Hidrológiai Közlöny 1999 (79. évfolyam)

4. szám - A Magyar Hidrológiai Társaság XVII. Országos Vándorgyűlése, Miskolc, 1999. július 7–8.

273 Bodrogközi György - Horváth Imre - Marián Miklós: A Tisza-kutatás és a bioszféra program Barabás László: Mezőgazdasági kemikáliák nyomon kö­vetése vizekben Tölg István: A keletázsiai növényevő halak és a bioszféra program (A növényevés fokozásának jelentősége az európai vizek biológiai termelésében és a flóra-fauna egyensúly helyreállításában) Bíró Péter: A fogassüllő (Lucioperca lucioperca L.) pro­dukciója a Balatonban Veszprémi Béla: Halászatunk vízszennyezési problémái 1960-1970 közötti időszakban Zsirai Kálmán: Bioszféra hatása a vegetatív idegrend­szerre Némedi László: A felszíni-, vízközeli- és a mélységi vizek bakteriológiai szennyezettsége indikációjának lehetősé­gei a budapesti vízellenőrzés gyakorlatában Oláh János: A bakterioplankton produkciója és a trofikus állapot a Balatonban Ponyi Jenő: Crustacea-plankton mennyiségi változásai a Balatonban Garád Róbert: A Fertő-tavi regionális terv gyakorlati ta­pasztalatai és eredményei Andrikovics Sándor: A Fertő tó Potamogeton pectinatus L állományainak hidroökológiai és zoológiai viszo­nyairól Gulyás Pál: Zooplankton vizsgálatok a Velencei tavon Bérezik Árpád: Rizsföldek hidrobiológiái vizsgálatának néhány tanulsága Abaffy Jenőné: Hidrobiológiái vizsgálatok a gödi Duna mellékágában Tamás Gizella: Tájékozódó vizsgálatok a Zala folyó alsó szakaszának potamofitoplanktonján Kiss István: Algatömegprodukciók vizsgálata a bioszféra program munkájában Hortobágyi Tibor: Beszámoló a Nemzetközi Limnológiai Egyesület (SIL) XVIII. kongresszusáról Entz Béla: Hidrobiológiái vizsgálatok a Nasszer-tavon (EAK) P.- Zánkai Nóra: Víziatkák táplálkozásbiológiai vizsgála­ta C 1 4-módszerrel Oláh János - Biebl Hanno: Foto-organotróf acetát hasz­nosítás egy rétegzett, eutróf tóban Megjelent kiadvány: Program: XIII. Hidrobiológus Na­pok. "Hidrobiológiái kutatásaink és a bioszféra prog­ram". Tihany, 1971 október 7-9. (4 old. ) XIV. Hidrobiológus Napok, Tihany, 1972 október 5-7 (34 előadás) "Hidrobiológiái kutatások vizeink védelmében" Hortobágyi Tibor: Megnyitó Németh József: A Balaton és befolyó vizeinek hidrobioló­giái vizsgálata 1970-72 Oláh János: Kilúgozódás, kolonizáció és stabilizáció a detritusz-képződés folyamatában (a detritusz mennyi­sége és tápértéke a Balatonban) Herodek Sándor - Tamás Gizella: Az elsődleges termelés vizsgálata a Balatonban 1972-ben Tamás Gizella: A Balaton fitoplanktonjának és mikrofi­tobentoszának biomassza változásai a 60-as években Bíró Péter: A fogassüllő-populáció táplálékfogyasztása és energia-transzformációja a Balatonban Bíró Péter: Neogobius fluviatilis a Balatonban Ponyi Jenő - Bíró Péter - Murai Éva - Matskási István ­Mészáros Ferenc: A balatoni vágódurbincs (Acerina cerrtua L.) tápláléka, növekedése és bélparazitái Szalay Mihály: A Balaton vízvédelmének lehetőségei nö­vényevő halakkal Dámján János: A szennyvíztisztítás helyzete a Nitroké­mia Ipartelepeknél Keresztes Tibor: Öntözővizek növényvédőszer-szennye­zettségének fitotoxikus hatása Urbányi András: Textilipari festékes szennyvizek hatása a kőszegi szennyvíztisztító telepre Ponyi Jenő - Bíró Péter - Oláh János - P. Zánkai Nóra ­Kiss György - Csekei Tibor: A fonyódi szennyvíz ha­lastavi utótisztításának néhány hidrobiológiái tanulsága Springer Ferenc: A kutatómunka és a Velencei-tavi fej­lesztési program Vásárhelyi Réka - Bartha Zsuzsanna - Gulyás Pál - Bíró Kálmán - Tóth László - Felföldy Lajos: A Vízgazdál­kodási Tudományos Kutató Intézet Velencei-tavi hid­robiológiái kutatásaiból Andrikovics Sándor: Néhány Velencei-tavi hínártársulás ökológiai és zoológiai viszonyainak napszakos dina­mizmusáról Ruttkay András. Halastavak termelésbiológiai vizsgálata Hajdú Lajos - Oláh János: Adatok a Planctomycesek is­meretéhez Hamar József: Zooflagelláták szerepe a vízminősítésben Szabó András: Az időjárás változásának hatása a Ciliata planktonra Ponyiné Zánkai Nóra: Az Eudiaptomus gracilis táplálko­zási viszonyairól s az optimális táplálékkoncentrációról Némedi László - Bozóky Szeszich Károly: Bakteriológiai paraméterek vizsgálata statisztikai módszerekkel, kü­lönböző szennyezettségű felszíni vizeinkben, különös tekintettel a Duna szaprobiológiai viszonyaira Hegedűs János - Némedi László - Hegedűs Jánosné: összehasonlító biológiai és bakteriológiai vizsgálatok egy kissé szennyezett (Duna) és egy erősen szennye­zett (Szilas patak) felszíni vízfolyásban Kovács Árpád - Vörös Lajos: A primer produkció hatása a Duna vízminőségére Mohácsnál 1971-ben Csutomé Bereczky Magdolna: Dunai bioindikátor csillós egysejtűek mennyiségi-minőségi viszonyainak alakulá­sa 24 óra alatt ifj. Szabó Zoltán: A Duna szaprobiológiai viszonyai 1952/72. között Abaffy Jenőné: Crustacea planktonvizsgálatok tapasztala­tai a magyar Duna-szakaszon Te van Lászlóné - Várday Nándor: A Duna 1694-1848 fkm. szakaszán 1967-72. években végzett vízminőségi vizsgálatok értékelése Megjelent kiadvány: Program: XIV. Hidrobiológus Na­pok. "Hidrobiológiái kutatások vizeink védelmében". Tihany, 1973 október 5-7. (6 old. )

Next

/
Oldalképek
Tartalom