Zounuk - A Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 3. (Szolnok, 1988)

ADATTÁR - T. Bereczki Ibolya: Túrkeve és az ezredévi országos kiállítás - Iratok Hermann Ottó túrkevei kapcsolatainak történetéhez / 335. o.

Finta Miklósnak 100 kéve jó minőségű nádra lesz szüksége, — tudatom továbbá, hogy a' kontyos kunyhó építéséhez szükséges korczvesszőt Finta Miklós idehaza beszerzi 's magával viszi, - egy derék pásztor berendezést 20 forintért 's annak szállítási költségé­ért be fog szerezni, - a' kunyhót másodmagával — feltéve hogy Budapesten egy nap­számost kap — 3 nap alatt elkészíti.­További segédkezésemet szívesen felajánlom, mély tisztelettel vagyok Túrkevén 1896 évi Január 4-én alázatos szolgája Czihat Károly elküldetett 1896. Jani. 4. Orosz Levélfogalmazvány Herman Ottó levelének hátoldalán. SZML Túrkeve Közig. ir. XVI. 140/ 1894. 7. Kupa Árpád kérvénye a túrkevei városi tanácshoz 1896. január 23. 367/1896. Alulírott túrkevei lakos és polgár mint a tek. tanács előtt is tudva van az Ezredéves országos kiállítás néprajzi osztályának több szolgálatot igyekezett tenni, kü­lönösen a részen, hol az őspásztoréletre vonatkozó tárgyak gyűjtettek és azok túrkevei eredetűek. A városi tanács maga is hathatósan működött ez irányban, vendégéül ösmervén annak főintézőjét: Herman Ottó országgyűlési képviselőt, és ezen hathatós működés igaz hatásának tudható be azon körülmény: hogy az ezredéves kiállításon a magyar népélet élőképviselője, Finta Miklós gulyás-számadó személyében lesz előtüntetve. Ez okból mély tisztelettel kérelmezem, kegyeskedjék említett pásztor ruházatá­ból a következőket elkészíttetni vagy megvételét elrendelni: 1. drb. nyakatlan szűrt, szíjgyártó munkák nélkül. 2 pár varrót lóbőr csizmát sarok nélkül. 2 pár magyar patkót a csizmákra. 45 méter fehér vásznat, 1 drb. kun, vagy pásztorsüveget. A szűr elkészítését, Baraczka György szűrszabó, a csizmákat, Fias László csiz­madia, a pásztorsüveget Árendás Péter kalapos, a magyar patkókat, Illés László lakatos helybéli mesterek tudják és hajlandók a közönséges áron elkészíteni. Ruházatára vonatkozólag a többi részek — mindezeknél többek - magán ado­mányból és sajátjából fedeztetik. Tudván azonban városom elöljáróságának hazafias gondolkodását e szép, és a ma­gyar eredetiségre oly becses néprajzi irány bemutatására vonatkozólag, ismételve ké­relmezem: hogy a fentirt ruhákra a megfelelő költséget (50-60 frt.) azok elkészülte, és alkalmas volta után kiutalványozni méltóztassék. Kiváló tisztelettel maradván a tek. városi tanácsnak kész szolgája Kupa Árpád Túrkeve, 1896. jan. 23. Kétoldalas, kézzel írott eredeti irat. SZML Túrkeve Közig. ir. XVI. 140/1894. 343

Next

/
Oldalképek
Tartalom