Hidrológiai Közlöny 2007 (87. évfolyam)

2. szám - Papp Ferenc: A Berettyó 1966. évi jeges árvizének története és tanulságai

8 HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY 2007. 87. ÉVF. 2. SZ. 2,45„Beleznai Tibor jelenti, hogy a közerők a Kallóra elindul­tak. Bakonszeg kimerült." 2,45„Papp Ferenc OVF-nél Kövesi Gyula részére ismét jelen­tést tesz a gépigényről. Közli, hogy a munka kézi jellegű." 2,47„Papp Ferenc utasítást ad Kovács Sándornak.A MAVpá­lyafenntartási felügyelőség 1000 főt biztosít a lokalizációs töltés építéséhez, a Berettyói Szakaszmérnökségen jelentkez­nek, intézkedjen elszállásolásukról." 3,07„Zalánffy László Dégen Imre főigazgató felhívására Szeg­halomból a következő jelentést adta:12+500-13+000 szelv. között 100 m-es gátszakadás. Csak vízről lehet megközelíte­ni. Jégdugót kéri bombázni. 1000fő honvédségi erő a szom­széd községben készenlétben, 800 fő útban van a védelmi szakaszra. Tanácsi és rendőrségi szervek a védekezés állá­sáról értesítve vannak. 1 km hosszban 1-2 méterre van a te­rep a vízszint alatt. A perforációs robbantás nem elég hatá­sos. Dégen Imre főigazgató közölte, hogy Törőcsik Gyula és Rónyai Rezső kartársak mennek a védelmi szakaszra." 3,15„Mályi János jelenti, hogy a gátszakadás térségében 200 fő katona, 200 fő saját dolgozó és mintegy 3-400 főnyi köz­erő dolgozik." 3,17„Szük Tibor utasítja Beleznai Tibort: A románok jelentik, hogy a Berettyó román szakaszán további erős áradás mu­tatkozik. Ezért felhívja a védelemvezetők figyelmét, hogy a további áradásra való tekintettel minden eszközt vegyenek i­génybe (közerő mozgósítása) a gátak megvédésére." 3,20„Papp Ferenc tájékoztatja a TB-t, hogy 200 fő katonaság és 200 fő kubikos, valamint 300-400 fő közerő Szeghalom térségében már a lokalizálásnál dolgozik. A Szerző megjegyzése: Ilyen időtávlatból is hihetetlennek tűnik, hogy a töltéssza­kadástól számított 5 óra múltán már 7-800 fő dolgozott a lokalizációs töltésen. A MÁV külön irányvonattal indí­tott mintegy 300 fő biztonsági készenlétben lévő pálya­munkást. (Micsoda MÁV volt még akkor...) 3,25„Beleznai Tibor jelenti, hogy a Kálló jobb part 1300 szelv.-ben 1 m átmérőjű buzgár keletkezett, 40 fővel körgá­talnak. Kritikusnak ítéli a helyzetet. Ugyanekkor közölte Szük Tibor vele, hogy az 1000 útba indított pályamunkásból (B. újfaluban jelentkeznek) 200főt ide irányítanak." 3,35„Szük Tibor értesíti a gyulai VÍZIG vezetőjét, hogy a Kálló főcs. jp-i védtöltésének 1300 szelvényéből buzgár keletke­zett. Körgátakkal védekeznek és közerővel, de javulás még nem mutatkozott. Az esetleges kitörő víz az Ó-Berettyó csa­tornánfolyna le a gyulai VÍZIG területére." 3,45„Szük Tibor intézkedett Navracsics Istvánnál, hogy vegye fel a kapcsolatot B. újfaluval és Szeghalommal. Az emberek oda mennek a lokalizációs töltésépítéshez, munkába állítá­sukról gondoskodjon." 3,45„Zalánffy László jelenti: Kiürítést kell végrehajtani a Ku­tas-Berettyó háromszögben. Kiürítési utasítás az illetékes tanácsnak leadva. (Csökmő-Kórósziget.) 3,48„Papp Ferenc jelenti az OVF-nek, hogy 2000 főt szervez­tek, amely a Kutas depóniáját fogja kialakítani, hogy az lo­kalizációs vonalként működjön. A munkálatokat Navracsics István irányítja. (Jelentést vette Kövesi Gyula főot.vezető.)" 3,55 „Ambrus István utasítást ad - az időközben megérkezett ­Fülöp Imre megyei tanács mg. osztályvezető részére a kiürí­tendő községek állatállományának mentésére, különös te­kintettel a közös állatállományra." 4,00„Papp Ferenc utasítja Navracsics Istvánt, hogy Csökmőn verje fel a főhadiszállását. Az odavezényelt pályamunkások és honvédségi erők részére (kb. 2000fő) szállást biztosítson 4,05„Papp Ferenc értesíti a Berettyói Szakaszmérnökséget: 1000fő pályamunkás elindult. Elindult továbbá 250 katona és 450fő légós. Berettyóújfaluban adjanak részletes eligazí­tást számukra." 4,05„Szük Tibor további intézkedése: berendeli Csepregi Lász­ló mérnököt és Szentesi János technikust. 4,10 „Gábos László jelenti, hogy 11 (illetve 13) főt csónakkal sikerült balesetmentesen kimenteni." 4,22„Beleznai Tibor jelenti, hogy a Kálló 1280 szelvényében méteres buzgár keletkezett. Folyik a védekezés." 4,30„Pálfi Jenő jelenti: A Kálló 1200-1400 szelvényei között 13 db 40 cm átmérőjű, 1 db 80 cm átmérőjű buzgár kelet­kezett. A Kálló 4300-5200 szelvény között 16 db 5-10 cm átmérőjű buzgár keletkezett. A 80 cm átmérőjű buzgárt nem sikerült elfogni és a töltéstest beszakadt. AKSZ osztag kiküldését kéri." 4 r35„Birizdó László a darvasi gátőrháztól AKSZ osztag kive­zénylését kéri, mivel a helyzet kritikussá vált a 18+000 szelvényben." 4,45„Papp Ferenc Breinich Miklós főigazgató-helyettest tele­fonon értesítette a 4,30 órakor B. újfaluból leadott jelentés­ről. Ez alkalommal kérte kormánybiztos kirendelését. U­gyanekkor Breinich M. közölte: a budapesti AKSZ osztag el­indult. Két osztagot a Dunántúlon készenlétbe helyezett." 4,45„Gábos László jelenti: Az átszakadás oly nagymérvű, hogy zsákkal való védekezéssel eredményt nem tudnak el­érni. A gátszakadás helyén jég van. Közerőt visszaküldik, nem tudják hasznosítani. 4,50„Papp Ferenc utasítja Beleznai Tibort, hogy a Kállón és a darvasi őrjáráson minden rendelkezésre álló személlyel el kell zárni a szakadást." 5,00„Gábos László jelenti: a 9-es km-rel szemben a töltéstől 1,5 km-re 6 tanya van. A lakók kimentése megtörtént." 5,00..Kurta József gyulai vízügyi igazgató Papp Ferenc kérését tudomásul vette és az AKSZ osztaguk útba indítását a Kálló -főcsatorna 1200-1400 szelvény közötti buzgárok szükség szerinti szádfalazásához elrendelte." 5,03 „Pálfi Jenő B. újfaluból Gáborjánba kér 5000 zsákot." 5,10„Papp Ferenc Pálfi Jenövet közölte, hogy elindult az AK­SZ osztag és intézkedett 5000 zsák azonnali kiküldéséről." 5,25„Pálfi Jenő jelenti, hogy a Kálló jobb oldali védtöltése az 1280 szelvénynél3 m szélességben elszakadt." 5,35„Papp Ferenc utasítja a Berettyó védelmi törzs vezetőjét, hogy minden áron akadályozzák meg a Kálló töltés teljes át­szakadását. Földes-zsákokból körtöltést kell a szakadás elé építeni. Munkaerőt és anyagot (zsák) maximális mennyiség­ben vessenek be." 6,20 „Szotter Imre jelent:, a szeghalmi mértékadó vízmércét a­zért nem olvasták le, mert a gátőr menekül a lakásból." 6,30„Szolnoki AKSZ oszt. megérkezett Szeghalomba." 6,37„Szük Tibor utasítja a Berettyó Szkm-en Pálfi Jenő véde­lemvezetőt, hogy a Kálló átszakadás miatt Nagyrábé, B. nagybajom, B.dancsháza tanyavilágát azonnal értesítse a B. újfalu járási tanács VB. útján a kiürítés szükségességé­ről. Egyben értesíti Pálfi Jenőt, hogy Némethy József, Budai Istx'án, Boros József, Kala Sándor, B. Nagy Gyula, Krusovszky György, Varga László, Csepregi Péter, Kovács Zsigmondot riadóztatta, és útba indította a Tiszai szkm­ről." 6.45 „Beleznai Tibor jelenti, hogy 100 fős robbantó részleg és a budapesti AKSZ osztag robbantó részlege a helyszínre érke­zett, Zalánffy L. előzőleg közölte, hogy a bal parti töltés sza­kadása következőképp alakult:50 m átszakadás, s 50 m töl­tés után ismét 30 m hosszban elmosta a víz a töltést." 7^0„Jilling Ferenc jelenti: Csökmőn gépi munka nem végez­hető. Lokalizációs, vonal épül kézi erővel, 1000fővel." 7,38„Papp Ferenc kéri a szolnoki VÍZIG vezetőjét, hogy az AKSZ osztag nehéz részlegét azonnal indítsa útba B. újfa­luba. Hozzanak minél több 6 m-es pátrialemezt, ha nincs 4 m (600-at). Jelentkezzenek Beleznai Tibornál B. újfalu­ban." 7,40„Beleznai Tibor a szolnoki AKSZ-t Darvasra, a gyulai AKSZ-t a Kálióra kéri irányítani." 8,12„Papp Ferenc utasítja Török László mérnököt, hogy azonnal induljon útba, menjen a berettyói sza­kaszmérnökségre, váltóként vegye át a védekezési munkák

Next

/
Oldalképek
Tartalom