Irodalmi Szemle, 1978

1978/8 - NAPLÓ - Varga Erzsébet: Krúdy Gyula és a Szepesség

Krúdy Mária Szindbád gyermekkora (Budapest, 1975) című könyvében részle­tesen beszámol apja podolinl éveiről. Tőle tudjuk, hogy a kisvárosban először Du- chonéknál kapott szállást a kisdiák: „Du- chonék háza a főúton állt, emeletes, szép, régi, sárgára festett ház, amelyet boltíves árkád kötött össze a szomszédos épülettel, ahol a gyógyszertár volt.” Duchon bácsi egyébként nem volt más, mint a városka polgármestere. Később Klebákék (Chlebá- kék?) kosztos diákja lett a fiú. „Klebák bácsi is a városnál dolgozott, főjegyző volt, és népes család feje. Háza ugyan­csak tekintélyes, szép, régi épület volt, sarokház, amely előtt virágoskert díszlett. A kert fűzfája alatt egy kis pad állt. A fiú legszívesebben itt olvasgatott.” Krúdy Mária könyvéből — egyebek között — azt is megtudjuk, hogy a podolini kisdiák Wittkó Mariskának (akire évtizedek múl­tán is emlékszik) és Fánikának, a hely­béli kocsmáros félárva kislányának udva­rolt, s hogy a podolini házakban akkor­tájt „citera szólt, az a pengetőhangszer, amelyhez itt mindenki értett, és amelyet a fiú itt ismert meg, de igazán megbarát­kozni soha nem tudott vele.” Krúdy Szindbád-novellái közül ilyen összefüggésben mindenekelőtt az Ifjú évek címűt kell megemlítenünk, amelyben a po­dolini kolostorról és herceg Lubomirski- ről esik a legtöbb szó, a figyelmes olvasó azonban azt is kiolvashatja belőle, hogy Szindbád szülei „pontosan megfizették a tandíjat a kolostornak, sőt egyszer-más- szor bort is küldtek a szentmiséhez, amelynél Szindbád piros szoknyában mi- nistrált. ..” Bár Krúdy elbeszéléseiben és regényeiben ritkaságszámba mennek az idegen szavak, az Ifjú években ezt is ta­lálunk: a podolini szolgabírót nem „szol­gabíró úrnak”, hanem „pán szolgabíró­nak” titulálják, s talán mondanunk sem kell, milyen környezetfelidéző hatással bír ez a magyar szövegbe „ültetett” egyetlen szlovák szó. Krúdy tehát nálunk, a Szepességben volt boldog, ahol kisdiák korában „ten- gerirablósdit játszott szombaton délután a gyors és kanyargó Poprádon, egy ócska és ingadozó tutajon.” A Szepesség életre szóló élményt jelentett számára, s bizo­nyára nincs még egy magyar író, akinek életében és művészetében olyan döntő szerepet játszott volna hazánknak ez a sajátos hangulatú, csodálatos tájegysége, mint éppen Krúdy Gyuláéban. Podolini té­májú regényén és számos Szindbád-novel- láján kívül szepességi környezetben — a XV. századi Lőcsén — játszódik egyfelvo- násos operája, a hűségről és a szerelem­ről szóló Az arany meg az asszony (zene­szerzője Kenessey Jenő), és szepességi környezetben játszódnak a — többségük­ben álmok és látomások formájába öltöz­tetett — „zsoldos-elbeszélések” is, ame­lyeknek hősei már a későbbi Krúdy-alte- regók előfutárai. Mindjárt az első Szindbád-elbeszélésben (Egy kis tánciskola. Világ, 1911. jan. 17. — később a Szindbád ifjúsága című kö­tetben Szindbád, a hajós címmel jelent meg) Krúdy az eddig álcázott alakmások helyébe önmagát állítja, maszk nélkül je­lenik meg előttünk, saját fiatalkori emlé­keit írja meg: „Szindbád, az ezeregyéj- szakabeli hajós történetünk előtt körül­belül huszonöt esztendővel kis diák volt a határszéli algimnáziumban, a Kárpát alatt, valamint a legjobb valcer-táncos a városka tánciskolájában. A mohos zsin­delytetők alatt, ahol az algimnázium meg­húzódott, Szindbád semmiféle nevezetes emléket nem hagyott maga után, a név­aláíráson kívül a torony falán;....” „A szeles, jéghideg levegőben Szindbád pok­rócok és bundák között arra az időkre gondolt, midőn kis diák korában erre leg­először utazott, és a főerdész lovait maga hajtotta, és az útra jól beborozott a kés­márki vendégfogadóban.” Az álomszerűség a Szindbád előtti Krú- dy-művekben általában még csupán színe­ző elemként jelenik meg, a Szindbád-no- vellákban viszon már teljesen eluralkodik, mondhatnánk úgy is: alaptónussá válik. Ez az oka, illetve a magyarázata annak is, hogy Krúdy legtöbbször meg sem neve­zi a várost, ahol Szindbád megfordul, más­kor meg csak a városka nevének kezdőbe­tűjét adja. így csak következtetni tudunk arra, hogy például a Kárpátok között elte­rülő M. azonos lehet Merénnyel, de bizto­sak lehetünk abban, hogy P., ahol Szind­bád a papok növendéke volt a kolostor­ban, Podolint jelenti. Az álomszerűség ter­mészetesen az alakok, a jellemek reális ábrázolásában is megakadályozza az írót. Ábrázolásukra tulajdonképpen nincs is szükség, hiszen valamennyien csupán mel­lékfigurák, epizódalakok egy álomban, a „főhős” — Szindbád — álmában. Egy-egy figurával azonban mégis sikerül az írónak — sokszor néhány sorba tömörítve — egy egész tájegységet, s a tájegység életének

Next

/
Oldalképek
Tartalom