Hidrológiai Közlöny 2008 (88. évfolyam)

4. szám - Faludi Gábor–Nebojszki László: A Mohácsi-sziget kialakulása és vizeinek történelmi változásai

47 A Mohácsi-sziget kialakulása és vizeinek történelmi változásai Faludi Gábor 1 - Nebojszki László 2 'ADUKÖVÍZIG, 6500. Baja, Széchenyi István u. 2/c., 2Szent László ÁMK Vízügyi Szakközépiskola, 6500. Baja, Katona József u. 3. Kivonat: A Bajától a szerbiai Bezdánig húzódó Mohácsi- (Margitta)-szigetet az 1870-es évekig minden jelentősebb dunai árhul­lám elöntötte. A Ferenc-csatorna megfelelő vízellátását - a Baracskai-Duna egyes szakaszainak felhasználásával - az e­redeti tervek szerint biztosító Baja-Bezdáni tápcsatorna elkészülte (1875), majd a későbbiekben elvégzett ármentesítési és belvíz-levezetési munkák a terület lefolyási és vízrajzi viszonyait jelentősen átalakították. Napjainkban, amikor a víz stratégiai elemmé válásának időszakát éljük, fontos feladattá vált a meglévő felszíni vizeink, víztestjeink ökológiai álla­potának megőrzése és javítása. A dolgozat történeti visszatekintésével ehhez szolgáltat adalékokat. Kulcsszavak: vízügyi történelem, Mohácsi-sziget, Duna, vízrendezések, élővilág, kultúrtörténeti értékek „A margittaszigeti belvízrendszer - a sziget természeti a­dottságaihól következően - a magyarországi Duna és Ti­sza egyik figyelemreméltó belvízrendszere, melynek külö­nös jelentőséget ad az, hogy az egyébként igen jó termő­képességű sziget legnagyobb részéről az összes belvizeket csak átemeléssel lehet eltávolítani." Ihrig Dénes, 1958,, Bevezetés A Duna Bajától délnyugatra, a Kádár-sziget alatt éri el a Mohácsi-táblát. Itt kezdődik és a szerbiai Bezdánnál végződik az a Mohácsi-sziget, amelyet gróf Luigi Ferdi­nando Marsigli 1726-ban megjelent Duna-monográfiájá­nak első kötetében - a folyó magyarországi és szerbiai szakászának legnagyobb szárazulatai között említve - az alábbiak szerint jellemzett: ,,Mohács szigete a Duna jobb partjára épült mezővárosról kapta nevét, erdővel és mocsárral van tele; hossza csaknem négy mérföld, szé­lessége pedig kettő " (Deák, 2004). A földtörténet geológiai változásainak eredményekép­pen a Duna mederfenekének Budapest alatti részén a görgetett kavics szilárd réteggé állt össze, így e szaka­szon a folyó csak kis mértékben kanyarog. Azonban a vi­szonylag stabil meder szélei, a partok, - lazább összetéte­lük miatt - kiszélesedésre teszik hajlamossá a folyót. A helyzet Pakstól jelentősen megváltozik: a lecsökkent e­sés miatt a Duna felső szakaszáról kavics ide már nem jut el, és a közel állandó medret a szabályozások előtt meanderek váltották fel. Amíg a Baja feletti szakaszt a­lapvetően a főágról lefüződő kanyarulatok szövevénye jellemezte, addig a Baja alatti részen - a továbbra is jel­lemző kanyargósság mellett - a folyó két ágra szakadva a Mohácsi-szigetet ölelte közre. A harmadkorban a Duna nem erre folyt, így a geológiai szempontból fiatal üle­dékben földtani érdekesség a triász kori mészkő kis fel­színi kiterjedésű előbukkanása a sziget északi részén, az egykori Baracskai-Duna (a mai Füzeséri-Holt-Duna) é­szaknyugati kanyarulata mellett fekvő Vár- vagy Vári­pusztánál. Az elnevezés onnan származik, hogy a XIX. században a hajóvontatók az itteni csárdában vártak, itt pihentették váltólovaikat (Pesti, 1982). Egy másik leírás szerint a vontatott hajó alkalmazottainak egy része addig múlatta itt az időt, amíg az uszály a folyókanyarban o­lyan helyre ért, hogy a legrövidebb úton el tudják érni ví­zi jármüvüket (Halász, 2000). Itt, Váripusztánál, az Al­föld nyugati peremének sík területén nem megszokott, hogy követ is fejtsenek. A kőbánya müvelése a II. világ­háborút követően szűnt meg, a felhagyott tevékenység helyét gödrök jelzik. Szabad árterület lévén, rendszeresen elöntötte a szige­tet az ár, s a Duna szélső vízállásai által biztosított dina­mika - már ősidőktől - kedvező adottságokat teremtett az ártéri haszonvételek hagyományos formáinak kiteljese­déséhez. Az 1870. évi XXXIV. törvénycikk alapján meginduló vízrendezési munkák gyökeres változást hoz­tak a helyi viszonyokban. A Baracskai-Duna medrének részbeni felhasználásával kialakított Baja-Bezdáni táp­csatorna mentén épített töltések útjában álltak a termé­szetes lefolyásnak, és különösen a sziget déli, délkeleti része kezdett elmocsarasodni, elposványosodni (Alb­recht, 1883). A földművelésügyi miniszter által hivatal­ból megalakíttatott és az 1899. szeptember l-jén műkö­dését megkezdő Margittaszigeti Armentesítő és Belvízle­vezető Társulat tevékenysége nyomán indult meg a mun­kák új fejezete. Az elkészült dunai töltések és belvíz-le­vezetések nyomán a szántóföldek területe a rétek és lege­lők rovására az 1920-as évek végére a társulat területén 16300 kataszteri holddal nőtt (Kenessey, 1931). Követ­kezményként a XX. század elején az addig jellemző ex­tenzív állattartást felváltotta a földmüvelésre alapozott megélhetés. Ez a sziget olyan komplex-valóság, amelynek létezésé­ben, sorsának alakulásában - a múltban, a jelenben és a jö­vőben is - meghatározóan és látványosan központi tényező kontinensünk legnagyobb folyóinak egyike, a Duna, ponto­sabban a víz. Több évtizedes helyismeretünk és a sziget természet- és ember- alkotta egy-egy területének, összetevőjének konkré­tabb elemzése, néhány értékének megóvásában-újjáéleszté­sében való szerény közreműködésünk adja az alapját annak, hogy megkíséreljük összefoglalni a szigetről kialakult eddi­gi ismereteket, és bepillantunk ökológiájába, kultúrájába is. Hiszen mi magunk is mellette - vele — benne élünk. A sziget kialakulása és múltja A vidék honfoglalás kori történelméről Anonymus Gesta Hungarorum című munkájában találhatunk uta­lást: „... Árpád vezér meg nemesei innen előnyomulva egészen Titelig mentek, s odáig meghódították a népet. ... Innen pedig a bodrogi (értsd Bács-Bodrog-) részekre tértek, és a Vajas vize mellett ütöttek tábort." A Vajas Györffy György szerint olyan folyóvizet jelölt, amely a Kalocsa melletti Foktőnél ágazott ki a Dunából és mel­lékágként - a mai Mohácsi-sziget ősét jelentő szigetsze­rű szárazulatot a Dunával közrefogva - mintegy 150 kilo­méter után, a szerbiai Bács közelében tért vissza a folyó­ba. Nem egyetlen nagy sziget alakult ki, hanem több ki­sebb-nagyobb: az állandóan változó ártér lelűződött holt­ágai helyenként összekötötték a két vizet. A ma Szerbiá­ban fekvő Monostorszeg és Apatin között olyan jelentős mederváltozások történtek, amelyeknek eredménykép­pen a Vajas átkerült a Duna túlsó, nyugati oldalára (Györffy, 1966).

Next

/
Oldalképek
Tartalom