Irodalmi Szemle, 2013

2013/2 - ELSÜLLYEDT MŰVEK - Sturm László: Vihar előtti és Vihorlát alatti csöndben (tanulmány)

E L SU L L Y E D T MÜVEK 4 Vő. pl.: „Magatartásának állandó emlékezésre beállítottsága, amely a prózát író lírai egyéniség és az anekdotizáló elbeszélőfurfang között ingadozik, sajátos vere­tét adott minden írásának. [...] Mindjárt legjobb értékeit mutatja: az elbeszélés, a mesemondás örö­mét, a különös, félig rendkívüli, félig hóbortos alakok megeleve- nítését, a hangulat furcsa meg­oszlását a fogható valószerűség és a ködös irrealitás között. A fantázia, amely valahogyan min­den történetét kiemelte a teljes valószerűségből, gazdag szálakon kötődik egy lebegő mesevilághoz. [...] Állandó hősei vannak, akik átsétálnak egyik regényből a má­sikba” (Thurzó Gábor: Komáro­mi János (1890-1937), Napkelet 1937, 752-753.); „Bálványozza a természetet, mulandóságérzésé- nek örök költögetőjét. Novellái sokszor kezdődnek, végződnek természeti képpel, de a kereten belül is nagy szerepe van az időjá­rásnak. [...] Neki mindig ott kell lennie valahol a cselekményben is, szereplőnek, közvetlen köz­vetítőnek. (Ebben rokona Móra Ferencnek.) [...] Ami történik, magában véve ritkán egész; az író melankóliája teszi teljessé. A lírai képekkel átszőtt mese kifogyha­tatlanul árad, színes, eleven nyel­ven, folyamatosan, az alakok és az író beszéde, szavajárása érdekesen vegyül. Az alakok nagy része pil­lanatkép, legfeljebb mellszobrocs­ka, néhány markánsan meghúzott vonással. Főhős ritkán van: az alakok összessége adja a regény hősét, a hangulatot” (Vajthó Lász­ló: Komáromi János, Pásztorűz 1930, 434.); „Az eposz hangjára emlékeztet az állandó jelzők hasz­nálata. [... ] De eposzra emlékez­tet a gyakran használt túlzás is” (Berényi László: Komáromi János írásművészete, Debreceni Szemle 1929, 8.); „...olyan erővel ír az ott­honról, mely számára a Felvidék s az emberekről, kik az örök tá­jat benépesítik, mintha soha más gű elbeszélés, a természetben való gyönyörködés, a valószerűség és az irrealitás különös keveredése, fő témái pedig a felvidék, a világháború és a kuruc kor.4 Komáromit értelmezői elsősorban Mikszáth- hoz, Gárdonyihoz, Mórához (a külföldiek közül pedig az oroszokhoz, főképp Gogolhoz) szokták hasonlítani.'1 Vagyis - Mikszáth mellett - olyan magyar írókhoz, akikkel szintén nem tud mit kez­deni a Nyugat kizárólagosságára épített kánonkép­zés. Gyaníthatjuk, hogy egy tágabb szemhatárú, szélesebb hagyománytudatú szemlélet teheti majd a helyükre ezeket a ma hol regionális, hol ifjúsági szerepkörbe száműzött alkotókat (és az említet­tekkel együtt Tömörkényt, Fekete Istvánt, esetleg Eötvös Károlyt, később Tatay Sándort stb.), akik­től rendszeresen egy tőlük többé-kevésbé idegen esztétika normáit kérik számon - amennyiben egyáltalán szó esik róluk.'1 Nem véletlen, hogy a „magyar észjárás” jellegzetességeit kutató debrece­ni professzor, Karácsony Sándor - akiről kevesen tudják, hogy nem csak a pedagógiának, hanem az irodalomkritikának is jelentős alakja - foglalkozott talán a legátfogóbban és a legmélyebben Komáro­mi munkásságával. Az Elment a nyárról írt sorait érdemes hosszabban idézni már csak a cselekmény ismertetése végett is (bár ezt sajátos értelmezéséhez sarkítva adja elő, bevallottan nem friss olvasmány- élményre támaszkodva) : „Összegyűjtött művei 30 kötete közt van egy vékony kötet, egy kis regény, Elment a nyár a címe. Arról mesél benne Komá­romi János, hogy a falusi intelligencia nyár eleji unalmában nem tudja már, mitévő legyen, kiadja hát az öregedő és vedlett segédjegyzőt földbirto­kosnak, házassági ajánlatokat kér a címére apróhir­detés útján, és jót mulat a többmázsás postán. Az igazi földbirtokos, a királyi kamarás úr meg Gelb Jakabra, a falu boltosára lövöldöz vadászpuskájával kastélya erkélyéről, csak úgy, passzióból, hadd tör­je a gyáva frátert egy kicsit a nyavalya. Éjszakának évadján a tanítót ugratja ki ágyából Öméltósága, s azonmód, lenge magyarban viszi magához úri há­54

Next

/
Oldalképek
Tartalom