Zounuk - A Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 4. (Szolnok, 1989)

ADATTÁR - Botka János: A Jászkunság megváltásának százados ünnepe (1845. május 20.) / 341. o.

jegyző Bathó Ignácz úr, ő Nagyságának, Nádori főkapitány úrnak, az elmúlt százados ünnepély rendezésében mutatott felette nagy és a nemzet becsét emelő fáradozásaiért hálát és köszönetet mondott, ... Ezután Nádori Alkapitány Kálmán Sándor úr jelentést tőn: hogy ő Fensége Május 2l­en estvéli 8 óra tájban szerencséssen Budára érkezett, - a kísérő küldöttség másnap 22­en szerentsés volt ő Fenségénél búcsúzó udvarlását megtenni, amikor ismé­telve magas tetszését, és megelégedését nyilvánítá ő Fensége. Nádori Főkapitány úr ő Nagysága is előmutatta ő Fenségének elutazása előtt itt JBerényben hozzá intézett Kegyes Leiratát, melyben mindenek eránti magas tettzésének nyilvánítását és tudatását hagyja meg Nádori Főkapitány úrnak, mint elnöknek, melly Kegyes Leirat az öröm édes érzetének gyakori kitörései közt fel (lábjegyzet folytatás az előző oldalról) get ad a Kerületi Közgyűlés összetételének megismerésére (SZML Jkv. 1845. 281-282.): „Ki­rályi Tanácsos és Nádori Főkapitány Verbói Szluha Imre Ür Ő Nagyságának elnöklete alatt jelenlévén Tekéntetes Nádori Alkapitány Kálmán Sándor, Kerületi Főjegyző Bathó Ignácz, Aljegyzők Barcsik Márton és Taczmann Károly, Levéltárnok Eördögh János, Hadi főpénztár­nok Taczmann István, Házi főpénztárnok Küry József, Alpénztárnok Szabó Sándor, Számvevő Kenéz Mihály, Főügyész Gózon László, Alügyészek Ozoróczky Gábor és Bozóky István, tiszte­letbéli Aljegyzők Hegedűs Zsigmond és Harsányi Mihály Urak. Jászkerületi Tisztviselők közül: Kerületi Kapitány Vágó Ignátz, Nádori Táblabírák Pethes Mihály, Muhoray András, Esküttek Horváth Pál, Mihálkovics János, Beöthy Miklós. Biztosok Antal József, Antal János, Halmay József, Telek József, t. Eskütt Ozoróczky Menyhárt. Nagykunkerületi Tisztviselők közül: Kerületi Kapitány IUéssy János, Nádori táblabíró Bozóky András, Esküttek Várady István, Hajdú Mihály, Biztos Tóth István. Kiskunkerületi Tisztviselők közül: Kerületi Kapitány Aczél István, Nádori Táblabírák Horváth Antal, Balajthy Vendel, Endre László, Esküttek Már Benedek, Baky István, Biztosok Gózon Imre, Nagy Károly. Jász Megyei Közönségek küldöttei: Jász Berénybül: Horváth Gábor tanácsnok, Muhoray János főjegyző, Árokszállásbul: főbíró Térjék Mátyás, főjegyző Móczár János, Apátirul: főbíró Nagy József, Dósa Ádám főjegyző, Kisérrül: Hetényi Sándor főbíró, Vadász János főjegyző, Ladányrul: Géczi Mihály főbíró, Ozo­róczky István főjegyző. Alsó Szentgyörgyrül: Vizi Ferenc főbíró, Morzál István főjegyző. Fén­szarubul: Kertész József tanácsos, Csordás Ferenc aljegyző, Dósárul: Juhász Mihály főbíró, Sedon Pál főjegyző, Jákóhalmárul: Horváth Antal főbíró, Sipos Imre főjegyző, Mihálytelekről: Kis András főbíró, Bathó Ignácz jegyző, Felső Szentgyörgyrül: Polgár Ábel főbíró, Rágó Albert jegyző. Nagykun Megyei Közönségek küldöttei: Karczagról: Szarka József főbíró, Katsó Lajos aljegyző, Kisújszállásrul: Várady Sámuel főjegy­ző, Túrkevibül: Tóth Mihály tanácsnok, Bátorkeszi József aljegyző, Madarasrul: Pólya Dániel főbíró, Oj Mihály főjegyző, Kunhegyesről: Józsa Mihály főbíró, Varga Imre aljegyző, Szent Mártonbul: Fazekas József főbíró, Nagy Antal főjegyző. Kiskun Megyei Közönségek küldöttei: Halasrul: Bikádi János főbíró, Sipos Sándor főjegyző, Félegyházárul: Endre Mihály tanácsos, Kalmár József főjegyző, Kunszentmiklósrul: Tóth István főbíró, Baki Ignácz főjegyző, Szabad­szállásrul: Varga Gergely és ifj. Varga Sándor tanácsosok, I ilepszállásrul: Túri István főbíró, Bankos István jegyző, Laczházárul: Galambos András főbíró, Tóth Mihály jegyző, Majsárul: Dávid József főbíró, Szabó László főjegyző, Dorozsmárul: Czékus János főbíró, Benke Antal főjegyző urak.'' 368

Next

/
Oldalképek
Tartalom