Irodalmi Szemle, 2005

2005/9 - FÓRUM - Janek István: Cseh-szlovák-magyar diplomáciai kapcsolatok és tárgyalások 1938-1939-ben (előadás)

FÓRUM külügyminiszteri iratból értesülhetünk, amely négy elméleti lehetőséget vázolt: a) önálló Szlovákia b) Szlovák autonómia csehszlovák államszövetségben c) autonóm Szlovákia Magyarországhoz csatolva d) autonóm Szlovákia Lengyelországhoz csatol­va. Az elemzés szerint az első esetben Szlovákia csak akkor maradna életképes, ha gaz­daságilag hozzákapcsolódna Németországhoz, ugyanakkor további előnye, hogy bázi­sul szolgálhat a kelet felé történő német előrenyomuláshoz. A második megoldás Cseh­ország német megszállásával aktualitását vesztené. A harmadik verzió Magyarország­nak lenne fontos, Németországnak nem érdeke és a szlovákok sem támogatnák. A ne­gyedik alternatíva hamar elvetésre került, ugyanis Ribbentrop német külügyminiszter Szlovákiára vonatkozó ajánlatát a varsói kormány 1939 márciusában elutasította. MÜNCHENI EGYEZMÉNY 1938. szeptember 29-én Chamberlain, Daladier, Mussolini és Hitler részvéte­lével aláírták a müncheni egyezményt. A tárgyalások eredményeként a nyugati hatal­mak hozzájárultak ahhoz, hogy a Szudéta-vidék Németországhoz kerüljön. A csehek kezdetben ezt elutasították, de a nagyhatalmak segítsége nélkül nem vállalhatták a szembeszállást Németország haderejével, így kényszerűségből elfogadták azt. 1938. október 10-éig kellett átadniuk a Szudéta-vidéket Németországnak, melynek fejében Anglia és Franciaország garanciát vállalt az új csehszlovák határral kapcsolatban. A lengyel és magyar követelésekről csak az egyezmény függelékében esett szó. Eszerint az érintett államoknak a csehszlovák kormánnyal kétoldalú tárgyalásokat kell kezde­ményezniük, s amennyiben ezek nem járnának eredménnyel, akkor az ügy újra a nagy­hatalmak döntőbírósága elé kerülhet. Egy anekdota szerint Csáky István, aki akkor a magyar külügyminiszter kabinetirodájának vezetője volt, titokban és inkognitóban Münchenben utazott a konferencia előtt. Ciano di Cortellazzo Galeazzo olasz külügy­miniszterrel akart találkozni, de nem sikerült bejutnia szálláshelyére. A tanácskozás helyszínén azonban egy rendőrkordonon átjutva sikerült vele beszélnie és azt kérte tő­le, hogy Olaszország, mint Magyarország barátja, legalább annyit tegyen meg, hogy szorgalmazza a magyar felvidéki területi követelések szerepeltetését a záró kommüni­kében. Ciano közbenjárásának köszönhetően megvalósult Csáky kérése. A müncheni tárgyalások után Chamberlain és Daladier miniszterelnökök azt hitték, hogy a Szudé- ta-vidékkel Németország legalább egy évtizedre megelégszik, s így a fenyegetett béke megmenthető. A müncheni egyezménnyel azonban a nyugati hatalmak az 1919-es te­rületrendezés tarthatatlanságát is beismerték. A közép-európai térségben a politikai at­moszféra mindvégig veszélyekkel terhelt maradt és a revízió, valamint az egymás el­leni szövetkezés gondolata a legfontosabb külpolitikai célkitűzések közé tartoztak. A magyar kormány felismerte, hogy a müncheni egyezménnyel a versailles-i békemű összeomlott és esély van a magyar revíziós politika megvalósítására. 1938. október 2-án a lengyel csapatok megszállták a két állam közötti vita tár­gyát képező Teschent és környékét, október 5-én pedig Edvard Benes elnök lemondott. Másnap a Szlovák Néppárt Zsolnán kihirdette Szlovákia autonómiáját. Csehszlovákia a Monarchia mintájára dualista állammá alakult át. Csak a külügyek, a honvédelem és

Next

/
Oldalképek
Tartalom