Hidrológiai Közlöny 1983 (63. évfolyam)

9. szám - Egyesületi és Műszaki hírek

C O J1 E P Bapea M.: riepcneKTHBHue Bonpocbi B0«0CHaG>Ke­HHÍI h kaha^n3ai(nn 381 Bspsui JI.—Bu3KeAemu 3.— Tom d>.—HeMem ti.: McCJie«OBaHHH TpO(})HÍÍHOCTH B KeCTXefiCKOM 3ajihbe, npoBe«eHHbie B 1979 r 390 }K0AÖ0UI 3.—MlOAAep H. : CHCTCMbl np0H3B0flCTBa BHHOrpa.ua H BHua, oxpaH5noiune npupoaiiyio cpefly 399 fl-p Kapmonu III.: rHaporeojionmecKHH nporno3 C04C'p>KaHH>I MCT3H3 B njiaCTOBblX BOflaX BGH­repcKOií HH3MeHH0CTH (MacTb I.) 405 IlepeBOfl XI. Bop3a >K A H H E H-p JJaeud JI.: KOMMIEKCHAFL OAEHKA BJIHHHHH, «EÍÍCTBYIOINHX Ha CTOK, C KostJmiuieHTOM pery­JlHpOBaHHSI CTOKa ( llaCTb II.) 415 JJ-p Ulneüdep fi.: KpnTiiMecKa5i oueHKa onpeflejie­HHÍI (JjopM NNANHAA 422 JJ-p Cudnpmo 3.: CncTewa noHíiTHÜ cejibCKoxo35)fí­CTBeniioro h jiecoBOfliecKoro BOflHoro X03ail­CTBa ii MejiHopauHH 425 OGmecTBeHHbien TexHHqecKne HOBOCTH 389, 414, 424, 428 OCsop jiHTepaTypbi 398, 404 INHALT Varga, M.: Langfristige Entwicklungsfragen der Wasserversorgung und Abwasserkanalisation 381 Vörös, L. —Frau Vizkelety, É.—Tóth, F. —Németh, J. : Trophitätsuntersuchungen in der Keszt­helyei 1 Bucht des Balaton 390 Zsoldos, Z. —Müller, I. : Umweltfreundliches Trau­ben- und Weinkultursystem 399 Dr. Karácsonyi, S. : Ilydrogeologische Vorhersage des Metangasgehalts in den Schichtenwässern der Alföld (I. Teil) 405 Deutsche Bearbeitung von I. Pap Dr. Dávid, L.: Umfassende Bewertung der den Abfluß beeinflussenden Einwirkungen über einen Abflußregulierungsbeiwert. (II. Teil) . . . 415 Frau Dr. Schneider, J. : Kritische Bewertung der Bestimmung von Zyanydformen 422 Dr. Szigyártó, Z. : Begriffsystem der land- und forst­wirtschaftlichen Wasserbewirtschaftung und der Melioration 425 Technische und Vereinsnachrichten 389, 414, 424, 428 Bücherschau • 398, 404 CONT E.N T S Varga, M. : Problems of water supply and sewerage in the more distant future 381 Vörös, L.~ Vizkelety, É. [Miss)— Tóth, F. —Né­meth, J. : Trophity studies in the Keszthely basin of Lake Balaton '. 390 Zsoldos, Z. — Müller, I. : Environmentally accep­table method of vine growing and production . 399 Karácsonyi, S. : Hydrogeological prognosis of me­thane gas in the artesian waters under the Hungarian Plains. Part 1 405 English translation by Z. Szilvássy Dávid, L.: Comprehensive appraisal of the factors affecting runoff by the runoff-control coeffi­cient. Part II 415 Schneider, J (Miss ): Critical review of the methods of determining cyanide forms 422 Szigyártó, Z. : Conceptual system of water manage­ment and reclamation-drainage in agriculture and forestry 425 Association and technical news .... 389, 414, 424, 428 Book review 398, 404 A Magyar Hidrológiai Társaság hivatalos lapja, a Hidrológiai Közlöny Szerkesztő Bizottságának az 1980. október 24-i közgyűlésén módosított alapszabály szerint tagja: „A közgyűlés által választott főszerkesztőn szerkesztőkön és Szerkesztő Bizottság elnö Elnökség által megválasztott szerkesztő bizottsági tagok" Szerkesztő Bizottság Főszerkesztő: ÖLLÖS GÉZA RÖNAI ANDRÁS, a Szerkesztő Bizottság elnöke ILLÉS GYÖRGY a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke AUJESZKY GÉZA, BECKER KÁROLY, BERCZIK ÁRPÁD, BÉKÉSI JÁNOS (szerkesztő) BOGNÁR GYÖZÍp;' BULKAI LAJOS, CSANÁDY MIHÁLY, EMBER KÁROLY, HAJDŰ GYÖRGY, HORTOBÁS^L-IiBÖR, JUHÁSZ JÓZSEF, KARÁCSONYI SÁNDOR, KOLLÁR GYÖRGY, KONTUR ISTVÁN, KÖRÖSMEZEY LÁSZLÓ, KREMPELS TIBOR, LÁSZLÓFFY WOLDEMÁR, LIPTÁK FERENC, MUCSY GYÖRGY, NAGY L. DÉNES, RESS SÁNDOR, SCHNEIDER PÉTER, SELLYEY GYULA, SZALAI GYÖRGY, SZIGYÁRTÓ ZOLTÁN, VÁGÁS ISTVÁN (szerkesztő), VITÁLIS GYÖRGY, ZORKÓCZY ZOLTÁN, ZSUFFA ISTVÁN

Next

/
Oldalképek
Tartalom