Hidrológiai Közlöny 2011 (91. évfolyam)

6. szám - LII. Hidrobiológus Napok: „Alkalmazott hidrobiológia” Tihany, 2010. október 6-8.

39 Toxintermelő PL A NKTO Til RIX cianobaktérium fajok és PRYMNESIUM PAR VUM (HAPTOPHYTA) azonosítása molekuláris markerekkel Farkas Oszkár, Mosolygó Ágnes, Horgos Tamás, Vasas Gábor Debreceni Egyetem TEK-TTK Növénytani Tanszék, 4032. Debrecen, Egyetem tér 1. Kivonat:Az édesvizekben előforduló toxikus vízvirágzások okozói elsősorban egyes cianobaktériumok fajok közül kerülnek ki. A leggyakoribb ci­anobakteriális toxinok a ciklikus heptapeptid mikrocisztin (MCY) variánsai, amelyeket több genus is termelhet. Az adott cianobaktérium­faj toxintermelő kemotípusai, külső megjelenési sajátosság alapján nem különíthető el toxint nem termelő fajtársaitól. Több magyarországi víztérben Planktothrix cianobaktérium-fajok által előidézett vízvirágzást figyeltünk meg, így aktuálissá vált a Planktothrix fajok toxinter­melő képességének rutinszerű analízise. A mikrocisztin szintézist irányító génklaszter (MCY operon) több elemére tervezett primer segít­ségével a toxintermelő típusokat sikerült elkülöníteni a toxint nem termelő variánsoktól. A magyarországi félszíkes vizek jellegzetes kép­viselője a Prymnesium parvum alga amelynek tömeges elszaporodása, ahogyan korábban mi is beszámoltunk róla komoly halpusztuláshoz vezethet. Természetes vízmintából a GDP mannóz pirofoszforiláz, szinaptobrevin, fukokszantinklorofil a/c kötő fehérje és a glutation-S transzferáz génekre tervezett primerekkel multiplex PCR módszerrel sikeresen azonosítottuk a faj jelenlétét. Kulcsszavak: Planktothrix, Prymnesium parvum, mcy-gén, vízvirágzás.. Bevezetés A toxintermelő algák, cianobaktériumok tömeges elszaporo­dása felszíni vízterekben gyakran vezetnek természetvédelmi, környezet-egészségügyi és gazdasági problémákhoz. A jelensé­get édesvízi és tengeri élőhelyeken is megfigyelték a Föld szá­mos országában. A probléma kialakulásának tényleges okai ne­hezen általánosíthatóak, figyelembe véve, hogy a jelenséget több algataxon képviselői idézhetik elő sajátos megjelenési, fi­ziológiai jellemzőkkel (Reynolds és mtsai. 1975). Ugyanakkor számos tanulmány felhívja a figyelmet a felszín alatti és felszí­ni vízkészleteinket ért nagymértékű szervetlenanyag-terhelésre és egyes éghajlati viszonyok megváltozására, amelyek a tár­gyalt tömegprodukciók kialakulását elősegíthetik. Nemcsak az egyes vízvirágzások kialakulásához vezető problémák lehetnek egyediek, a vízvirágzások kialakulásért felelős szervezetek to­xintermelési viszonyai, jellemzői sem általánosíthatóak, kö­szönhetően az algatoxintermelés speciális jellemzőinek. A toxi­citásért felelős különböző anyagcseretermékek hatásai, kémiai jellemzői, genetikai háttere igen nagy változatosságot mutatnak különböző algaszervezetekben. A mérgező anyagcsere-termé­kek között találunk lineáris illetve ciklikus peptideket, alkaloi­dokat, lipopoliszacharidokat, fehérjéket, polién-poliétereket, a­melyek szerkezeti heterogenitásaiból adódóan változatos hatás­mechanizmussal és hatáserősséggel rendelkeznek (Welker és mtsai. 2006). Nagyban bonyolítja a helyzetet, hogy egy toxint több algataxon képviselője is termelheti, valamint egy adott szervezet több toxint is termelhet. Fontos felhívni a figyelmet, hogy a toxintermelés nem köthető adott fajhoz hiszen egy adott faj különböző populációja, különböző izolátuma kapcsán szá­molhatunk azzal hogy toxintermelő, de azzal is hogy mérgező anyagcsere-terméket nem termel. Egy adott fajhoz tartozó e­gyedek toxintermelő és toxint nem termelő kemotípusa nem különíthető el külső jellemzők, morfológiai sajátosság alapján, azaz egyszerű fénymikroszkópos analízissel a probléma nem oldható meg (Welker és mtsai. 2007). A toxintermelés legbiztosabb igazolása a mérgező metabolit, az algatoxin közvetlen mérése analitikai módszerekkel, amely megközelítés ugyan rejt magában néhány problémát (pl. új ed­dig nem ismert toxinok, toxinvariánsok kimutatásának nehéz­sége), mégis az egyik legbiztosabb út a toxintermelés igazolá­sára illetve kizárására. A megközelítés ugyan a legbiztosabb, de számos modern műszeres-analitikai eszköz, módszer meglé­tét ismeretét igényli (Fastner és mtsai. 1999, Vasas et al. 2004) Aktuális és igen fontos törekvés az algatoxintermelés hátte­rének megértése, amihez elengedhetetlen egyes molekuláris biológiai módszerek alkalmazása. Az elmúlt években a legis­mertebb cianobakteriális toxinok termeléséhez szükséges gén­klaszterek leírásra kerültek, amelyek alapján célzottan tervezett primerek segítségével egyes toxinspecifikus gének analízise ru­tinszerűen elvégezhető. A toxintermelés valamint a toxinterme­lő képesség igazolása molekuláris markerek segítségével fontos és alapvető eszköz lehet az algák, cianobaktériumok toxinter­melésének teljes megértéséhez, hiszen a problémakörben szám­talan kérdés megválaszolatlan. A leggyakrabban előforduló cianobakteriális toxin a mikro­cisztin, amelynek számos variánsát írták már le. A proteinfosz­fatáz-gátló hatással bíró ciklikus peptid hét aminosavból épül fel, és az egyes aminosavak variabilitásából adódóan már több mint száz variánst írtak le értelemszerűen változatos molekula­tömeggel és hatáserősséggel. Mikrocisztin-termelő kemotípu­sokat írtak le a Microcystis, Anabaena és a Planktothrix genus fajai esetében. A termelésért a peptid-szintetáz (PS), poliketid­szintáz (PKS) enzimrendszer felelős, amelyet kódoló gének folytonos mikrocisztin-szintetáz klaszterbe csoportosulnak. A klaszter hasonló elemekkel, de eltérő elrendezéssel jelenik meg a különböző genuszba tartozó mikrocisztin-termelő fajokban (Mbedi és mtsai. 2005). A prokarióta cianobaktériumok mellett hazánkban is megfi­gyelhető egyes eukarióta algafajok tömeges elszaporodása. To­xintermelésüket és azok következményeit megvizsgálva egyér­telműen a haptophyta Prymnesium parvum más néven aranyal­ga tekinthető a legveszélyesebb szervezetnek víztereinkben. Az aranysárga elszíneződést okozó algafaj leginkább nagy vezető­képességgel rendelkező félszikes vizekben szaporodik el töme­gesen. 20 000-40 000 egyed/ml-es egyedszám esetén a követ­kezmények végzetesek lehetnek az adott víztér halfaunájára nézve, hiszen az algatömeg által termelt komplex toxinkeverék következtében a halak keringése és oxigénháztartása felborul és tömeges pusztuláshoz vezet (Shilo, 1981). Célunk a mikrocisztin szintézist irányító génklaszter (MCY operon, 1. ábra) több elemére tervezett primer segítségével a toxintermelő Planktothrix típusokat elkülöníteni a toxint nem termelő variánsoktól. Célunk volt továbbá a természetes víz­mintából a GDP mannóz pirofoszforiláz, szinaptobrevin, fo­kokszantin-klorofil a/c kötő fehérje és a glutation-S-transzferáz génekre tervezett primerekkel multiplex PCR módszerrel iga­zolni az aranyalga (P. parvum) jelenlétét. Anyag és módszer Mintavétel: Vizsgálataink során Planktothrix rubescens és P. agardii tömegprodukcióból gyűjtöttünk sejttömeget, amit fa­gyasztás és fagyasztva-szárítás után tároltunk. A mintavételi helyeket az l-es táblázatban foglaltuk össze. A Prymnesium parvum tartalmú mintát 2010-ben a makói dögös-tóból gyűjtöt­tük. 2 liter merített vízmintát centrifugálással tömörítettük. Toxinanalízis: A mikrocisztinek sejttömegből történő méré­sére, meghatározására két módszert alkalmaztunk. A gyors ana­lízist kapilláris elektroforézissel végeztük az általunk kidolgo­zott módszer szerint. A toxin jelenlétének megerősítésére illet­ve azonosítására MALDI-TOF tömegspektormetriás analízist végeztünk. PCR vizsgálatok: A Planktothrix fajok mcy gének analízisé­hez Mbedi és mtsai által ajánlott primereket és körülményeket alkalmaztuk. A P. parvum PCR vizsgálatát Schomna et al. a­lapján végeztük (Schomna et al. 2010).

Next

/
Oldalképek
Tartalom