Hidrológiai Közlöny 2010 (90. évfolyam)

4. szám - Papp Ferenc: Az öntöző vállalatok (1948. március 18–1956. július 1.)

4 HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY 2010. 90. ÉVF. 4. SZ. Az úszó szivattyútelepek üzemben tartása, a konstrukci­ós fejlesztésben való közreműködésben magam is tisztelet­tel emlékezem felsorolt előjáróimra, és emlékezem még Si­óréti József, Bóza János és Sólyom Sándor munkásságára. 2. ábra. A tiszafüredi szivattyútelepes öntözőrendszer Az öntöző vállalatok megszűnése A két nagy önálló vállalat helyén az Országos Vízü­gyi Főigazgatóság elnöke 1956 július l-jén létrehozta az I. sz. (Kunhegyes székhellyel), illetve a II. sz. (Gyula székhellyel) Vízgépészeti Vállalatot. A Közép-tiszai és Körös-vidéki öntöző vállalatok ezzel jogilag megszűn­tek. Személyi állományukat, értékeiket az I. sz. és a II. sz. Vízgépészeti Vállalatok és a területi vízügyi szervek vették át. (Az I. sz. Vízgépészeti Vállalat igazgatója Ho­ós János, a II. sz. Vízgépészeti Vállalat igazgatója Szögi Antal lett. A tiszántúli öntöző vállalatok szerveződése, alapítása, működtetése, megszüntetésének története, az alig megta­lálható iratok felhasználásával, és a leírt visszaemlékezé­sekkel nem teljes körű, csak hiánypótlásnak tekinthető. Egy intézmény, egy vállalat életében 8 év nem hosszú idő, de lehet küzdelmes és tanulságos, az egyének életé­ben pedig meghatározó. Ezért kaptak helyet a még élők közül azok, akik szívesen emlékeztek vissza a Tiszántúl öntözésének küzdelmes hőskorára. Az öntöző vállalatok munkáját azzal az értékmérővel még nemigen értékelték, hogy az úszó szivattyútelepek­kel összehoztak akkora szivattyúkapacitást, amely azo­nos 3 örvényi szivattyúteleppel, azaz 3 tiszafüredihez ha­sonló öntözőrendszer vízellátásával. Pedig akkor ez volt az igazi érték! (Ismereteim szerint a tiszafüredi öntözőrendszer akkor Európa egyik legnagyobb öntözőrendszere volt.) Az öntöző vállalatok területi elhelyezkedése. (Térkép) Visszaemlékezések A 87 éves Bóza János volt műszaki vezető visszaem­lékezése. A Közép-tiszai Öntöző Vállalat - ismereteim szerint ­1949-ben alakult a Szolnok megyei mezőgazdasági szö­vetkezetek és a megyei Pártbizottság kérése és döntése a­lapján. Az FM Öntözési Főosztályának akkori vezetői ezt figyelembe vették s felkarolták. Felhasználták a Kun­hegyesen már meglevő Öntözési Vállalat tapasztalatait is. A Főosztály döntése alapján a megyei Vízügyi Igaz­gatóság tevékenységi körét módosították (első és másod­lagos vízkivétel) és létrejött a Közép-tiszai Öntöző Vál­lalat szolnoki székhellyel. Ezen vállalathoz kinevezésre került Kispál József i­gazgató, aki a Balatoni Hajózási Vállalattól átvett kikötő pontonokat össze szereltette és a Kunhegyesen elkészí­tett tervek alapján - beleértve a bekötési csomópontokat is (lengőcső, csuklók), - saját vállalati vontatóhajóval az üzemelés színhelyére, a rizs vetési ideje alatt kiszállítot­ta. Lényeges szempont volt, hogy legkésőbb április 24-ig (Szent György nap) az elvetett rizs kelesztő, sekély á­rasztást kapjon a madárveszélyre is tekintettel. E fontos időpont tekintetében mentek a téli gépjavítá­sok a szolnoki gépműhelyben (Neugebauer féle volt ma­lomépület), később a Mártírok útja és a Raktár utca sar­kán lévő telephelyen. A javítások után megfelelő szállí­tókocsikkal a még össze nem szerelt úszómüveket levit­tük a kb. 200 méterre lévő Tisza partra, elvégeztük szük­ség szerint az újramázolást, megkezdődött az úszómű ös­szeszerelése és vízrebocsátása. Közben az úszóműhöz tartozó szivattyúszerkezet és nyomórendszer összeszerelése is megtörtént. A szivaty­tyúk és meghajtó motorok felszerelése a vízkivétel hely­színén történt. Kedvező vízállás esetén az ártéri vízelve­zető csatornába épített csatlakozócsőhöz az úszómű hoz­zá lett csatolva és drótkötelekkel kikötve. Egyidejűleg a folyómeder szélébe tartócölöp állványt építettünk a len­gő-nyomócső tartása céljából. A már említett vontatóhajóval és tehergépkocsikkal láttuk el a vízkiemelő úszómüveket, illetve a stabil szi­vattyúegységeket üzemanyaggal. A Tisza balpartján lévő vízkivétel úszóműve és szivattyúi elektromos motorok­kal üzemeltek PT rendszerű 22-es kétlépcsős szivattyú­val. A Szolnok melletti, milléri szivattyútelep PT 11 egy­lépcsős dupla vízszállító képességű berendezéssel lett felszerelve és az árvédelmi töltés fölött szivornyák emel­ték át az öntözővizet. Ezen szivornyák az időközben Szolnokhoz csatolt kunhegyesi kirendeltségen lettek Szögi Antal tervező közreműködésével Gagán József és munkatársai irányításával legyártva. A Közép-tiszai Öntöző Vállalat úszó vízkivételei A vízkivétel helye A berendezés jellege A vezető gépész neve Kisköre 2 db 10 egys. úszómű Fülöp István Tiszasüly­Sajfok 4 db 10 egys. úszómű 8 m 3/s teljesítménnyel Somodi János + 2 db szivomya Tiszasüly régi 6 m mély akna, dízel motor Ifj, Cselényi István centrifugál szivattyú Kőtelek 2 db 10 egys. úszómű Horváth Béla Homorszög 1 db 4 egys. úszómű Vasas Sándor Miller 1 db robbanó motoros szivattyú id. Bendó János + 2 db szivomya

Next

/
Oldalképek
Tartalom