Hidrológiai Közlöny 1999 (79. évfolyam)

4. szám - A Magyar Hidrológiai Társaság XVII. Országos Vándorgyűlése, Miskolc, 1999. július 7–8.

274 HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY 1999. 79. ÉVF. 4. SZ. XV. Hibrobiológus Napok, Tihany, 1973 okt. 11-13. (25 előadás) " Vizeink hidrobiológiái állapotváltozásai''' Hortobágyi Tibor. Megnyitó Hamar József: A Tisza II. Vízlépcső hidrobiológus szem­mel Kiss Keve Tihamér: A fényklíma szerepe a tiszai algák szaporodásában Schmidt Antal - Simor József - Uherkovich Gábor: Egy dunai szennyvízhullám vizsgálata tanulságai, mint ada­lék a hidrobiológiái állapotváltozások indikációjához Ruttkay András: Halastavak energetikai vázlata Gyónó Antal: Pufferoltsági állapot változása a Bánhalma­Telekhalom II., III., IV. tavakban H. Tamás Gizella - Horváth László: Ivadéknevelő tavak zooplankton állományának vegyszeres szelekciója Hajdú Lajos: Két eltérő trofitású halastó algológiai ösz­szehasonlitása Oláh János - Herodek Sándor - 0. Tóth Erzsébet: Az o­xidált üledék szerepe a Balaton foszfor forgalmában Tamás Gizella: Minőségi és mennyiségi változások az u­tóbbi 18 évben a Balaton fitoplanktonján Herodek Sándor - Tamás Gizella: A fitoplankton töme­ge, termelése és a Balaton eutrofizálódása Portyi Jenő - Tusnádi Győző - Vanger Éva: A Balaton ü­ledékéből származó Dreissena-hé]ak morfometriájá­nak és populációs szerkezetének vizsgálata ICL Sys­tem-4 számítógéppel Gulyás Pál - Bíró Kálmán: Hinárfauna szerepe a Balaton életében Garádi Péter - Bíró Péter: A dévérkeszeg (Abramis bra­ma L.) növekedésének összehasonlító vizsgálata a Ba­laton különböző vízterületein Vízkelety Éva: A Keszthelyi-öböl vízminősége Andrikovics Sándor: Egy különleges vizibiotóp hidrozoo­lógiai jellemzőiről Donászy Ernő: Harminc év alatti állapotváltozások a Sze­lidi tó életében (1943-1973) P. Zánkai Nóra: Az Eudiaptomus gracilis táplálékértéke­sítésének szezonális változása Andrik Péter: Mikroplankton vizsgálatok a lázbérci ivó­víztározón az 1970-72-es években Balogh Ákos - Kiss Keve Tihamér: Algák okozta íz- és szagproblémák a felszíni ivóvíztisztításban Gefferth Károly: Hidrobiológiái vizsgálatok a Fővárosi vízművek talajvízdúsító medencéinél Megjelent kiadvány: Program: XV. Hidrobiológus Na­pok. "Vizeink hidrobiológiái állapotváltozása". Ti­Hortobágyi Tibor: Megnyitó Tóth László: A Balaton foszfor viszonyainak vizsgálata, különös tekintettel a szeszton-P értékelésére Tamás Gizella: A Balaton fitoplankton tagjainak egyed­szám növekedése az utóbbi években Herodek Sándor: A fitoplankton szerepe a Balaton öko­szisztémájának energiaellátásában Bíró Péter - Garádi Péter: A dévérkeszeg (Abramis bra­ma L.) állománystruktúrája és produkciója a Balaton­ban Györké Olivér - Tóth László: A Balaton délnyugati felé­ben lezajló és vízmozgásokra és hordalékvándorlásra vonatkozó modellkísérleti eredmények Uherkovich Gábor: A Kabhegy alatti "Nagy-tó" tőzeg mohosláp ökoszisztémájának néhány sajátossága Felföldy Lajos: A hidrobiológia szerepe a Velencei tó környezetvédelmében Lakatos Gyula: A bentikus eutrofizálódás jelensége a Ve­lencei tavon Kovács Árpád - Vörös Lajos: A bentikus eutrofizáció és következményei egy mecseki mesterséges tóban Boldogh Sándor - Cseh Péter: Néhány gondolat a lázbér­ci víztározó és víztisztítómű biológiai összefüggéseiről Horváth Ilona - Ruttkay András: A halastavi pnmerpro­dukció mérés néhány tapasztalata H. Tamás Gizella: Kísérletek Cladocera fajok tömegte­nyésztésére Horváth László: Táplálkozási kapcsolatok és optimális e­gyensúly harcsaivadék nevelőtavakban Ruttkay András: A ponty táplálékfogyasztása és hasznosí­tása Donászy Ernő: Vízi kömyezetrendszerek modellezhető­sége ifj. Nősek János: Vízi ökoszisztémák modellezése a rend­szerelmélet alapján Abaffyné Bothár Anna: Vízi ökoszisztémák modellezése és a szekunder produkció P. Zánkai Nóra: Az Eudiaptomus gracilis táplálékfelvé­telének és táplálékértékesítésének mennyiségi viszo­nyai természetes körülmények között Te van Lászlóné Bartalis Éva - Láng Ferenc: Az ABATE szúnyoglárva-irtószer hatása a vízi ökoszisztémára Gefferth Károly: A szervesanyag termelő és fogyasztó szervezetek gyakoriságának változása a Fővárosi Víz­művek talajdúsító medencéiben Csutorné Bereczky Magdolna: Egy rövid periódusú du­nai vízálláscsökkenés hatása a planktoni Ciliata popu­lációra Vörös Lajos: A Duna és a Dráva folyó fito-, zoo- és bak­tenoplanktonjának mennyiségi viszonyai Megjelent kiadvány: Program: XVI. Hidrobiológus Na­pok. "Táplálkozási szintek és kapcsolatai vízi ökoszisz­témákban". Tihany, 1974 október 3-5. (6 old. ) XVIL Hibrobiológus Napok, Tihany, 1975 okt. 2-4. (29 előadás) "Plankton és bentosz, valamint halászatbiológiai kutatások, különös tekintettel a vízvédelemre" Hortobágyi Tibor: Megnyitó Vasas Ferenc: A Leptomitus lacteus "szennyvízgomba" tömeges megjelenése a Sebes-Körösben Váncsa András Lajos: A Sajó tychoplanktonikus algave­getációjának minőségi és mennyiségi viszonyai, külö­nös tekintettel a vízminőségre Uherkovich Gábor: Gazdag népességű fitoplankton-e­gyüttesek néhány típusáról Hajdú Lajos - Cronberg Gertrúd: Néhány planktonalga elektronmikroszkópos vizsgálata hany, 1973 október 11-13. (6 old. ) XVL Hibrobiológus Napok, Tihany, 1974 okt. 3-5. (25 előadás) "Táplálkozási szintek és kapcsolatai vízi ökoszisztémákban'''

Next

/
Oldalképek
Tartalom