Hidrológiai Közlöny 1983 (63. évfolyam)

9. szám - Egyesületi és Műszaki hírek

428 Hidrológiai Közlöny 1983. 10. sz. Egyesületi és műszaki hírek Rovatvezető: dr. Vágás István A Hidrogeológiai Szakosztály a Vízellátási Szakosztály­lyal közösen 1983. január 18-án ankétot rendezett a föld alatti vizek nitrátos elszennyeződésének megelőzésé­ről, amely egyúttal továbbképzési alkalomként is szol­gáló összejövetel volt. A megnyitót Pataki Nándor, a Hidrogeológiai Szakosztály elnöke mondta. Ezt az alábbi előadások követték: Dr. Alföldi László: Felszín alatti vizek nitrát szeny­nyeződésének problémái. Hargitai Ferenc: A hazai nitrogén műtrágyázás szak­mai áttekintése. (Felkért hozzászóló: dr. Madas András). Sajgó Zsolt—Aujeszky Géza—dr. Scheuer Gyula— Sellyey Gyula—Szófogadó Pál: Felszín közeli víznyerő területek nitrátosodásának tapasztalatai, dunántúli és Heves megyei példák alapján. Szlabóczky Pál—dr. Takács Sándor—Vukovich Fe­renc—dr. Mauritz Gyula: A talajvíz nitrátosodásának üteme Borsod megyei példákon. Dr. Bozzay Józsefné—dr. Hoinonnay Andrásné— Heincz József: Nitrogén háztartás vizsgálata partiszű­résű vízben. (Felkért hozzászóló: dr. Kelemen Borbála). Zarándy László— Mile Gábor: Az ipari hulladékhá­nyók hatása környezetük talajvizére. (Felkért hozzá­szóló: Németh László). Major Pál: Talajvizek nitrátos elszennyeződésének vizsgálata. Átfogó hozzászólást tartott: Páris Km iL Összefoglaló értékelést adott és ajánlásokat terjesztett elő: dr. Juhász József. Elnöki zárszót mondott: Pataki Nándor. A Békés megyei Területi Szervezet Szakközépiskolai Ifjúsági Csoportja 1983. január 18-án Békéscsabán elő­adó ülést rendezett, amelyen Wiszt Mária (Gyula) a hazai fürdőellátást és Békés megye fürdőit mutatta be előadásában. A Szegedi Területi Szervezet 1983. január 18-i előadó ülésén Török Imre György tartott szakmai élménybeszá­molót a skandináv államokban tett útjáról, vetített képek bemutatásával. A Dél-Bács-Kiskun megyei Vízmű Vállalat Üzeini Szervezete 1983. január 19-én Kiskunhalason rendezett előadó ülésén dr. Laczkó Ágnes a partiszűrésű vízkész­letek kutatásának jelenlegi helyzetéről tartott előadást, a Fővárosi Vízművek gyakorlatában nyert tapasztala­tok nyomán. A Vízgazdálkodási Szakosztály 1983. január 19-i előadó ülésén dr. Bögi Károly: ,,A vízkószletgazdálkodás tudományos alapelvei és módszertani fejlesztésének újabb eredményei az 1982. évi moszkvai Unesco tan­folyam tükrében" c. előadása hangzott el. Az előadás az emberi tevékenység vízkészletekre gyakorolt hatá­sát, a vízkészletek optimális hasznosításának tervezési módszereit, a környezetvédelmi szabályozás kérdései tárgyalta. Á' Vízellátási Szakosztály Fővárosi Vízműveknél működő Ifjúsági Csoportja 1983. január 19-én vetítéssel egybekötött előadóülést rendezett, amelyen dr. Fáy Csaba számolt be a Vízellátási Szakosztály bécsi tanul­mányútjáról. Hozzászólók voltak: Bukovszky András, Bukovszkyné Inotai Mária, Horváth Gábor, Józsa István ós Tolnai Béla. Az Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Szakosztály 1983. január 20-i előadó ülésén Bartha Péter a dunamenti or­szágok IX. hidrológiai elárejelzési konferenciájáról szá­molt be. Hozzászólt: dr. Szöllősi-Nagy András. Elnökölt: dr. Goda László. A Borsod megyei Területi Szervezet Vízgazdálkodási Szakosztálya 1983. január 23-án Ózdon tartott előadó ülésén Körtvélyi Kálmán Hangony vízgyűjtő-fejlesztéséről adott elő. Felkért hozzászóló volt: Káló András és Domonyik Ferenc. A Vízépítőipari Szakosztály 1983. január 25-i előadó ülsón Ébényi Miklós a vízügyi K-\-F feladatok projektek keretében történő végrehajtásáról, dr. Nagy Lászlóné pedig a belvízi szivattyútelepek tipizálásáról tartott elő­adást. Felkért hozzászólók voltak: Pusztai Pál és Dóra Tibor. A Szennyvíz Szakosztály a Vízellátási Szakosztállyal valamint a Vízkémiai és Víztechnológiai Szakosztállyal közösen 1983. január 26-án előadó ülést rendezett a vízellátás és csatornázás távlati kérdéseiről. Előadó volt Varga Miklós, az OVH elnökhelyettesen. A Szentesi Körzeti Csoport 1983. február 3-án tartotta évadnyitó ülését. Az 1982. év tevékenységét és az 1983. óv munkatervét Fári István titkár ismertette. Ez után Forgó Ferenc (Csongrád) vetített képekkel kísért szak­mai élménybeszámolója hangzott el ,,Keresztül a Szaha­rán" címmel. A'Vízkémiai és Víztechnológiai Szakosztály, a Limno­lógiai Szakosztály ós a VITUKI KISZ Szervezet FMKT Klubja öt részből álló előadássorozatot rendez a Balaton eutrofizálódásáról. Az előadásorozat megrendezésében együttműködő szervek: a Nemzetközi Alkalmazott Rendszerelemzési Intézet (IIASA), az Országos Vízügyi Hivatal és a Magyar Tudományos Akadémia. Az elő­adássorozat áttekintést kíván adni a tárgyban lefolyt négyéves kutatómunkáról. Az első előadást 1983. február 7-ón rendezték, elő­adója dr. Somlyódy László volt. Az előadó szólott a ku­tatás és a kutatási együttműködés szervezeti felépíté­séről és a kutatás néhány eddigi következtetéséről. A Szegedi Területi Szervezet 1983. február 8-án tudományos ülést rendezett a belvizek előrejelzéséről. Bevezető előadást tartott Kardos Imre, az Alsótisza­vidéki Vízügyi Igazgatóság főmérnöke. Ezt az alábbi előadások köpették: Dr. Csipai Imre (Debrecen): A belvizek előrejelzése a talajok vízháztartás-vizsgálata alapján. Dr. Pálfai Imre (Szeged): Kísérletek az Alsó-Tisza vidéki belvizek előrejelzésére. Vajk Ödön (Szolnok): A Közép-Tisza vidéki belvíz öblözetek vízháztartása és vízkormányzása. Dr. Fehér Ferenc (Budapest): A belvíz előrejelzés lehetőségeinek vizsgálata. Felkért hozzászólóként foglalta össze az elhangzotta­kat: Pusztai Pál. Az előadók ós a hozzászólók rámutattak, hogy ámbár a belvíz előrejelzés igen jó információkat szolgáltathat a kárelhárítás szervezete számára, és maguknak a mező­gazdasági üzemeknek is, azonban a belvízi művek, a különböző rendeltetésű és kezelésű csatornák és mű­tárgyak karbantartása biztosítéka nemcsak az előre­jelzés hatékonyságának, hanem a mezőgazdasági ter­melés biztonságának is. Á Békés megyei Területi Szerveze — a Szegedi Területi Szervezet és a Balneotechnikai Szaki osztály közreműködésével — előadóülést rendezett­1983. február 8-án Békéscsabán a hévízhasznosítás Békés megyei helyzetéről és lehetőségeiről. Az ülésen is­mertették a MTESZ Békés megyei illetékes tagegyesü­leteinek területi szervezeteivel együttesen kidolgozott munkabizottsági jelentést. A jelentés előadói dr. Szlávik Lajos és Bakk Sándor (a munkabizottság elnöke, ill. titkára) voltak. Felkért hozzászólók voltak: Török József (Szeged), Juhász Attila (Békéscsaba), Lestyán Mihály (Mezőkovácsháza) és Komlódi Elek (Békéscsaba). Az ülés elnöke dr. Körös­falvi Pál, a MTESZ Békés megyei Területi Szervezeté­nek elnöke volt. A Heves megyei Területi Szervezet 1983. február 8-án előadó ülést rendezett Egerben, amelyen Ritten­bacher Ödön és Benedekfy Vilmos a galvánüzemi szenny­víziszapok ideiglenes és végleges elhelyezéséről tartott előadást.

Next

/
Oldalképek
Tartalom