász 1848. július 15-én Szentkirályi főkapitány elnöklete alatt Jászberényben tartott „kisebb gyűlésen felolvassák Mészáros Lázár hadügyminiszter utasítását, melyben Kálmán Sándor ,, ... alkapitány urat a Jászkunsági 2500 nemzetőr haladéktalan kiin­dítása s Majsa alatt Kökényesi Szaniszló ideiglenes parancsnok vezénylete alatti egye­sülésre felszólítja megjegyezvén, hogy e sereg a kiindulás napjától a rendes honvédeket illető díjjal fog elláttatni. 66 Az elnöklő főkapitány ennek megfelelően „ ... e gyűlést az erélyes haladéktalan és pontos rendelkezésekre szóllítja fel. 67 A jászsági és kunsági nemzetőrök halasi egyesülése után, az összevont seregre vo­natkozó parancs kiadását követően Szabadka irányában indultak. 6 * Július 18-án Kis­szállás pusztán vonultak át, „ ... ahol az alsó majornál " megpihentek. Július 19-én Szabadkán táboroztak. Innen indultak, majd értek a verbászi táborba. 69 2004gyalo­gos és 502 lovas nemzetőrt számláltak. 10 A problémamentes megérkezést, hosszú utat maguk mögött tudva, az alapos előkészítés tette lehetővé. A félegyházi képviselő­testület 259 nemzetőrének szállításáról már július 9-én intézkedik. A szükséges, nem kevés előfogat kiállításával Kós Flórián képviselőt és Sallai László katonai biztost bíz­zák meg. A sátorkarók beszerzése Czakó János 2-ik bíró feladata. Fekete Pál képviselő a sátorponyvákról gondoskodik. 71 A nemzetőröket adó valamennyi település a félegy­háziakhoz hasonlóan cselekedett. Az Alföldön feltehetően sok tucat, a jászkun nem­zetőröket szállító fogat vonult. Köztük voltak a rendeletnek megfelelő élelmet és fel­szerelést szállító szekerek is. Július 24-én Szentkirályi Móric főkapitányt és királyi biztost Bács, Torontál, Csongrád és Csanád megyék teljhatalmú kormánybiztosának kinevezik. Feladata „ ... a törvény uralmát, a békét és rendet helyreállítani, mennél kevesb áldozattal, mennél kiméletesb módon és eszközökkel, de mindenáron helyreállítani — ha az eszközökben válogatni nem lehet." 72 Kinevezését a jászkun nemzetőrök verbászi táborozásának idejére fogad­ta el. Teljhatalmú kormánybiztosként az eszközökben nem válogatott. Kíméletlen volt. 73 A nemzetőrök megérkezésük után, a Ferenc csatorna északi oldalán táboroz­tak. A magyar kormány ugyanis a felkelt szerb területeket az egyéb magyarországi vi­dékektől őrvonallal kívánta elzárni. Ezt sorezredekkel és nemzetőr csapatokkal remél­ték megvalósítani. A Ferenc csatorna az őrvonal része volt. A jászkun nemzetőrök ver­bászi táborozása azt erősítette. 66 SZML JKK Levéltár jkv. 1365. 343. 67 Uo. 68 SZML JKK Levéltár jkv. 1366. 344. 69 HERENDI J. 1901.41. 70 A mai Bács-Kiskun ... Szerk.:IVÁNYOSI SZABÓ T. 1988. 230. 71 Uo. 225. 72 HERENDI J. 1901.43. 73 Uo. 73

Next

/
Oldalképek
Tartalom