Evangélikus főgymnasium, Igló, 1901

40 lése. Athene és Telemachos I-ső ének 1—305; Nausikaa Vl-ik ének 1—331; Odyszeus megérkezik Alkinooshoz VII-ik ének 133—347; Odyszeus a kérők közt XVII-ik ének 260—391. Nyelvtani ismétlés: a mondattan­ból az esetek és elöljárók használata. Havonként Írásbeli dolgozat. GUHR. 5. Görögpótló magyar, hetenként 2 óra. K. k. Badics Ferencz: „Ma­gyar irodalmi olvasókönyv.“ Balassa Bálint élete, irodalmi méltatása és több költeménye. Gyöngyösi István költészete. Kurucz költészet, több költemény tárgyalása. Csokonai Aritéz Mihály költészete. Kisfaludy Sán­dor. Iphigenia Aulisban, Rádó Antal fordításában. Schill S. Görög iroda­lomtörténet. Epika, lyra, dráma. BOGSCH. 6. Német nyelv, hetenként 3 óra. K. k. Dr. Heinrich: „Deutsches Lehr- und Lesebuch III.“ Irodalomtörténet a legrégibb időtől Klop- stockig; az egyes korokat, Írókat jellemző szemelvények olvasása és emlékelése. Havonként Írásbeli dolgozat. RÓTH m. 7. Földrajz, hetenként 2 óra. K. k. Scholtz Albert: Politikai föld­rajz.“ Az európai államok történeti fejlődése, természeti jellemzése, ipara, kereskedelme, lakosai és szervezete. RÓTH M. 8. Természettan, hetenként 4 óra. K. k. Fehér Ipoly: „Természettan.“ A természettudományok és természettan felosztása, a természettan kifej­tési módja. A mozgás nemei és törvényei. (Kinematika, a mozgás tárgya és oka. Dinamika). A testek sajátos tulajdonai. Szilárd, híg és légnemű testek egyensúlya és mozgása. Rezgéstan. Hangtan. (Általános törvények, hangébresztők, hangelemzés, hangterjedés). Fénytan: elméletek a fény mibenlétéről, a fény terjedése, fényvisszaverődés, fénytörés, szinszóródás, a szem. FISCHER. 9. Mennyiségtan, hetenként 3 óra. K. k. König: „Algebra“, Mocnik; „Stereomctria.“ Az algebra és geometria kapcsolata. A másodfokú egyen­letek elmélete. Két másodfokú egyenlet két ismeretlennel. A másodfokú egész függvény geometriai ábrázolása: maximum- és minimum-értékek. Binominális egyenlet. Reciprok egyenletek. A végtelen geometriai halad- vány. Szakaszos tizedes törtek. Kumatos-kamatszámitás: decursiv és an- ticipativ kamatozás, évi betétek, évjáradék. amortisatio. — A síklapu és görbelapu testek általános tulajdonságai, felszínei és köbtartalmai. Sza­bályos testek. — Analytikai mértan: Coordinata-reridszerek, a eoordina- ták átváltoztatása. A pont és az egyenes analytikai egyenletei. A kör analytikai egyenletei. Havonként iskolai írásbeli dolgozat. NIKHÁzi. 10. Görögpótló rajz, hetenként 2 óra. Egy órában emberi fejrészek és fejek rajzolása contourban és árnyékolással; egy órában ábrázoló mér-

Next

/
Oldalképek
Tartalom