Hidrológiai Közlöny 1995 (75. évfolyam)

5. szám - Vágás István: A Hidrológiai Közlöny 75 éve

26(1 HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY 1995. 75. ÉVE 5. SZÁM Dégen Imre 1975. szeptember 9-én Kvassay Jenőről és Sajó Elemérről tartott emlékbeszcde befejezéseként, s egyúttal saját megbízatásának befejezéseként mondta az idézetteket. Véget ért az. a korszak, amely a Hidrológiai Közlöny életében is a vízgazdálkodás korszaka volt. Korszak, jelzők nélkül: 1976-tól napjainkig A Hidrológiai Közlöny történetének 1995-ig számítva az. utolsó két évtizedéhez értünk, szinte a mába. Az ek­kor megjelent tanulmányok tartalmáról leginkább a jövő lesz. hivatott vélekedni, hiszen ehhez elegendő időtávla­tunk ma még nem lehet. Volt szerző, aki még a megkez­dett úton. addigi, esetleg tartalomvesztett formái közt próbált haladni Mások új irányokba kezdtek fordulni. Néhány bátrabb pályakezdő eddig még nem művelt terü­leteken indította tevékenységét. A hazai hidrológiai tu­domány, a folyóirat szerzőinek érdeklődési területe a szakmai egység szakadozásával azonban kétségkívül to­vább individualizálódott. Áttekintésünk mindezek tudatában a továbbiakban már nem az időrendiséghez, hanem egyes meghatározó személyek munkásságához és tárgyához kíván alkalmaz­kodni. Alföldi László: "A felszín alatti vizekben önálló fá­zisként mozgó olaj áramlása, vagyis a szennyeződés ter­jedése mesterséges beszivárogtatással. vagy víztermelés­sel létrehozott hidrodinamikai gát segítségével megállít­ható. Döntő jelentőségűek a csallóközi olajszennyezéssel kapcsolatos tapasztalatok, ahol több tízezer tonna olaj került a dunakavicsba Az. olaj terjedését folyamatosan üzemelő kútsor által létrehozott hidraulikai gát segítsé­gével megállították, a centrumában löbb métert is elérő olajtakaró vastagságát speciális kutakon való termeléssel csökkentették". (1981) "Amennyire bő ismeretanyaggal rendelkezünk a kőolajtclcpck. érctclcpck mikrobiológiai vonatkozásairól, annyira hiányosak és szegényesek is­mereteink az. ivóvizet szolgáltató v izadókról". (1988). Andó Mihály: "Szeged 1879. utáni mesterséges fel­töltése 16.1 millió in 3 urbanit helyszínre szállításával valósult meg. I.echner Lajos városépítési koncepciójá­nak végrehajtása lényeges és igen tanulságos változáso­kai hozott létre Szeged v áros térszínében". (1979). Yujcszky Géza: "Kedvező vízminőség esetén előnyös vízszerzési lehetőség a felszín közeli vizek igénybe véte­le. A víztükör süllyedésével a csapadékbeszivárgás cs a felszín alatti víz. párolgásának különbségéből adódó éves függőleges v ízforgalom a beszivárgás javára tolódik cl Kapcsolatban lévő vízfolyások betápláló hatása fokozó­dik. megcsapoló hatása csökken, megszűnik, vagy bc­táplálóvá változik". (1985). Aujeszky Géza - Karácsonyi Sándor: "Bár a folyó­ból a rétegbe belépő nyersvíz, minőségének meghatározó jellege van a partiszűrésű vízből termelhető víz minősé­gére. a természetes szűrési folyamat eredményességének is döntő szerepe van. Lényeges, hogy a szűrőközegben milyen sebességgel mozogva mennyi ideig tartózkodik a víz. Bizonyos lényeges tisztulási folyamatok éppen a víz­nek a rétegbe való belépésénél mennek végbe, a víz. be­lépési sebességétől is függő hatékonysággal". (1980). "A dúsítás sokféle módja közül figyelmet érdemel a három­fázisú szivárgás kialakítása. Itt az oxigén utánpótlás biz­tosított. s cz elősegítheti az. ízletes ivóvíz előállítását". (1983). Bartha István: "Szennyvíziszapok, elkülönített hul­ladékok. hígtrágyák kétütemű acrob és anaerob félszáraz, metodikájú erjesztésével a település energia- és a mező­gazdaság szerves trágya igénye biztosítható". (1995). Benedek Pál: "Célunkat az. ivóvízellátás követelmé­nyei határozzák meg. Olyan nemzetközi folyam, mint a Duna, amely nyolc államban szolgál jelentős nyersvíz készletként az ivóvíz termeléshez, nem tűr meg átmeneti vízminőség romlást sem. Mivel ez igen súlyos gazdasági konzekvenciákkal jár. szükséges, hogy az. előírt minősé­get biztosító beavatkozásokat igen hatékonyan és nem­zetközi összefogással oldjuk meg". (1986). "Az energia­éhség és az árrobbanás új szennyvíztisztítási irányzat, a fixfilmes anaerob rendszernek adott impulzust". (1990). Benedek Pál - Licskó István "A mikroszennyezök i­vóvízből v aló eltávolításának egyik fontos lépése a mik­roszennyezőket tartalmazó szennyvizek megfelelő tisztí­tása a keletkezés helyén, általában a befogadóra alkal­mazott vízminőség szabályozás keretében. Sajnos a dif­fúz vízszennyezések (lég-, talajszennyezés) révén még így is számolnunk kell a vízellátásra szolgáló vízkészle­tekben a mikroszennyezőkkcl". (1980). Boda László - Lázár Csaba - Tóbiás Sándor "A nagyobb szennyvíztisztító lelépek üzemeltetési költsége ­a növekvő energiaárak mellett - csak az anaerob iszap stabilizálással és a keletkező biogáz, hasznosításával csökkenthető". (1992). Bogárdi János: "Az. elméleti hidraulikánál, mivel a műszaki tudományok egyik ágazatáról van szó. szüksé­ges valamilyen közös nyelv használata: Ennek a fizika bizonyított és megdönthetetlen tételein kell nyugodnia A sokoldalú fizikai szemlélet módszerei közül mi legcél­szerűbbnek a transzport elméletet tartjuk". (1976). Bognár Győző - Vermes László: "Gazdasági érdek, hogy a szennyvizek, iszapok, hígtrágyák mezőgazdasági elhelyezést nyerjenek. Az. is érdek, hogy cz a mezőgaz­dasági termelést segítse és ne akadályozza. Elengedhe­tetlen. hogy a kiöntözött víz. toxikus és fertőző anyag tar­talma ne okozzon kán se az. emberre, se a befogadó öko­szisztémában". (1980). Bolheritz Károly: "Századunk első felében hivatalo­san alig foglalkoztak a vizek minőségével. Az OKI-nak azért volt döntő szerepe a vízvizsgálatok tcrcn. mert az. első világháború után Magyarország lakos sűrűsége a v i­lágon Belgium után a második helyet jelentette, cs u­gyanakkor a 9 millió lakosból 7 millió kutak vizet ío­gyasztotta" (1980).. Böcker Tivadar - Hőris/.t György "A Dunántúli­középhegység főkarsztvíz rendszerében az 1950-cs álla­potok visszatérése csupán ábránd A 2010-ben várható összes forráshozam az. eredetinek 28 %-a. a hévízi tófor­rásoknál is csak 80-85 %-a. Rétegvíz kiáramlás helyett beáramlás jelezhető". (1992). Csanády Mihály: "A szennyvíziszap ártalmatlanítása a szennyvíztisztításhoz szorosan kapcsolódó, annak ré­szét képező feladat. A különböző iszapkezelési eljárások az iszap veszélyességét többc-kcvcsbc csökkentik, dc ál­talában nem szűntetik meg. Az ártalmatlanítás az. első

Next

/
Oldalképek
Tartalom