Hidrológiai Közlöny 1995 (75. évfolyam)

5. szám - Vágás István: A Hidrológiai Közlöny 75 éve

26(1 HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY 1995. 75. ÉVE 5. SZÁM sára Juhász József javasolt számítási eljárást. A talajvíz, függőleges vízforgalmának megállapítására Székely Fe­renc a talajvízészlelés adataira támaszkodva dolgozott ki módszert. Hidrológiai folyamatok sztohasztikus vizsgálatát vé­gezte különböző feladatok megoldásában Déri József, Kontúr István, Domokos Miklós, Szász Domokos. A Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerében hidrológiai sta­tisztikai módszerekkel határozta meg a veszélyeztetett­ség mértékét Bogárdi István és Némethy László tanul­mánya. A Balaton átlagos havi vízállásainak előrejelzé­sére V. Nagy Imre és Reimann József információelmé­leti alapon dolgozott ki módszert Babos Zoltán össze­gezte Magyarország legnagyobb egynapos csapadekait. Kardos Mária a mesterséges vízhozam sorozatok Mon­te-Carlo szimulációját írta le. A kovariancia- és korrelá­ció függvények elmeletét Kontúr István és Szöllősi Nagy András cikke tekintette át. A Zagyva-Tarna komplex vízgazdálkodási rendszert Radványi Rudolf, Károlyi Csaba cs Salamin András cikkei mutatták be. Körvezetékes vízellátó hálózatok optimalizálására ja­vasolt módszert Schncidcr Szilárd. Az ivóvíz kutak in­dító terhelésének növekvő igénybevételnél adódó kérdé­seit Karácsonyi Sándor tanulmánya elemezte. További tanulmánya a fúrt kutas vízellátás új problémájával, a gázossággal foglalkozott. A főváros vízellátását Hajdú György, a főváros vízgazdálkodásának az. ország víz­gazdálkodásában betöltött szerepét Illés György jelle­mezte. Különböző szennyvíztisztítási megoldásokat ismerte­tett Blum Anna, Bozzay Józsefné, Dobolyi Elemér. Bauer Mária a talajv ízdúsításnak Hollandiában, az. erő­sen szennyezett felszíni vizek tisztítására alkalmazott módszerét mulatta be. Az eleveniszap minőség országos helyzetét - több éves vizsgálat után - Csanády .Mihály értékelte. A fővárosi csatornázás történeti áttekintését Kgri István, a főváros ár- cs belvízvédelméét Antók Ö­dön adta. Frankó András cs Ponyi Jenő a szén és nitrogén a­ránv változásait figyelte meg a Balaton felső iszaprétc­geben. amelyet - a Keszthelyi-öböl kivételével - szerves­anyagban szegénynek találtak. 19' 4. A "Korszerű eszközök és módszerek a területi vízgaz­dálkodásban" címmel 1972. szeptember 14-16. között Székesfehérvárott rendezett ankét anyagából a folyóirat V. Nagy Imre, Bozóky-Szeszich Károly, VVinter Já­nos, Joó Ottó, Lotz (»yula, Kontúr István, ZsulTa Ist­ván. Dávid László, Orlóci István, Oroszlány István, S/ás/né Tóth Ildikó, Kovácsházy Frigyes, Bukovszky György, Dely Géza előadását közölte. Az 1973. szeptember 25-27-én rendezett "Vízgazdál­kodási tervezés fejlesztése" konferenciát Vitális Sándor elnöki bevezetője nyitotta meg. s a következők előadásai jelentek meg: Vincze József, Békési János, György István, Pap Istv án, Csanády Lajosné, Dévényi József, Környei László. Talajvíz idősorok homogenitását vizsgálta tanulmá­nyában Rétháti László, megállapítva, hogy észlelő ku­tainkban a statisztikai elemek függetlensége rendszerint nincs biztosítva, vagy észlelési soruk túl rövid Karácso­nyi Sándor és Scheuer Gyula megfigyelési adatokat közölt a rétegvíz természetes utánpótlódására. Idősorok­ra vonatkozó optimális előrejelző függvényt határozott meg Szöllősi-Nagy András a Wiener-féle extrapoláció elmélet alkalmazásával. Major Pál a síkvidéki erdő hatását értékelte a talaj­párolgás és a tényleges beszivárgás folyamatára: "A tényleges evapotraszspirációnak ás a klimatikus ténye­zőknek a kapcsolata jóval bonyolultabb, mint azt az iro­dalmi adatok mutatják. Semmi esetre sem mondhatjuk, hogy a tényleges evapotranszspiráció arányos a kádpá­rolgás értékével, dc véleményünk szerint nem található olyan közvetlen kapcsolat sem. amelyet a felállított em­pirikus összefüggések mutatnak". Öntözésre hasznosított, talajvízből táplált kiscsopor­tokra vonatkozóan Laczkő Ágnes geometriai cs mátrix elméleti megalapozással, helyszíni mérések adatai nyo­mán a kutak egymásra hatására hatásfok értékeket álla­pított meg a kút melletti vízszín elszakadás (kútellenál­lás) figyelembe vételév el Molnár György vízáteresztő talajokon vizsgálta a belvíz keletkezés és levonulás törvényszerűségeit, s eze­ken - a Fehértó-Majsai öblözet adataira támaszkodva - a talajvízállás hatását ítélte mértékadónak. Kienitz Gábor a rendszer-hidrológiai módszereknek a magyar vízügyi gyakorlatba való bevezetéséről írt tanulmányt kozák Miklós a szabad felszínű, nem-permanens vízmozgások­ra összetett szelvényű mederre érvényes közelítő számí­tást dolgozott ki. majd Bakonyi Péterrel és Rátky Ist­vánnal közös cikkben a karakterisztikák módszeréből fa­kadó hibákkal foglalkozott. Pálfai Imre irányelveket adolt a vegyes csővczctékű esőztető öntöző berendezések tervezésére. Lipták Fe­renc hidraulikai vizsgálatot végzett esőztető szórófejek felszálló csövének kialakítására. Ilörcher Ferenc a földmedrű öntözőcsatornák rézsűhajlására adott megha­tározásokat. A vízanalitika fejlődését Majorlaki József tekintette át: "A vizsgálatok iránya a tisztán kémiai területről átto­lódott a biokémia, a hidro-. cs mikrobiológia, a toxi-kc­mia cs radiokémia területére". A vizek szennyezettségét jellemző mikroszennyező anyagok szerepet Literáthy Péter cikkc tisztázta Schmidt Antal, Simor József cs llherkovich Gábor egy levonult dunai szcnnyvízhullám észlelésének tapasztalatait értékelte Csanády Mihály cikkében a galvánüzemi szennyvizek által okozott talaj­vízszennyezések veszélyeire utalt. Kiss Kcve Tihamér több közleményben részletezte a Keleti-főcsatorna víz­vizsgálati eredményeit. Aujeszky László a liidromctcorológiai prognosztika valószínűségi és biztonsági előrejelzéseinek bevezetésé­ről írt. Fclföldy Lajos tanulmányában a hidrobiológia víz­minőség-szabályozásban betöltött szerepét fejtegette: "Bármilyen hatás, vagy beavatkozás clőtl szemügyre kell venni a v izet, mint élő rendszert, és meg kell vizsgálni a hatás valószínű biológiai következményeit. Magyaror-

Next

/
Oldalképek
Tartalom