Hidrológiai Közlöny 1982 (62. évfolyam)

1. szám - Kovács Antal: A vízgazdálkodás VI. ötéves terve

HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY G2. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Budapest, 1982. január 1—48. oldal. A vízgazdálkodás VI. ötéves terve* KOVÁCS ANTAL államtitkár, az Országos Vízügyi Hivatal elnöke Vándorgyűlésünk alkalmából tisztelettel kö­szöntöm Önöket és Önökön keresztül nagymúltú szakmai egyesületünk, a Magyar Hidrológiai Társaság közel ötezer fős tagságát. Bevezetőmben vízgazdálkodásunk időszerű kér­déseiről, VI. ötéves tervünk célkitűzéseinek tük­rében rövid tájékoztatót kívánok adni. Népgazdaságunk középtávú terveiben teste­sülnek meg pártunk programnyilatkozatának cél­kitűzései, azok a teendők, amelyek egy-egy meg­határozott időszakra az ágazatok munkaprogram­ját alkotják. Ötéves tervünk társadalmi-gazdasá­gi adottságaink és lehetőségeink alapos elemzésé­ből kiindulva meghatározza az elérendő célokat, és megjelöli ezek megvalósítását elősegítő közve­tett és közvetlen gazdaságpolitikai eszközöket. Stratégiai célunk — a fejlett szocialista társa­dalom felépítése — egyértelmű és világos, a célhoz vezető úton időről- időre megteendő lépések azon­ban változóak. Ez törvényszerű, mert a társada­lom szükségletei, a gazdaságban levő arányok vagy aránytalanságok, az elért eredmények, a meg­lévő gyengeségek, azok kijavításának szükséges­sége, gazdaságunkra ható külső tényezők változó hangsúlyokat kívánnak a megoldandó feladatok­ban. Ez a helyzet végeredményben minden közép­távú tervünknek, folyamatosságuk mellett bizo­nyos sajátosságot és új súlypontokat is ad. Az elmúlt V. és az előttünk álló VI. ötéves terv sajátossága, hogy gazdaságunk strukturális vál­tozásának időszakát éli. Ennek megfelelően a gaz­dasági építő munka középpontjába a hatékonyság javításának, a minőség fejlesztésének, a verseny­* Előadásként elhangzott a Magyar Hidrológiai Társaság, 1981. július 1-én Pécsott tartott vándorgyű­lésén. képesség fokozásának követelménye került. Más szavakkal a megváltozott körülményekhez való alkalmazkodás felismert szükségszerűség. Az alkal­mazkodás útja pedig, hogy a gazdaság korábbi extenzív fejlődéséről át kell térnünk az intenzív fejlődésre. Ma már világos, hogy a gazdaság strukturális átalakítása hosszabb folyamat és feltételezi, pon­tosabban magába foglalja a tudomány, a techni­ka, technológia szelektív fejlesztését, a gazdasá­gi tevékenység minden elemének magasfokú szer­vezettségét, az irányítási rendszer tökéletesítését, a takarékos, racionális gazdálkodást szellemi és anyagi erőinkkel. Minthogy a vízgazdálkodás nem zárt sziget, hanem a népgazdaság integráns része, természe­tes, hogy sajátos jegyeit megőrizve megkezdte a felzárkózást az egész gazdaságra érvényes köve­telményekhez. Az V. ötéves terv folyamán ágaza­tunkban is megindultak azok a szükséges folyama­tok, amelyek lehetővé teszik, hogy a vízgazdál­kodás nagyobb hatékonysággal teljesítse felada­tait, elégítse ki a társadalmi, gazdasági szükségle­teket. A vízgazdálkodás a népgazdaság részeként — sajnos hordozva annak gondjait, bajait is fejlődött társadalmunkkal, gazdaságunkkal. A ren­delkezésre bocsátott anyagi és szellemi erők fel­használása lehetővé tette, hogy összességében tel­jesítsük a népgazdasági előirányzatokat, egyenle­tesebb volt a lakosság és a termelés vízellátása. A fegyelmezettebb vállalati felkészülés eredménye­ként a nyári időszakban vízellátási gondokkal jel­lemezhető települések számát közel százzal sike­rült csökkenteni, arányuk 1981-ben csak 14% körül lesz, ellentétben az V. ötéves tervidőszakra jel­lemző átlagos 23%-kal. A vízkárokat sikerült

Next

/
Oldalképek
Tartalom