Hidrológiai Közlöny 2007 (87. évfolyam)

2. szám - Papp Ferenc: A Berettyó 1966. évi jeges árvizének története és tanulságai

PAPP F.: A Berettyó jeges árvizének története 7 csatorna medrét egyben ellennyomó medenceként is tudtuk felhasználni. A munka végzésére több műszakit és nagyszámú kézi munkaerőt irányítottunk a helyszínre. 10-én hajnali 4 órakor már 800 ember dolgozott a loka­lizációs vonalon, s aznap a déli órákig ezt a számot kb. 5000 főre növeltük. A 16 km-es lokalizációs vonal leg­mélyebb pontjain ember embert ért, egyes helyeken mé­gis csak néhány cm-rel előzte meg a lokalizációs töltés emelése a kitört vízszint emelkedését. A védekezés második napja (1966. február 10.): 0.15,.Papp Ferenc a Berettyói Szakaszmérnökséget értesítette, hogy Varga Gyula, Kvasz Jenő, és Csipai Imre a lokalizáci­ós vonal tervezéséhez útba indult Szeghalomba." 0,25„Páifi Jenő megismétli Gellay Mátyás jelentését, hogy a bp-i 12+800-12+850 szelvények között átszakadt a gát .a 11+700-11+800 szelvények között, s a rézsű függőlegesen beszakadt a mentett oldali koronáéi vonalában.A honvéd­ségi osztag már nem tudott bemenni. - 11 ember egy pótko­csin bent maradt a Kutas-Berettyó között, mivel a víz miatt már nem tudtak kijönni. Sürgős intézkedést kér a mentésre. A Csökmőre vezényelt erő Szeghalmon keresztül próbált a helyszínre jutni." 0,30„Papp Ferenc sürgős intézkedést kér az OVF-től a 11 em­ber kimentésére. (Motorcsónakot, helikoptert és kétéltű jár­művet.)" 0,30„Kovács Sándor a debreceni repülőtérhez fordult helikop­ter kérése ügyében a bent rekedt dolgozó kimentésére. (E­redménytelen.) 0,35„Ambrus István a TB elnöke értesítette B. újfalu járási ta­nács vb-t és Újiráz község tanács vb-t, hogy a község kiürí­tését kezdjék meg." 0,35„Beleznai Tibor jelenti: a Kálló jobb oldalán az 1370. szelv.-ben nagyobb buzgárok keletkeztek." 0,40„Papp Ferenc a következő utasítást adta a B. újfalu járási tanácsnak: Darvas község készüljön fel arra, hogy Csökmő községet is ürítik és a közlekedési utakat biztosítsák." 0,45„Ambrus István a TB elnöke Újiráz községi tanács vb el­nöének: Újiráz községnek Vésztőre történő kiürítését kezd­jék meg. A kiürítést azonnal meg kell kezdeni." 0,50„Papp Ferenc jelentést tett Dégen főigazgatónak a töltés­szakadásról: A kiürítésre intézkedett a védelemvezetés. In­tézkedett a honvédség mozgósítására a kiürítési munkála­tok végrehajtására. Kéri segítségét a 11 dolgozó kimenté­sére. Kér 10-15 rocsót, tehergépkocsikat, helikoptert." Ezt a jelentést a lakására tettem, mert úgy ítéltem meg, er­ről tudnia kell. Határozott bátorítást és cselekvési bizta­tást adott. 1,00„Papp Ferenc utasította a B. újfalu-i Szakaszmérnökségen tartózkodó Némethy László mérnököt, azonnal menjen Szeghalomba Zalánjfy László kisegítésére. Egyben utasítást adott Újlaky Zoltánnak, hogy a kiürítésnél mint műszaki működjön közre. Utasította, hogy először Csökmőt Zsákára, Újiráz lakosságát Vésztőre ürítsék." 1,05„Papp Ferenc közli Újlaky Zoltánnal, hogy Dégen főigaz­gató 10 rocsót, 3 kétéltűt, továbbá 1000 katonát irányított Szeghalomba. 4 rocsót küld Miskolc, melyből 2 -t Csökmőre kell küldeni. Intézkedés megtételét sürgeti Újlaky Zoltánnál all dolgozó mentésére." 1,15„Ambrus István telefonon keresztül riasztotta Kiss Sándor gépkocsivezetőt, rajta keresztül további 3 gépkocsit és veze­tőjét, ugyanakkor intézkedést tett dr. Kolozsvári Lajos vb titkár, dr. Vigh József és Tokaji László vb elnökhelyettesek, valamint Hegedűs Gábor megyei légoltalmi parancsnok a­zonnali berendelésére." 1,15„Kovács Sándor utasítja Szaláncy Józsefet, hogy az AKSZ készletéből 2 rocsótestet azonnal küldjön Csökmőre." 1,20 „Ambrus István TB elnök a derecskei járási tanács vb el­nökét utasítja, szervezze meg a járás gépkocsi parkját és azt irányítsa Csökmőre és Újirázra. Kéri, hogy a gépkocsik el­indításáról adjon jelentést a 41-07 telefonszámon." 1,21 ..Zalánjfy László intézkedése a csökmői szakadás elfogásá­ra: Anyagmozgatás a mentett oldatról, 100-150 m-re a sza­kadástól. Ha másként nem lehetséges, az anyagot vállon szállítsák." l,22„Megérkezett Gódor Ferenc MSZMP Megyei Bizottság tit­kára, akinek Papp Ferenc jelentést tett az eseményekről, a végzett munkákról, az anyag és munkaerő biztosításáról." 1^5 „Sándor Tibor jelenti, hogy 23.00 órakor elindult 250 fő­nyi honvédségi erő még nem érkezett meg Csökmőre. (Dar­vason vannak). Utasítás: Saját belátása szerint foglalkoz­tassa őket a lok. töltés építésénél és kiürítésénél" l,33„Gódor Ferenc Sziklai alezredest berendelte a belső kar­hatalom részéről közerő biztosítása érdekében." 1,35„Békési őrnagy, a szovjet parancsnokságtól kér helikoptert 11 ember kimentésére. (Eredménytelen.)" 1,40„Zalánjfy Lászlónak a Berettyó töltésszakadásról az aláb­biakat jelentette: További átszakadás várható, mert a jég­torlasz nem indult meg. Az a javaslata, hogy a repülőgépről 5-10 kg-os bombával kellene megszórni a területet A Be­rettyó 7+000-11+000 szelv. között megközelíthetetlen. Ki­ürítési parancs javasolható." l,43„Klár Miksa rendőralezredes (BM) engedélyt kért Czifra BM vezetőtől arra, hogy a járási rendőrkapitányságokat ri­aszthassa. Czifra engedélyt adott a járási rendőrkapitány­ságok riasztására. Ennek utána Klár M. kapcsolatot terem­tett a területen lévő járási rendőrkapitányságokkal, melyek számára az intézkedést megtette." l,43„Papp Ferenc telefonon ismét beszélt Dégen Imre fő­igazgatóval. Dégen főig. szerint sürgősen növelni kell a vízi jármüvek számát. Ennek érdekében a főigazgatóság részéről 20 rocsót, 50 tehergépkocsit, 4 helikoptert, 15 kis szkrépert, 15 kis dózert, kb.1000 munkaerőt biztosíta­nak." Ekkor már fenyegetett a kétségbeesés, a kiúttalanság. Ráa­dásul olyan összefüggő ködtakaró szállt le, hogy a heli­kopter le sem tudott volna szállni. A szakadás helyét nem lehetett látni. (Világvége körülmények!) A kétség­beesés esete az is, hogy 1,43-kor már hívtam Dégen Imre főigazgatót és továbbítottam Zalánffy László javaslatát. Ki mert volna egy ilyen javaslatot nem komolyan venni ilyen veszélyes helyzetben? A főigazgatót is foglalkoztatta a javaslat, mert 3,07-kor hívta Zalánffy Lászlót Szeghalomban. (A bombázást megkerülve, nem engedélyezte, sem nem utasította el.) 1,45„Papp Ferenc Szeghalomban Némethy László védelemve­zető-helyettest tájékoztatta az eddigi intézkedésekről." 1,58„Papp Ferenc Breinich Miklós főigazgató-helyettest tele­fonon tájékoztatta az eseményekről." 2,02„Ambrus István rendelkezett, hogy dr. Kolozsvári Lajos, Kádár Lajos és Hegedűs Gábor összekötők Újiráz, Csökmő, és Darvas községek térségébe menjenek ki, és a megadott feladatok értelmében munkájukat kezdjék meg." 2,05„Szük Tibor utasítása: A szolnoki AKSZ megérkezése után Kórószigeten közelítsék meg a szakadást." 2,05„Beleznai Tibor jelent.a 18+400 és 18+800 (bp) között 12 helyen buzgár keletkezett. A legnagyobb buzgár átmérője 40 cm, a gát lábánál rövidebb szakaszon erős folyás jelent­kezett. Munkaerővel és zsákokkal el vannak látva." 2,15„Papp Ferenc OVF-nél Kövesi Gyula főosztályvezetőnek jelentést tett a gépszükségletről." 2,20„Ambrus I. Csökmőre 3, Újirázra 1 mentőkocsit küldött." 2^3„Papp Ferenc berendelte a MAV igazgatóság osztályveze­tőjét pályamunkások toborzásával kapcsolatban." 2,42„Papp Ferenc tájékoztatta a karhatalmi összekötőket: kb. 6000főre lenne szükség." (Kimondani is sok...) 2,43„Papp Ferenc a Tiszai és Keleti Szakaszmérnökségnek: Az összes mozgósítható munkaerőt állítsa készenlétbe és a lét­számról, a tartózkodási helyről jelentést adjon."

Next

/
Oldalképek
Tartalom