Irodalmi Szemle, 1978

1978/8 - NAPLÓ - Varga Erzsébet: Krúdy Gyula és a Szepesség

régi középkorias stílusban tervezték az építők” — olvashatjuk Krúdy 1906-ban kiadott regénye, a Podolini kísértet Vala­mi előszóféle című bevezetőjében. Krúdy Gyula három évet (1888—1891) töltött Podolinban. Itt végezte el az ak­kori nyolc osztályos gimnázium alsó négy osztályát (illetve hármat, mivel a szat­mári iskolából megszökött kisdiákot mind­járt az algimnázium második osztályába vették föl), s a szepességi városka emléke egész életén át végigkísérte, mindvégig döntő, művészetét meghatározó élménye maradt: .. itt volt boldog, itt, ebben a csöndes, félig középkorias Városkában, ahol van egy utca, amelynek elején és végén bolt­hajtásba hajlanak a házak. A bolthajtás felett ablakok vannak, és egy ilyen ablak mögött lakott valamikor ő ...” — írja ké­sőbb Szindbádról, a hajósról, akit azonban nyugodtan nevezhetünk Krúdy Gyulának is, hiszen az Ezeregyéjszaka kalandos ha­jósának álarcában maga az író járta be újra meg újra azokat a helyeket, ahol ifjúságának boldog éveit töltötte. Az ezeregyéjszakabeli hajós kétségtele­nül egy volt a Krúdy-alakmások (Rezeda Kázmér, Nagybotos Viola, Idem stb.) kö­zül; méghozzá azok közé az alakmások közé tartozott, akik boldogok is voltak. Szindbád pedig éppen a mi tájainkon, a Szepességben volt boldog; Podolinban és környékén: Merényben (ma Nálepkovo), Késmárkon (Kežmarok), s minden bizony­nyal más városokban-falvakban is megfor­dult „azon a vidéken, ahol nagyszakállú papok mondják a misét, és a kis Jézus­nak drágakőből van a szeme”; azon a vi­déken, ahol a hó úgy világít, „mint álta­lában mindig a felvidéki városokban, ahol a haranglábban messzire látszanak a ha­rangok, és pontosan látni, amint éjfélkor lóbálni kezdi őket egy sötét árnyék. A kékfestő a folyó felé hamuszürkére festet­te a havat, mintha valamely új színt pró­bálna tőt lányok szoknyájához.” A kisdiák Krúdy első ízben nagyanyjá­val, az „álomfejtő” Radics Máriával, má­sodszor — az 1888-as karácsonyi szünet után — édesapjával utazott Podolinba. A mai szlovákiai városok közül Kassán és Poprádon időzhettek el: a kassai vasútál­lomáson át kellett szállniuk (s persze, közben az ízletes kassai sódart is meg­kóstolhatták), Poprád pedig akkor még végállomása volt a vonatnak, innen kocsi­val utaztak tovább Podolinba. A későbbi utazásokra egyébként már egyedül vállal­kozott a kis Krúdy. A podolini hagyomány szerint itt lakott Krúdy Gyula

Next

/
Oldalképek
Tartalom