Hidrológiai Közlöny 1995 (75. évfolyam)

5. szám - Vágás István: A Hidrológiai Közlöny 75 éve

272 HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY 1995. 75. ÉVI'. 5. SZÁM tás. a talaj megmunkálása, lényegesen nagyobb mérték­ben a rizstermesztés, s feltehető, hogy a halastó létesítés is". _ Öllős Géza kisminta vizsgálatait a karsztrendszer hidraulikai folyamataira terjesztette ki A karsztrendszer üregeit a térbeli modell üvegcsövek rendszerével helyet­tesítette. Karádi Gábor a szabad szivárgási felületnek a "jellemző sugár" bevezetése útján történő kúthidraulikai meghatározásáról értekezett. A nyílt felszínű vízfolyások hordalékszállító képességére laboratóriumi kísérleti e­redmények ismertetésével Hankó Zoltán adott jellem­zést. Új mérőeszközöket mutatott be cikkében Haszpra Ottó, Kránicz László, Muszkalay László, Starosolsz­kv Ödön, Lipták Ferenc, Szabó László, Csorna János. A szél hatására létrejövő balatoni vízmozgásokról több éves helyszíni mérései nyomán Muszkalay László és Starosolszky Ödön adott tájékoztatást. A folyó- és talajvíz Duna menti összefüggéseit mutat­ta be Ubell Károly. A szerző a folyóból kiszivárgó és az oda visszaszivárgó vízhozam elsődleges befolyásolójá­nak a folyó vízállás változási intenzitását (a vízállás idő szerinti differenciálhányadosát) tekintette. Ennek értéke minél nagyobb, annál kevésbé vesznek részt a mélyebb rétegek a vízszállításban. A hazai folyók homoküledéke­inek nehézásvány összetételét Molnár Béla cikke tekin­tette át. A hazai löszfajták fizikai sajátságait llngár Ti­bor írta le. A vízföldtani kutatásoknak A Magyar Állami Földta­ni Intézethez, fűződő kilenc évtizedét Schmidt Eligius Róbert jellemezte. A Vízföldtani Osztály világviszony­latban is úttörő eredményei mellett a szerző azt sem hallgathatta el, hogy a 30-as évek óta sohasem sikerült összhangot teremteni az országos feladatok és a rendel­kezésre álló felszerelés és létszám között. Az 50 C°-nál melegebb hévizeink feltárásának továb­bi lehetőségeivel Béltekv Lajos, hévforrásaink, mester­séges hévízfeltárásaink hőutánpótlódásával. azok védő­területével Léczfalvy Sándor cikke foglalkozott. Bolberitz Károly az ipartelepek vízgazdálkodásának hibáit összegezte. A tervezés, kivitelezés, üzemelés so­rán az ipari, illetve a települési szennyvizek ki nem elé­gítő elválasztása okozott károkat A szennyvíztisztítás hatásfokával foglalkoztak Hock líéla, Benedek Pál, Csanády Mihály, Gregács Margit cikkci. A hazai detergensek lebonthatóságáról és toxikus hatásáról Horváth Imre és Gulyás Pál adott áttekintést. A közcsatornákba engedhető különböző anyagok határ­értékérc Szabóné Muliits Katalin kísérelt incg adatokat megállapítani. 1965. Sebestyén Olga a tótörtcneti törekvésekről és az álló­vizek jelenének limnológiai vizsgálatáról írott értékelé­sében megállapította: "A nagy múltú és sokoldalú rend­szertani szaktudás, limnológiai szemlélettel társulva, mind a vizek jelen limnológiai képének, mind a limno­lógiai múlt kidolgozása területén hasznosítható. Vannak szabatos mennyiségi módszerek, ezek mellett - közvet­lensége miatt - nem lehet nélkülözni a minőségi jellem­zők feltárását". Bérezik Árpád a folyók élővilágának és biológiai törvényszerűségeinek kutatásában az addig figyelembe vetteken: az áramlási tényezőn, a folyási sebességen túl, sőt. ezek helyett a vízjárás hatásának jelentőségét is iga­zolta a magyar Duna-szakasz állatvilágán. Rétháti László a talajvízjárás évi mentetét és az azt befolyásoló tényezőket vizsgálta két cikkében: "Jól felis­merhetők a nagy hidrológiai periódusok, a talajvízállás sokévi szabályos hullámzása. A magas vízállású évcso­portok súlypontjai között (1942-43, ill. 1957) 12-13 év különbség van, annyi, mint az alacsony vízállásúaké kö­zött (1937-38, ill. 1950)". Vágás István az árhullámok vízgyűjtő karakterisztikán (egyúttal: egység-árhullámon) alapuló elméletét "időkvantum"-, továbbá "entrópia"- el­méletté bővítette. V. Nagy Imre a különböző rendelteté­sű csatornák talajának kolmatációjára mutatott bc kísér­leti összefüggéseket. Hankó Zoltán szintén kísérletekre támaszkodva a fedőhengernek a vízugrás energiavesztc­ségében betöltött szerepét tisztázta. Bozóky-Szeszich Károly a hengeres tározó medencékben végbemenő á­ramlástani folyamatot a keveredés figyelembe vételével, a Froude- és Reynolds-számokkal írta le. Hamvas Fe­renc és Starosolszky Ödön csőszivornyák vízszállítását leíró összefüggéseikét az öntözővíz mérésére is alkal­massá tették. Ijjas István részletesen foglalkozott az ön­töző csatornák kapilláris vízveszteségeinek megállapítá­sával. Szeifert Gyula megfigyelései nyomán új megálla­pításaként mondta ki: millió m rendű tározások is le­hetségesek a Nyírség esők után vízzáróvá váló. laza ho­mok felszínein. Molnár Béla a Dél-Tiszántúl ős-vízrajzi képének megformálásában elkülönítette a pannon időszakot kö­vető szinteket, lehordási területváltozásokat és irányo­kat. Szebényi Lajos javaslatot tett az artézi vízforgalom meghatározására, a Dél-alföldre adott 285 l/min.km ér­tékkel. "Ha a kitermelt artézi víz nem kapna utánpótló­dást. talajvízszín-, vagy talajfelszín süllyedésnek kellene előállnia. Az Alföldön igen fontos artézi víz. termelésün­ket jelentős mennyiségben a csapadékból utánpótlódó dinamikus készletre alapíthatjuk". Urbancsek János le­írta az Alföld negyedkori földtani képződményeinek mélyszerkezetét: "A vízföldtani tájegységeket mélyszer­kezeti és kőzettani kifejlődés alapján lehet elkülöníteni, mert ezek határozzák meg elsősorban a kőzetben tárolt víz mennyiségél. nyomását, gázosságát. hőmérsékletét, utánpótlási lehetőségét, kémiai jellegét". Rónai András a mélység szerint jellemezte a felszín alatti vizek minő­ségének alföldi változását: "A negyedkori rétegekben mélyebben mozgó víz nem old ki nagyobb sómennyisé­get a tároló kőzetekből. ... Minthogy az Alföld lapályos részein, de még a homok dombvidékeken is a felszín magasságkülönbségei kicsinyek, oldalirányú vízmozgás alig van. a helyben kioldott anyagok jelentkeznek a ta­lajvízben". Béltekv Lajos egyik cikkében Magyarország ipari je­lentőségű porózus hévizes víztartóit írta lc és jellemezte. A másikban Szabolcs-Szatmár magasabb fekvésű terüle­teinek vízellátásánál a vízhozam növelés módszerei kö­zött ajánlotta a kútszűrő köriilkavicsolását. de még in­kább a szűrőváz aktív beömlő felületének növelését. A hasításos. réselt szűrő 10. vagy a lyuggatott, szitaszövc-

Next

/
Oldalképek
Tartalom