Irodalmi Szemle, 1963

1963/5 - HAGYOMÁNY - Fábry Zoltán: Egy Fučík beszéd margójára

zeteket, népeket, kisebbségeket egymás ellen uszíthat. A német haragudjon a franciára, a lengyel a németre, a cseh, a szlovák a magyarra és megfordítva. A harag hőfokát és irányát a mindenkori kapitalista érdek szabá­lyozta. A tegnapi szlovákiai magyar kisebbség helyzetét sem határozták meg más törvények. A kosúti véres pünkösd áldozatai jogukért kiálló magvar földszegények voltak, de a csendőrsortűz értelmi szerzőit a cukorgyári részvényesek között kell keresni. Az osztalék tüzelt itt magyar dolgozókra: a profit, a mun­kanélküli jövedelem: a haszon. Az áldozatok magyarok voltak, de a részvényesek nagyrésze Prágában és Pozsonyban ült. És ezek a rész­vényesek nem jelenthették az ugyancsak sztrájkoló cseh és szlovák népet, csupán egy jelentéktelen kisebbséget. A részvényesek az uralkodó tőkés kisebbség képviselői voltak, néptől, dolgozóktól idegen elemek. Csak így érthető meg, hogy ugyanezen tőkés kisebbség magyar képviselői — a Szentiványiak és Szül- lők — miért engedték el szó nélkül a fülük mellett e halálos magyar sérelmet: a magvar zsellérek gyilkos hullását?! A kosúti csendőr- sortűzre csak a cseh és szlovák dolgozók és zsellérek szívében rezdült morajló felháboro­dás: a nemzettöbbség igaz haragja, mely ezen a síkon, a közös szociális elnyomatás tudatá­ban nem ismerhet többséget és kisebbséget. Július Fučík ezen a ponton kért szót. A szlo­vákiai haladó magyar értelmiségi ifjúság szervezetének — a Sarló-nak — kongresszusa 1931-ben, a kosúti események légkörében zaj­lott le, amit mi sem bizonyít jobban, mint az a tény, hogy a kongresszusi anyagot felölelő könyvet — „A Sarló jegyében“ — Major Ist­vánnak, „a földmunkásság bebörtönzött vezé­rének“ ajánlották. És ezen a kongresszuson jelent meg a haladó cseh értelmiség képvi­selőjeként Július Fučík! Július Fučík cseh viszonylatban, évtizedek múltán — az osztályharc kiélezettebb és tuda­tosabb fokán ismételhette meg Ady Endre nemzetiségi programját: „Magyar, oláh, szláv bánat mindigre egy bánat marad. . . Mikor fogunk már összefogni? Mi, elnyomottak, ösz- szetörtek, magyarok és nem magyarok?“ Ma­gyarok és nem magyarok közös ellenségét két nyelven és két Viszonylatban egyformán tu­datosíthatta mindkettő: a tőkés társadalmi rend elnyomatáson alapuló embertelen valósá­gát. Amit Fučík a kongresszuson mondott, és amit alább olvashatunk, az nem más, mint a nemzetiségi kérdés megoldásának egyik tör­ténelmi alapokmánya. És a Magna Charta egyik legfontosabb mondata így szól: „A ma­gyarok nemzeti felszabadulásáért nemcsak önök harcolnak... önök nem szabadok. Mi sem. S nem szónoki fogás, ha azt mondom, hogy az önök felszabadulásának a napja jelenti számunkra is a szabadság napját. Amikor Fučík egy elnyomott kisebbséghez szólott, így is mondhatta volna: a mi felszabadulásunk napja jelenti önök számára is a szabadság napját..., Fučík azonban megfordítva formu­lázta az igazságot. És ez nem udvariasság volt, de az erkölcsi elkötelezettség elemi megnyil­vánulása: az elnyomottak ügye és igazsága mindenekfölött és mindenekelőtt! „Tisztelt kongresszus, a cseh munkásság és a cseh forradalmi intellektuálok üdvözletét hoztam el önöknek a Sarló országos kong­resszusa alkalmából. Ez az üdvözlet azonban nem lehet és nem is puszta udvariassági aktus. A forradalmi proletariátus nem él üres formalitásokkal. A nemzet, melynek tagjaként vagyok itt, uralkodó nemzet ebben az ország­ban. Nem vagyok azonban tagja e nemzet uralkodó kisebbségének, nem is ez az ural­kodó kisebbség küldött engem. Küldetésem feladata, hogy e nemzet elnyomott és szen­vedő túlnyomó többségének üdvözletét tolmá­csoljam önöknek. Önök a nemzeti felszabadulásért küzdenek, a nemzeti elnyomás ellen harcolnak. A helyes útra találtak rá, ha tudják, hogy ez a felsza­badító harc a forradalmi proletariátus ügye. De tudniuk kell, hogy az Önök oldalán, a ma­gyar munkások és dolgozó parasztok oldalán ott állnak a cseh munkások és dolgozó pa­rasztok is. önök ismerik a cseh rendőröket és a cseh végrehajtókat, az elnyomásnak eme eszközeit. Nos, szükséges, hogy megismerked­jenek azokkal is, akik szövetségesei Önöknek, akik tudják, hogy kötelességük Önökkel együtt küzdeni. A magyarok nemzeti felszabadulásáért nem­csak önök harcolnak, magyar intellektuálok a magyar proletariátus soraiban, a magyarok nemzeti felszabadulásáért küzdünk mi is: mun­kások, prágai, brünni, hragyeci, osztravai in­tellektuálok s a többi elnyomott nemzetek mil­liói. Üdvözletünk egyben ünnepélyes jelent­kezés abba a nemzetközi egységfrontba, amely lépésről lépésre, ha veszteségekkel is, de győzelmesen halad a szabadság felé. Mindeddig kevés közvetlen kapcsolat volt köztünk. Hiányt jelentett ez számunkra is, az önök számára is. Ma, amikor az Önök munká­ját látom, azt is látom, mi mindent tanulhatunk módszerükből. Tanulni is fogunk. Ez az iskola a felszabadulás útjára tanít. Önök nem sza­badok. Mi sem. S nem szónoki fogás, ha azt mondom, hogy az önök felszabadulásának a napja jelenti számunkra is a szabadság napját. Július Fučík mindenütt és mindenkor az er­kölcsi elkötelezettség realistája volt. Mi, szlo­vákiai magyarok, hálával és büszkeséggel nyugtázhatjuk morális realizmusát! Korona­tanúk vagyunk: „Szerettelek benneteket emberek .. Július Fučík egyszerre és egyben lehetett haláltvállaló férfi és derülátó bizonyosság. Sze­rette az embereket, szomorúságot mulasztón vállalta keserveiket. Szerette az embereket: az örömért halt meg! „Nevemhez sohse ta­padjon szomorúság“: Fučíknak ez az üzenő testamentumos kérése elsősorban az élőket kötelezi. Aki elhagyja azt az utat, melyet Fučík mondanivalójával kijelölt és mártír­halálával törvénnyé hitelesített, az Fučík derű-

Next

/
Oldalképek
Tartalom