Zounuk - A Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 3. (Szolnok, 1988)

ADATTÁR - T. Bereczki Ibolya: Túrkeve és az ezredévi országos kiállítás - Iratok Hermann Ottó túrkevei kapcsolatainak történetéhez / 335. o.

sere és berendezésére a városi tanács erkölcsi és anyagi támogatását hazafias készséggel felajánlja.­SZMLTúrkeve Tanácsgyűl. jkv. 1895. 207-208. 5. Herman Ottó levele Czihat Károly túrkevei polgármesternek 1895. december 30. 4633/1895. Nagyságos Polgármester Úr! Az ezredéves kiállítás Igazgatósága e hó 20 kán kelt 10.377 számú átiratában közli velem Túrkeve városa nemes tanácsának haza­fias határozatát, mely arról szol, hogy a város fölajánlja az ősi „Kontyos kunyhónak" a kiállítás területén való Pinta Miklós számadó gulyás kezével eszközlendő, fölállítását; egyben arra szólít föl, hogy a végrehajtás részleteire nézve nagyságoddal lépjek érint­kezésbe. Legyen szabad, hogy nyomban a gyakorlati kérdésekre térhessek s ezekre nézve kérhessek feleletet. 1./ Mondja meg Finta Miklós: hány kéve válogatott, czímeres nádra van szüksége egy derék kontyos kunyhóhoz? 2.1 Be tudja e szerezni Túrkevíben a korczvesszőt? (mert a drót ki van zárva). 3./ Be tud-é szerezni egy derék, igazi pásztörberendezést? és mi az ára? 4./ Ha másodmagával jön^ hány flap alatt készülhet el? Én azon leszek, hogy a nádat itt beszerezzem; arra nézve pedig, hogy Finta a ki­állítás idejére feljöjjön — és milyen föltételek mellett — csak későbben határozhatok véglegesen. Azon vagyok, hogy ő reá bízzam az összes ősmagyar pásztorépítmények gondozását. Gyors és kegyes választ kér Budapest 1895. decz. 30kán tisztelő híve Herman Ottó (ceruzával írt bejegyzések a kérdések mögött:) 1. 100 kéve. 2. a korczvesszőt beszerzi itthon. 3. 20 f. 4. 3 nap alatt. Kétoldalas, kézzel írt eredeti levél. SZML Túrkeve Közig ir. XVI. 140/1894. 6. Czihat Károly túrkevei polgármester válasza Herman Ottónak 1896. január 4 4633/1895. Nagyságos Herman Ottó úrnak mint az 1896iki ezredéves országos kiállítás 1/9 csoport bizottság elnökének. Budapesten. Hivatkozással 112/1895 számú megkere­sésére tiszteletteljesen értesítem Nagyságodat, hogy a Kontyos kunyhó felépítéséhez 342

Next

/
Oldalképek
Tartalom