Evangélikus főgymnasium, Igló, 1901

89 Szabó Anthal g. Ic. .H-Dorogh, Hajdú m. 45 Szabó Béla r. le, Nagy-Sza­bnia, Bihar m. Szénfy Zoltán ág. h. ev. Nyí­regyháza, Szabolcs m. Szilágyi Jenő ev. ref. Berettyó­újfalu, Bihar m. Stojanov Wladimir g. kel. Tgló. Szlusny Kálmán r. 1c. Oláh- Dubova, Árva m. 50 Trestyánszlcy Kálmán r. le. H.-Bönörniény, Hajdú m: Vizy Zsigmond r. le. Tápió- Farmos, Pest m, Winter Adám ág. h. ev. Mező- Berény. Békés m. Magántanulók : Förster Béla ág. h. ev. Szepes-Olaszi. Matyasovits József r. k. Zsolna, Trencsén m. b) Tantárgyak. 1. Vallástan, hetenként 2 óra. A magyar protestáns egyház törté­nete Bereczky A. kézikönyve nyomán. THERN. 2. Magyar nyelv, hetenként 3 óra. K. k. Riedl Frigyes: „Poétika.“ A művészetek elmélete; a verstan áttekintése. A költői műfajok elmé­lete tekintettel történeti fejlődésükre; mintákul szolgáló remekművek ismertetése, Kisebb költői műfajok fejtegetve és emlékelve. A nagyobb költői műfajokból olvastattak és tárgy altattuk: A Zrinyiász. Elveszett alkotmány. Buda halála. Zalán futásából részletek. Két szomszéd vár. Cserhalorn. Bánkban. A csalódások. Fenn az ernyő nincsen kas. A fes­tészet és szobrászat áttekintése. írásbeli tételek: 1. Az elégedetlenség forrásai. 2. A szép uralma a költészetben. 3. Az elegia elmélete. „Mo­hács“ alapján. 4. A „Fülemile“ alapgondolata. 5. Lelkünk nemesítése kötelességünk. 6. Valláserkölcsi szépségek a Zrinyiászban. 7. Ember ter­vez Isten végez. 8. Az ember mint az idő fia s ura. 9. A színművészet hatása a társadalomra. stromp. 3. Latin nyelv, hetenként 6 óra. K. k. Cicero: Oratio pro Sexto Roscio Amerino, edit. Köpesdy S.: Vergilius: Aeneis edit. Pirchala J. I. k. I—VI.; Cserny és Dávid: Latin stílusgyakorlatok a VII. és ARII. oszt. számára; Wagner-Horváth: Római régiségek és irodalomtörténet. Bevég- zett tananyag: Ciceróból: Oratio pro Sexto Roscio Amerino; Vergilius: Aeneis 3-ik éneke egészen és az 5-ik énekből szemelvények. Latin stílus­gyakorlatokból 1—6. és 15—18-ik gy. Római régiségek; állami régisé­gek és hadügy. Kéthetenként iskolai Írásbeli dolgozat. GUHR. 4. Görög nyelv, hetenként 5 óra. Olvasmányok: Szemelvények He- rodotos műveiből edit. Dávid J. I. II. V. VII. VIII. X. Homér: Szemel­vények az Odyszeából edit. Kempf 4. Olvasott részek: Az istenek gyű-

Next

/
Oldalképek
Tartalom