Zounuk - A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 8. (Szolnok, 1993)

TANULMÁNYOK - Zádor Béla: Jászkun nemzetőrség 1848-ban / 59. o.

A felkelők őket állandóan zaklatták, nyugtalanították. Ellenük kisebb-nagyobb támadásokat hajtottak végre. A terepviszonyokat, szálláshelyeket,nagyra nőtt kukori­cásokat rejtőzésre, álcázásra jól kihasználták. Augusztus 1-én a szálláshelyek lerombo­lását és a magasra nőtt kukorica kivágását katonaság fegyveres fedezete alatt a jász­kun nemzetőrök végezték. A feladat végrehajtása közben a lázadókkal összeütközésre is sor került. A szenttamási szerb táborból Stratimirovic György parancsnoksága alatt megindult szerb támadás visszavonulóival harcoltak. 74 A kapott parancsot végrehaj­tották. Augusztus 8-án 2500 szerb felkelő Verbász irányába indított támadását vissza­verték. Batthyány Lajos miniszterelnök augusztus 11-i levelében írja „ ... a jászkun kerületi és aradvárosi nemzetőrségek vitézül viselik magukat, engedelmesek és hadi szolgálatra jól használhatók." 75 Augusztus 13-án a magyar hadsereg jobbszárnyát a szerbek újra megtámadták. A jászkun nemzetőrök ebben az ütközetben is részt vettek. A támadást visszaverték. Wollenhofer vezérőrnagy a jobbszárny parancsnoka a kormánynak küldött jelentésé­ben dicsérőleg ír „ ... a kaszákkal felszerelt jászok és kunok,,-tól 16 Szenttamás au­gusztus 19-1 ostromában Fock ezredes csoportjában 2 zászlóalj kunsági nemzetőr gya­logság és 3 század kunsági lovasság is részt vett. A nemzetőrséget a sáncok elleni ro­hamban nem lehetett kellően alkalmazni. A lovasság felderítő szolgálatra,szabad me­zőn az ellenség megrohamozására, üldözésére volt használható. Ezek következtében a kunsági nemzetőrök a csata idején tartalékot alkottak és megfigyelő szolgálatot teljesítettek. 77 A Szenttamásnál vívott harcokban Csányi Ferenc karcagi lovas trom­bitást lelőtték. Varga Gergely szabadszállási és Vadér Gerzson halasi nemzetőr hősi halált halt. Szentesi Sámuel madarasi nemzetőri ágyús kocsis, Muharai Márton jász­berényi és Kovács Mihály félegyházi nemzetőr betegségben halt meg. 78 Név szerint róluk tudunk. A szerb felkelők elleni, alapjában véve sikertelen harc Mészáros Lázár hadügy­miniszter déli harctéren tett szemléjét eredményezte. Szemleútján a jászkunokkal is találkozott. Útjáról, tapasztalatairól az országgyűlés augusztus 16-i ülésén beszámolt. Megemlítette nemzetőreinket is. ,A jászkunok is derék emberek, jó katonák, különö­sen a lovasság tünteti ki magát." 19 A hadügyminiszter szemleútján a jászkunokat is felszólította, hogy a megajánlott két hónapon túl is maradjanak szolgálatban. Ők erre hajlandónak mutatkoztak. Erről a Közlöny augusztus 19-i 71. számában a következő­ket olvashatjuk: „Hazánk jelen vészterhes helyzetében ... az alvidéki táborban létező nemzetőrök egyrésze áthatva édes hazánk szeretetétől, ott egész a győzelemig marad­ni magát felajánlotta, nevezetesen a hős Jászok és Kunok, a derék békési lovasság, az 74 RÉDEI István: Jászok és kunok az 1848/49-es szabadságharcban. Jászberény, 1989. 21. 75 RÉDEI I. 1989. 21.;OLCHVÁRYÖ. 1901. 44. 76 Uo. 77 OLCHVÁRYÖ.1901.48.,49. 78 HERENDI J. 1901.45. 79 Uo. 48. 74

Next

/
Oldalképek
Tartalom