Evangélikus főgymnásium, Igló, 1869

I. Tanodái krónika. 1869/?o. 1. A tanuló ifjúság szorgalmi s erkölcsi állapota. Midőn a lefolyt tanévről iskolai tudósitvá- nyunkat közrebocsátjuk, hű képét kivánjuk adni azon tanintézet szellemi munkásságának,hova közelről távolról annyi szüle hozta legdrágább kincsét, gyermekét. E munkásság 1869 ik szopt. 2-kán vette kezdetét, az iskolai évnek szokott ünnepélyes meg­nyitása és az iskolai törvények felolvasásával, végződött 1870-dik jul. 1-jén az érettségi vizsgák befejezésével. Krónikánk ez évet, tekintve tanodánk belső életét, általában -ag azon évek sorába fogja igtatni, melyre megelégedéssel tekinthetünk vissza, nem arra fektetendi a fősulyt, hogy sok tanuló látogatta tanintézetünket — mert a szám magába véve még nem határozza el a sereg kitűnőségét — hanem arra, hogy volt köztük sok jó is. A tanulók erkölcsi jellemének kiképeztetése a gymnasiumi tanintézetek első rendű teendőik közé tartozik, mivel a gymnasialis tanulók zöme kiválólag azon elem, melyből idővel polgári ügyeink vezetői és kezelői lesznek, ezek pedig fontos feladatuknak csak úgy felelhetnek meg, ha kellő értelmi erő mellett szilárd erkölcsi alappal birnak. Az iglói főgymnasium is főtekintettel van arra, hogy növendékeit mint becsület- és munka­kedvelő ifjakat adja át az életnek, és a tanintézet valódi értékét a tanuló ifjúságban munkálkodó önte­vékenységi szellem, az élénlcebb mivelődési vágy és a tisztességes magaviselet után Ítéli meg. Az a kérdés: mennyire volt áthatva e szellemtől az iglói tanuló-ifjuság a lefolyt tanévben? — Midőn e tekintetben elismerőleg nyilatkozunk tanuló ifjúságunknak a múlt évben tanúsított komoly törekvéséről, egyáltalában nincs szándékunkban magunkat jobbaknak bemutatni, mint a milyenek vagyunk. A nyári vizsgák alkalmával megállapított osztályzatok kielégítő eredménye mellett még különösen két szembeötlőbb tényre hivatkozhatunk, melyeket mint tanuló iQuságunk helyes irányáróli tanúbizonyságot örömmel jegyzünk fel krónikánkba. Az első az, hogy a felgymnasiumi dalkört újra életbe léptette; a másik az, hogy a több év óta buzgón működő magyar önképezde mellett ez évben még egy „német nyelvgyakorló kört11 alakított, melynek élepbe léptetése mennyi előitélffe: volt leküzdendő , azok fogják legjobban megítélhetni , kiknek alkalmuk van a középtanodai ifjúsággal naponként érintkezhetni. — A dalkör vezetését Payer Jenő t., a német önképző körét pedig Dr. Tavasi Lajos tanár volt szives a tanári conferentia felkérése folytán átvenni. Mind a három kör f. évi junius 19-én nagyszámú közönség előtt tartotta együttesen szavalati és ének-előadásait. így a felgymnasiumi tanulók szabad elhatározására hagyott egyéb tantárgyak, mint a fran- czia nyelv, rajz és gyorsirászatnak felkarolása hasonlókép a komoly törekvésnek bizonyságai. A szorgalmas felügyelet a tanulók erkölcsi viseletére, iskolán kívül is, a lefolyt tanévben a lehetőségig alkalmaztatott. Azzal nem dicsekedhetünk, hogy a büntetést nem kellett volna alkalmazni 3 törvényszegési eset sedes elé került, s azok egyike elutasítást vont maga után; igazgatói fegyelmi eljárás által 18 törvényszegésre szabatott büntetés, a legtöbb esetben éjjeli kóborlás és korcsma­látogatás miatt. A vallás-erkölcsi érzület ápolása tekintetéből nem mulaszták el a tanárok a növendékeket az isteni tisztelet látogatására folytonosan buzditani. A havonkénti filléres adakozásokból összesen 49 frt 41 kr. gyűlt össze, miből 25 frt a kerületi gyámintézet pénztárába küldetett, a többi pedig a templomban szükséges énekes könyvek beszerzésére, részint pedig a tantermeknek irószerekkeli felszerelésére fordittatott. Az ur asztalához az ifjúság a tanárokkal együtt f. é. apr. 2-kán járult. 2. Tanári személyzetet illetők. Jeszenszky Pál rendes és Madarász Gusztáv rendkívüli tanárok az 1869-dik évi szeptemberben Rozsnyón tartott kerületi gyűlés alkalmával letették a tanári vizsgát, a nyert tanári oklevél által különösen a classicus nyelvek tanítására képesittetvén. 1870-től fova az iglói gymnas. tanárai közül Bogsch, Guhr, Jeszenszky, Payer, Pákh, Scholtz és Tavasi tanárok léptek az országos tanáregyletbe. — A nmélt. b. Prónay G. egyet, főfelügyelő ur által Ácsára hivott tanári tanácskozmányon, valamint az 1869-ki egyetemes gyűlésen az iglói gymnasiumot Tavasi Lajos tanár képviselte. Az iskolai rend és a tanulmányok helyes kezelése érdekében a tanári testület a lefolyt tan­évben összesen 24 tanácskozmányt tartott, a mi az öszhangzatos és következetes eljárást hathatósan elősegité. 1*

Next

/
Oldalképek
Tartalom